I områdesnämnden tas beslut om exempelvis strategisk plan, budget för institutionerna, vilka läraranställningar som ska utlysas och innehållet i dessa, remissvar, studieplaner för forskarutbildningen och grundutbildningen och riktlinjer för hur vissa frågor ska hanteras.

Fakultetens lärarutbildningsutskott, LUS

Lärarutbildningsutskottets huvudsakliga uppgift är att initiera och bereda lärarutbildningsfrågor på fakulteten, samt att vara rådgivande till Grundutbildningsberedningen (GB) i dessa frågor. En viktig arbetsuppgift för LUS är att, på uppdrag av GB, granska alla kursplaner som kan ingå i lärarutbildningen eller i fortbildningen av verksamma lärare. Beredningen, LUS, har även ett nära samarbete med Beredningen för lärarutbildning (BULA), som är en arbetsgrupp under områdesnämnden för humanvetenskap.

Ordförande för Lärarutbildningsutskottet:

Björn Birgersson, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

Se Lärarutbildningsutskottets sammansättning och mötestider

Programråd

Områdesnämnderna vid Stockholms universitet beslutade i juni 2016 att från och med 2016-07-01 inrätta programråd inom lärarutbildningarna.

Programråden ingår i områdenas organisation för beredning och beslut i lärarutbildningsfrågor och ska ansvara för planering, utvärdering och utveckling av det specifika programmet eller programinriktningen.

Se mer information om programråden.