Uppdaterad den 6 april. Uppdaterat markerat med ”NYTT”.

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå. Det gäller både för dig som just nu genomför din VFU-kurs, och för dig som börjar din VFU-kurs senare under vårterminen. Men det kan finnas flera skäl till att du som student inte kan fullfölja din VFU som det var tänkt. Du eller anhörig kanske är eller blir sjuk, skolan eller förskolan kanske inte kan ta emot, måste anpassa sin undervisning eller tvingas stänga. Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om vad som gäller.

NYTT: SL uppmanar till att inte åka kollektivt. Innebär det att jag inte får resa med kollektiva transportmedel till min VFU-skola?

Stockholms universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt Folkhälsomyndigheten omfattas inte kollektivtrafiken av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Om du är helt frisk och symtomfri, och behöver resa kollektivt till din VFU-skola gäller det att hålla avstånd och sprida ut sig i fordonet i den utsträckning det går. Läs mer om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vad händer om jag inte får vara på min VFU-plats?

Då ser du till att du ändå registrerar dig på kursen (bland annat för att fortfarande få studiemedel från CSN). De förväntade studieresultaten kommer att bedömas samtidigt med nästkommande VFU-kurs (enligt informationen nedan). Det innebär att du behöver uppnå de förväntade studieresultaten för två VFU-kurser under samma kursperiod. Därför är det viktigt att du står i kontakt med kursansvarig.

Vad händer om jag inte kan genomföra hela min VFU som pågår nu?

Du som startade din VFU-kurs före den 18 mars kommer att examineras denna termin så långt det är möjligt. I annat fall kan du komma att erbjudas extra kurstillfälle eller extra VFU-dagar senare i år för att kunna slutföra kursen. Universitetet kan komma att upprätta individuella studieplaner. VFU-handledaren dokumenterar tydligt i VFU-rapporten vad du utfört i förhållande till de förväntade studieresultaten, och gör en uppskattning av antal genomförda VFU-dagar.

Kan jag verkligen göra ”vanlig” VFU i dessa tider?

Det här är extraordinära omständigheter. VFU:n kommer att se olika ut för olika studenter, beroende på egen situation och omständigheterna på skolan eller förskolan. Du kommer troligen inte få samma planerade VFU som under normala omständigheter, men du får i bästa fall många värdefulla erfarenheter från skol- och förskoleverksamhet, som bidrar till din uppfyllelse av examensmålen. Därför kan vi för tillfället göra undantag från närvarokrav och obligatoriska moment. Universitetet gör allt vi kan för att utbildningen ska fortgå enligt plan och inte fördröjas.

Vad gäller för mig som snart, eller senare, ska ut på VFU?

Registrera dig på kursen oavsett läge så att du kan behålla ditt studiemedel från CSN. Om du har fått en placering gör du din VFU som vanligt, men utifrån de omständigheter som råder på skolan eller förskolan (förändringar kan komma att ske för enskilda VFU-kurser, se nedan). Det kan till exempel handla om distansundervisning, närvaro vissa dagar eller byte av handledare vid sjukdom. Det kan också bli så att du själv måste utebli från någon del av VFU:n på grund av egen eller anhörigs sjukdom. Det är viktigt att VFU-handledaren dokumenterar det du har uppnått i förhållande till de förväntade studieresultaten i VFU-rapporten samt gör en uppskattning av antal genomförda VFU-dagar.

Om du är ämneslärarstudent, grundlärarstudent med inriktning F-3 eller 4-6, eller yrkeslärarstudent: All dokumentation sparas och ligger till grund för examination av kursen i nästa VFU-period. Under nästkommande VFU-period examineras alltså två VFU-kurser samtidigt, där de förväntade studieresultaten för båda kurserna beaktas.

Om du är förskollärarstudent eller grundlärarstudent med inriktning fritidshem: Din VFU-kurs kommer att examineras vid nästkommande lämpliga VFU-kurs, eller efter komplettering under sommaren om det är möjligt. Om du ska gå kursen VFU I inom ordinarie förskollärarprogram, eller VFU II inom ULV med inriktning förskola, med start den 26 mars, behåller du din placering. Men du gör inte din VFU på förskolan denna termin. I stället genomför du de förväntade studieresultat som kommer att erbjudas digitalt. Övriga förväntade studieresultat bedöms och examineras i nästkommande VFU.

Vad gäller för mig som ska ut på min sista VFU?

Universitetet gör allt vi kan för att du ska kunna ta din examen vid utsatt datum. VFU-studenter som går sin sista VFU-kurs VT20 examineras denna termin (VT20) i den utsträckning som det är möjligt.

Om komplettering behövs kommer tillfälle att erbjudas under innevarande år för att du ska kunna slutföra kursen. Individuella lösningar kan komma att upprättas.

När får jag mina högskolepoäng för VFU?

I normalfallet kommer ditt betyg på vårens kommande VFU-kurs (om det inte är din sista VFU-kurs) att registreras i Ladok vid nästa VFU-period. Det är för att minska kraven på att alla förväntade studieresultat ska uppnås i vårens kurs. Eftersom det är en nödlösning för att säkerställa att så många studenter som möjligt ska få göra VFU i någon form och inte hamna efter i sin utbildning på grund av oförutsedda omständigheter, kommer en generell dispens att ges så att du kan fortsätta på ditt utbildningsprogram trots att du ännu inte tagit alla poäng.

Vad gäller för mig som ska göra VFU inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)?

Du som är ULV-student följer samma riktlinjer som övriga, utifrån det program du går och utifrån de lösningar som din kursansvariga institution nu tar fram.

Kan ni inte flytta eller skjuta upp VFU:n?

Det är inte aktuellt att skjuta upp den verksamhetsförlagda utbildningen eller att flytta om kurser. Det rör sig om så pass stora volymer av studenter som är inne i systemet, eller som ska ut senare, att det blir praktiskt omöjligt.  

Kan jag få en annan VFU-placering om min nuvarande inte tar emot?

VFU-omplaceringar kan dessvärre inte ske i någon större utsträckning, men det förekommer så långt det är möjligt under rådande omständigheter. Har du frågor om din placering, se i första hand informationen i din VFU-portfölj. Om det där framgår att du har en sk ”tilläggsplacering” (på ”ej placerad på förskola/skola”), betyder det att VFU-sekretariatet arbetar med att försöka få fram en ny placering. Om ingen information finns i din VFU-portfölj, kontakta då VFU-sekretariatet på adress: vfu@su.se  

Vad är det som sker på distans?

Stockholms universitet har hörsammat regeringens uppmaning till lärosätena att övergå till distansundervisning. Från den 18 mars 2020 och tills nya besked ges ska ingen undervisning fysiskt bedrivas i universitetets lokaler. De moment som involverar VFU-lärare från universitet ges på distans, såsom seminarier och trepartssamtal.

För VFU är det arbetsplatsens regler som gäller. Om den skola eller förskola där du gör din VFU har gått över till distansundervisning, eller annan form av undervisning, gäller det även för dig. Skolan eller förskolan avgör på vilket sätt du som student kan vara delaktig i verksamheten.

Får jag vikariera i skolan eller förskolan?

Du ska genomföra din VFU-kurs i så stor utsträckning som möjligt. VFU är utbildning under handledning. Däremot kommer inte handledningen kunna se ut precis som den brukar.
Om du inte alls får möjlighet att genomföra din VFU för att skolan eller förskolan inte kan ta emot studenter, kan du fylla din tid och skaffa dig värdefulla erfarenheter genom att vikariera eller fungera som läxhjälp. Som vikarie är du anställd och har ett annat ansvar än du har som VFU-student. Vikariat kan inte tillgodoräknas som ersättning för en VFU-kurs.

Vad händer med mitt studielån om min kurs inte kan fortgå som planerat?

Regeringen har fattat nya beslut om vad som gäller för dig som har studielån. CSN har information om detta på sin webbplats. Glöm inte att registrera dig på VFU-kursen oavsett läge. Intyg från ansvarig institution kan fås på begäran.

Allmänt

Alla studenter och anställda vid Stockholms universitet rekommenderas att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. Här kan du läsa mer om universitetets information till studenter och medarbetare.