Utbildningens syfte och övergripande innehåll

Kunskapsutvecklingen gynnas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen stärks på såväl elevens modersmål, som på det svenska språket. Därför behöver modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen hitta samarbetsformer som gynnar elevernas lärande.

Utbildningen ska öka kompetensen hos personal som arbetar med nyanlända elever. Utbildningen vid Stockholms universitet ges som en seminarieserie och genomförs på kvartsfart.

Innehållet berör frågor kring värdegrund, språkutveckling och flerspråkighet, samarbete för elevens bästa samt planering och genomförande av undervisning i skolans olika ämnen.

Målgrupper

Modersmålslärare, studiehandledare på modersmål, klass- och ämneslärare.

Omfattning och upplägg

Kursen ges på kvartsfart med start vecka 44 2016 och slut vecka 20 2017.
Campusförlagda seminarier är planerade till:
Seminarie I 2 Nov kl 9.30-16.00
Seminarie II 6 Dec kl 9.30-16.00
Seminarie III 16 Feb kl 9.30-16.00
Seminarie IV 31 Mars kl 9.30-16.00
Seminarie V 15 maj kl 9.30-16.00

Krav och examination

För deltagare som genomfört kursen finns det möjlighet att antingen få intyg eller högskolepoäng om examinationsuppgift har godkänts.

Kostnader

Deltagandet är kostnadsfritt men kurslitteratur och andra omkostnader står deltagarna själva för.

Antagning

Vid urval kommer företräde att ges för deltagare där flera målgruppskategorier deltar från en och samma skola/organiserad enhet/stadsdel/kommun. Utöver det är det anmälningsdatum som är antagningsgrundande.

Meddelande om antagning kommer att skickas per mail under v 35.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Mer information

Mer information finns att hämta på Skolverkets webbsidor:

Nyanlända elevers skolgång

Undervisa nyanlända elever- för modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen

Kontakt

susa@su.se