Bäckahagens skola är en grundskola som ligger i ett lugnt grönområde mellan Bandhagen och Högdalen i södra Stockholm. Skolan omfattar skolår 1 – 9, förskoleklasser, särskola år 7-9 och fritidshem. Skolan har 450 elever samt 75 anställda. Lärare på Bäckahagens skola har under många år handlett lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning. När basgruppsverksamheten blev en obligatorisk del i lärarutbildningen i Stockholm deltog skolan med två basgruppsledare. Eftersom skolan var intresserade av ett fortsatt och nära samarbete med Stockholms universitet var det ett naturlig steg i utvecklingen att 2010 söka till ”Pilotprojektet fältskola”. Och när utbildningsdepartementet våren 2012 förstärkte det pågående pilotprojektet blev Bäckahagen en av 11 särskilt utvalda övningsskolor.

Förstärkta resurser

När skolan blir utvald som en övningsskola våren 2012, förstärktes resurserna och tydliga uppdragsbeskrivningar tog fram för både Vicki Ljung, som är lokalt ansvarig för projektet

 
VFU-kursläraren Ingegerd Ekendahl från Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) vid Stoc
VFU-kursläraren Ingegerd Ekendahl från Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) vid Stockholms Universitet och Vicki Ljung, som är lokalt ansvarig för Övningsskolprojektet på Bäckahagens skolan.
 

på skolan, och vfu-kursläraren Ingegerd Ekendahl från Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) vid Stockholms Universitet. De har båda ett uppdrag motsvarande 20% för att kontinuerligt kunna utveckla vfu-verksamheten vid Bäckahagen. I praktiken innebär det att Ingegerd befinner sig på skolan en dag i veckan och ansvarar bland annat för att anordna seminarier för skolans vfu-handledare med hjälp av olika universitetslärare. Under dessa seminarier diskuteras undervisning ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv i syfte att stödja studenterna i deras professionsutveckling och utveckla skolans verksamhet. Handledning på handledning är också återkommande inslag under pågående vfuperioder. 

Vicki ansvarar för den lokala placeringen av lärarkandidater på skolan och har kontinuerligt kontakt med såväl studenter som handledare. I Vickis uppdrag ingår också att introducera studenterna på skolan, delta vid uppföljningsseminarier och medverka i gemensamma övningsskolemöten. Och som samordnare mellan, Stockholms universitet utbildningsförvaltningen och Bäckahagen, skapa förutsättningar i verksamheten för projektets utveckling.

Arbetet under hösten 2012

Under hösten 2012 tog skolan emot 26 lärarstudenter. För att kunna ta emot det stora antalet studenter i verksamheten inreddes och invigdes en liten lägenhet på skolområdet som nu kallas vfu-lokalen. Lokalen, som är mycket uppskattad, har blivit den naturliga samlingsplatsen för studenter, handledare och universitetslärare att träffas och samtala i. Här hålls introduktionsseminarier och trepartssamtalen, liksom övriga seminarier för studenter och handledare på skolan.

Enligt uppdragsbeskrivningen som gäller för övningsskolor, ska varje skola genomföra två handledarledda seminarier och under samma höst hölls två professionsutvecklande seminarier för handledarna. Temat för seminarierna var ”Seminariet som ideal och verklighet”. Syftet med dem var att förbereda Bäckahagens handledare inför att leda egna seminarier med studenterna.

 

 
Utbildningsminister Jan Björklund på besök på Bäckahagens skola i december 2012.
Utbildningsminister Jan Björklund på besök på Bäckahagens skola i december 2012.
 

Och i december besökte en nyfiken utbildningsminister Jan Björklund skolan. Han ville ta del av hur arbetet inom projektet pågår. Under besöket träffade Björklund bland andra rektor för Bäckahagens skola och vicerektor för Stockholms universitet och fick information om projektet i stort samt om Bäckahagens skola som övningsskola. Björklund träffade även flera handledare och studenter som han fick tillfälle att samtala och diskutera med. 

Arbetet under våren 2013

Under våren 2013 har en lokal uppföljningsmodell tagits fram med syfte att kontinuerligt och systematiskt granska Bäckahagens vfu-verksamhet. Två handledarledda seminarier har också ägt rum. Teman för seminarierna har varit ”Att bygga broar mellan förskola och skola” och ”Från kompis till lärare” . Vid båda dessa seminarier har även studenter från Sturebyskolan, en annan övningsskola, deltagit då ett samarbete har inletts med den skolan.

Ett första möte har också ägt rum mellan en licentiand på Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) vid Stockholms universitet och Bäckahagens handledare. Syftet med detta möte är att under hösten inleda någon form av forsknings och utvecklingsarbete, där praktik och akademi kan mötas. Arbetet pågår intensivt och Ingegerd är entusiastisk,

- Att få vara på en skolan en dag i veckan är oerhört lärorikt och nyttigt. Det är väldigt generöst av skolan att ”släppa in” mig så mycket som de gör. Det är lätt att glömma den människotäta, intensiva och snabba skolvardag som våra lärare/handledare och studenter befinner sig i. Förankring, förändring och utveckling tar tid. Svårigheterna hittills har bla varit kampen om tiden, men den goda viljan finns så vi jobbar framåt förklarar hon.

Och Vicki känner sig lika positiv till arbete som pågår,

- Samarbetet med Stockholms universitet är lärorikt och mycket positivt för Bäckahagen. Studenterna har upplevt tiden hos oss mycket positiv gällande allt från bemötande, seminarier, handledning, auskultation och övningsundervisningen. Det här vfu-samarbetet har ökat fokus på den dagliga pedagogiken och didaktiken bland lärarna på skolan. Volket har inneburit ökat utbyte av erfarenheter mellan kollegor från förskoleklass till årskurs 9. Dessutom har vi märkt att eleverna känner en större trygghet i och med att det finns fler ”vuxna” i skolans lokaler en extra bonus för oss som övningsskola.

Mer information om Övningsskolprojektet och om Bäckahagens skola:

Övningsskolprojektet

Bäckahagens skola