Målsättningen med projektet är att ytterligare stärka samverkan mellan universitetet och Stockholms län.

Inom det närmare samarbete som övningsskoleverksamheten är tänkt att stärka, avser universitetet att:

  • etablera en gemensam kunskapsbas mellan lärare på universitetet och lärare i skolverksamheten om den aktuella lärarutbildningen, utveckla en tydligare samverkan och kontinuitet mellan de verksamhetsförlagda och högskoleförlagda kurserna och lägga en grund för att tydliggöra roller och ansvar
  • stärka användandet av särskilt yrkesskickliga lärare från övningsskolorna/-förskolorna inom såväl den verksamhetsförlagda utbildningen som den högskoleförlagda delen av utbildningen
  • stärka samarbetet om skolutveckling och forskning med utgångspunkt från aktuell ämnesdidaktisk och utbildningsvetenskaplig forskning samt frågor som man på respektive skola ser som särskilt angeläget att fördjupa kunskap om
  • bygga upp en långsiktigt hållbar organisatorisk lösning som innebär att erfarenheter gjorda vid övningsskolor/-förskolor tillvaratas och sprids till samverkande skolor/förskolor inom regionen

Bakgrund till övningsskoleprojektet

Läs mer om bakgrunden och målsättningen med projektet här.

För mer information om projektet

Se broschyren "Särskilt utvalda vfu-skolor" under Bifogade filer nedan.

Se en film om projektet

I universitetets 15 minuter långa film om övningsskoleprojektet berättar, studenter, handledare och lärarutbildare från gymnasie-, grund- och förskola, om sina tankar och erfarenheter av projektet. Se filmen här: