De övergripande målen för projektet är att höja kvaliteten i lärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildning, att bidra till skolutveckling och att öka kompetensen i de särskilt utvalda VFU-skolorna genom ett närmare samarbete mellan universitet och skola, i syfte att stärka studenternas professionsutveckling.

Stockholms universitets försöksverksamhet med särskilt utvalda VFU-skolor - lägesrapport 3.pdf (417 Kb)

Lärarstudent deltar i förskoleverksamheten under sin verksamhetsförlagda utbildning.
Lärarstudent deltar i förskoleverksamheten under sin verksamhetsförlagda utbildning.