Samarbetet vilar på vetenskaplig grund

Vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet har en central betydelse när man ska stödja förbättringsinsatser hos de skolor och huvudmän som ingår i Samverkan för bästa skola. Skolverket har utsett Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet som ansvarig för att leda och samordna ett nationellt forskningsstöd.

Institutionen för pedagogik och didaktik är värdinstitution för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Det är de lärosäten som ger Rektorsprogrammet som huvudsakligen deltar i det nationella forskningsstöd som i en inledande fas bedrivs mellan 2016 och 2018.