Den senaste Pisa-undersökningen och andra, svenska, mätningar visar att svenska skolor blivit sämre på att kompensera för elevers sociala bakgrund. Regeringens satsning "Samverkan för bästa skola" syftar till att förbättra elevernas resultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Satsningen leds av Skolverket som nu utser Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet till nationell samordnare av det vetenskapliga stödet.

Baserat på underlag från Skolinspektionen och i dialog med huvudmän erbjuder Skolverket stöd till skolor med låga studieresultat och tuffa förutsättningar. Forskningskompetensen vid lärosätena fyller en viktig funktion när det gäller att bidra till Skolverkets arbete med att ta fram insatser som ska stötta skolorna och i slutänden eleverna.

Martin Rogberg.
Martin Rogberg.

– Vår roll blir att bidra till Skolverkets analysprocess, att bygga praktiknära kunskap samt att matcha insatser med rätt forskarkompetens. Vi samordnar och fördelar arbetet på universitetets övriga institutioner och andra lärosäten som stöttar skolor i sina regioner med forskarstöd. Det säger Martin Rogberg, projektkoordinator vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

Åtgärderna kan handla om utveckling av pedagogiken, bedömningspraktiken eller förmågan att möta elever med olika förutsättningar. De skräddarsydda insatserna kan komma både huvudmän, rektorer och lärare till del.

– Att bygga upp praktiknära skolutveckling är ett viktigt arbete för att stötta kunskapen hos de professionella att förbättra sina metoder och arbetssätt. Vi inrättar ett vetenskapligt råd som samlar kompetensen och kvalitetssäkrar verksamheten, säger Martin Rogberg.

Satsningen ”Samverkan för bästa skola” är långsiktig och innebär utvecklingsinsatser på upp till tre år i de utvalda skolorna. Den omfattar grundskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan, samt från 2017 även förskolan och förskoleklassen.

För mer information kontakta:

Martin Rogberg, projektkoordinator, Institutionen för pedagogik och didaktik: 070-557 32 46, martin.rogberg@edu.su.se

 

Regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola