Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå för anställda lärare inom lärar- och förskollärarutbildningen vid universitet och högskolor. Satsningen grundar sig på ett regeringsuppdrag och ska bidra till att stärka forskningsanknytningen i lärar- och förskollärarutbildningen och att utöka utbildningskapaciteten med bibehållen kvalitet.

Forskarskolan ska

  • vara knuten till ett lärosäte som har huvud- och samordningsansvar
  • drivas av minst tre svenska universitet/högskolor i samverkan
  • vara knuten till lärarutbildning och/eller förskollärarutbildning hos medverkande universitet/högskolor
  • ha närhet till väl fungerande forskningsmiljö/er med internationell anknytning
  • ha ett strukturerat utbildningsutbud med gemensamma kurser och seminarier av hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet som ska vara nationellt och med fördel internationellt tillgängligt
  • ha tydlig organisation och ledning, inkluderande en styrelse eller styrgrupp med överordnat ansvar för kvalitetssäkring av forskarskolans verksamhet i samverkan mellan deltagande institutioner
  • ska omfatta minst 9 forskarstuderande från medverkande lärosäten
  • kan omfatta forskarstuderande med annan finansiering
  • ha tillräckligt nationellt underlag av forskarstuderande

Utlysningen stänger den 29 augusti 2017.


Mer information om utlysningen på Vetenskapsrådets webb.