Målsättningen med övningskoleprojektet var att ytterligare stärka samverkan mellan universitetet och Stockholms län. Detta skedde genom att:

  • etablera en gemensam kunskapsbas mellan lärare på universitetet och lärare i skolverksamheten om den aktuella lärarutbildningen, utveckla en tydligare samverkan och kontinuitet mellan de verksamhetsförlagda och högskoleförlagda kurserna och lägga en grund för att tydliggöra roller och ansvar
  • stärka användandet av särskilt yrkesskickliga lärare från övningsskolorna/-förskolorna inom såväl den verksamhetsförlagda utbildningen som den högskoleförlagda delen av utbildningen
  • stärka samarbetet om skolutveckling och forskning med utgångspunkt från aktuell ämnesdidaktisk och utbildningsvetenskaplig forskning samt frågor som man på respektive skola ser som särskilt angeläget att fördjupa kunskap om
  • bygga upp en långsiktigt hållbar organisatorisk lösning som innebär att erfarenheter gjorda vid övningsskolor/-förskolor tillvaratas och sprids till samverkande skolor/förskolor inom regionen

Utredning av övninskoleprojektet

Utredningen visar att övningsskoleprojektet varit framgångsrikt, i den meningen att kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, stärkts genom ett närmare samarbete mellan förskolor/skolor och universitetet. Samtidigt påpekades att formerna för samarbetet också ställer höga krav vad gäller resurser och engagemang, från såväl förskolor, skolor som universitetet, samt att resurser saknas för en rak uppskalning av övningsskolemodellen till att omfatta samtliga lärarstudenter. En arbetsgrupp på universitetet tog därför under hösten 2017 fram en modell för hur VFU:n skulle kunna utformas för att ta tillvara så mycket som möjligt av det goda som övningsskoleprojektet fört med sig.

Ny VFU-modell med VFU-kluster

Den nya modell som tagits fram innebär att VFU-skolorna organiseras i ”kluster”, som vart och ett utgörs av ett antal skolor som tillsammans bildar en enhet som universitetet har särskild samverkan med, till exempel i form av koncentration av studenter, och handledarutbildning lokalt. Klustermodellen har fördelen att den kan involvera betydligt fler förskolor och skolor än nuvarande modell med övningsskolor, samtidigt som nära samverkan mellan skola och universitet kan bibehållas. Den långsiktiga målsättningen är en VFU av hög kvalitet med tydligt fokus på professionsutveckling för både lärarstudenter och verksamma lärare. Stockholms universitet kommer med start 2019 att gradvis gå över till en ny VFU-modell med VFU-kluster. Dialoger kommer att inledas, till att börja med, med de kommuner som ingått i Stockholms universitets övningsskoleprojekt, men alla kommuner kommer att beredas chans att delta i samtal. Preliminärt beräknas modellen vara fullt utbyggd 2024. Mer information om VFU-klustermodell-projektet.

 

Bakgrund till övningsskoleprojektet

Läs mer om bakgrunden och målsättningen med projektet här.

Se broschyren "Särskilt utvalda vfu-skolor" under Bifogade filer nedan.

Se en film om övningskoleprojektet

I universitetets 15 minuter långa film om övningsskoleprojektet berättar, studenter, handledare och lärarutbildare från gymnasie-, grund- och förskola, om sina tankar och erfarenheter av projektet. Se filmen här: