Reportage och artiklar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen
  4. VFU
  5. Student
  6. Övningsskolor
  7. Reportage och artiklar

Uppföljning av övningsskoleprojektet

I slutet av år 2016 gick en enkät med ett antal frågor ut till samtliga övningsförskolor och övningsskolor såväl som till alla involverade VFU-lärare från Stockholms universitet. Syftet med frågorna var att samla in systematisk information om hur arbetet med att utveckla den verksamhetsförlagda utvecklingen på övningsförskolorna och övningsskolorna har fortskridit, och vilka planer som fanns inför det fortsatta arbetet under 2017.

Rapporten Framtidens övningsskolor och VFU-modeller?

Håkan Larsson, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, har utrett den verksamhetsförlagda utbildningen inom Stockholms universitetets lärarutbildningar och nu är rapporten klart.

Aktuellt från övningsskoleprojektet, juni 2016

Under vårterminen har ytterligare 11 övningsskolor/-förskolor startat upp verksamheten med introduktioner på kommunnivå, skolledningsnivå och för all personal på respektive övningsskolor. Det är med en härlig positiv anda som alla har tagit sig an uppgiften. Totalt finns nu 22 stycken uppstartade övningsskolor/-förskolor i 11 kommuner.

Två dagars finskt-svenskt erfarenhetsutbyte om övningsskolor

I början av april besökte personal från det finska övningsskoleförbundet och dess rektorsförbund sina motsvarande kollegor vid Stockholms universitet. Syftet med besöket var att utbyta erfarenheter kring övningsskolor samt att jobba vidare med att utveckla lärarstudent- och personalutbyten länderna emellan gällande den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

”Jag tror verkligen på detta med övningsskolor”

Stockholms universitet öppnar upp för att utöka antalet övningsskolor för lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning. Samtidigt släpps den tredje lägesrapporten om projektet. Den visar att samtliga involverade skolor vill fortsätta att arbeta som övningsskola. En av de som lyckats etablera sig är Trädgårdsstadsskolan i Tullinge.

Övningsskoleprojektet - lägesrapport nummer tre klar

Nu är den tredje lägesrapporten för Stockholms universitets försöksverksamhet med särskilt utvalda VFU-skolor klar. Det är ett femårigt projekt som startades våren 2012 på uppdrag av Utbildningsdepartementet.

Efterlängtad övningsskoleskylt

Under hösten överlämnades den efterlängtade övningsskoleskylten till projektets skolor och förskolor. Den mottogs med glädje och ibland med "skål i bubbel".

Nyfiken delegation från Malmö på studiebesök hos övningsskolor

Det var en nyfiken och vetgirig fjorton man stark delegation från Malmö Stads skolförvaltning och Malmö högskola som besökte övningsskolor i Stockholm den 20-21 mars. Fem olika övningsskolor hann de med att besöka. Malmödelegationen ville ta del av erfarenheter och kunskap som dessa förskolor, skolor och gymnasier fått. Besöket var en förberedelse då Malmö Stad ansökt om att få delta i övningskoleprojektet.

Övningsskoleprojektet - lägesrapport nummer två klar

Den andra lägesrapporten gällande Stockholms universitets försöksverksamhet med särskilt utvalda VFU-skolor är nu klar.

Stockholms universitets övningsskolor en förebild

Stockholms universitet var först med att starta så kallade övningsskolor. Nu vill regeringen införa övningsskolor vid samtliga lärosäten som utbildar lärare.

Kontaktuppgifter

Cecilia Netje
Projektledare övningsskolor och VFU-ansvarig (region Stockholm), Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)
E-post: cecilia.netje@hsd.su.se

Telefon: 08-1207 6762

 

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube