Beredningen för lärarutbildning

Beredningen för lärarutbildning (BULA), är en arbetsgrupp under områdesnämnden som inför beslut i områdesnämnden ska bereda övergripande och strategiskt viktiga frågor som rör lärarutbildningen inom området. Beredningen ska även som stående punkt vid varje områdesnämndmöte informera om och diskutera aktuella frågor. Dessutom har beredningen ett nära samarbete med naturvetenskapliga fakultetens lärarutbildningsutskott (LUS).

Ordförande för Beredningen för lärarutbildning:

Vicedekanus Annika Ullman (ledamot av Områdesnämnden och Beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå)

Se mer information om Beredningen för lärarutbildningens uppdrag och sammansättning.

Programråd

Programråden ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ansvarar för planering, utvärdering och utveckling av program eller programinriktning.

Se mer information om programråden.