– Vi har sett fram emot UKÄ:s granskningar eftersom de är ett stöd i vårt eget utvecklingsarbete kring lärarutbildningarna. Jag hade hoppats på ett bättre totalt utfall. Vi nådde inte riktigt ända fram med två inriktningar inom grundlärarprogrammet, mycket beroende på att de senaste årens kvalitetsarbete inte hunnit få genomslag i alla delar av utbildningen. Nu har vi fått en bra genomlysning och ska arbeta för fullt med att åtgärda de områden som UKÄ har ifrågasatt, säger Clas Hättestrand, prorektor och ansvarig för övergripande lärarutbildningsfrågor.

I sina granskningar fokuserar UKÄ på hur utbildningarna säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen. Granskningarna ska också bidra till lärosätenas egna kvalitetsutveckling genom att lyfta såväl goda exempel och styrkor som utvecklingsområden. Bedömningen baseras på fyra områden: Förutsättningar; utformning, genomförande och resultat; studentperspektiv samt arbetsliv och samverkan. Utbildningarna får antingen betyget hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet.

Hög kvalitet på förskollärar- och grundlärarprogrammet inriktning fritidshem

Universitetets utbildningar till förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får omdömet hög kvalitet. Bedömargruppen konstaterar bland annat att utbildningarna har en tydlig progression och att studenterna möter varierade former av undervisning och examination. Utbildningarna uppnår en god balans mellan didaktisk och ämnesdidaktisk kunskap, och forskningsanknytningen i kurserna är tydlig.

Ifrågasatt kvalitet på grundlärarprogrammet inriktningarna F-3 och 4-6

Grundlärarprogrammets inriktningar mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 respektive årskurserna 4-6 har god kvalitet på majoriteten av de 13 bedömningsgrunderna som UKÄ granskat, men inom ett par områden har universitetet inte lyckats visa att man uppnår de kvalitetskrav som ställts.

– Enligt bedömningen är det främst brister i de självständiga arbetena och i samordningen av utbildningen som föranleder ifrågasatt kvalitet. Vi behöver till exempel säkra examinationen av samtliga examensmål inom utbildningen och skärpa rutinerna för handledning och examination i samband med examensarbetena, säger Clas Hättestrand.

God kvalitet på flera områden

Sammantaget visar utvärderingarna att universitetets alla granskade lärarutbildningar – även de inriktningar som är ifrågasatta – har en genomtänkt struktur med stark koppling mellan teori och praktik. Den vetenskapliga kompetensen hos personalen är god, i likhet med den professionsrelaterade kompetensen. I den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är progressionen tydligt planerad. Universitetet bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete kring utbildningarna, liksom en bred samverkan med arbetslivet. Bedömargruppen framhåller också de mångsidiga möjligheter som studenterna har att utöva inflytande över utbildningarnas innehåll och genomförande.

Kontinuerlig utveckling för att stärka kvaliteten

Bedömargruppen lyfter också flera exempel på tidigare och pågående kvalitetsarbete kring lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, varav somligt alltså inte hunnit ge resultat vid tiden för granskningarna. Programråd har inrättats för en helhetssyn kring samordning och uppföljning. En ny organisation för VFU bidrar till att säkerställa att den är av hög kvalitet. Ökat fokus har lagts på forskningsmetoder och stärkt handledning och återkoppling kring de självständiga arbetena. Och det universitetsgemensamma systemet för kvalitetssäkring, som ska resultera i ett reformerat kvalitetssäkringssystem, ska vara infört till 2020.


Läs UKÄ:s beslut här

Vad innebär UKÄ:s omdöme för dig som lärarstudent?

Läs mer om kvalitetsarbetet vid Stockholms universitet

Ny modell för VFU vid Stockholms universitet

Så ska lärarutbildningens kvalitet stärkas

Mer sammanhållen lärarutbildning