Efter årsskiftet införs en rad förbättringar som kommer att göra universitetets VFU-organisation tydligare och mer ändamålsenligt integrerad i den ordinarie verksamheten:

 • Tydligare ansvarsfördelning: Programansvariga institutioner har utsett VFU-studierektorer som är institutionens och lärarprogrammens ansvariga för VFU-frågor.
 • En ingång för externa VFU-frågor: En tjänst som VFU-koordinator för extern samverkan inrättas.
 • VFU-kollegium: VFU-studierektorerna och VFU-koordinatorn samverkar i ett gemensamt VFU-kollegium, som ersätter tidigare VFU-ansvariggruppen. Där finns även kommunerna och studenterna representerade.

 
VFU-studierektorerna är:

 • Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, BUV (grundFRI och FSK): Ulrika Munck Sundman.
 • Institutionen för språkdidaktik, ISD (F-3, ÄL språk): Camilla Gamrell.
 • Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, MND (4-6, ÄL ma/nv/tk, KPU ma/nv/tk): Veronica Flodin.
 • Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD (ÄL hum/sam, KPU hum/sam/språk): Karin Gunnarsson.
 • Institutionen för pedagogik och didaktik, IPD (YRK): Eva Eliasson.

Deltagare i VFU-kollegiet:

 • Ordförande Astri Muren, vicerektor för det humanvetenskapliga området. Kanslistöd är Anna Carlstedt, utbildningsledare med särskilt uppdrag mot VFU.
 • VFU-koordinator för extern samverkan Cecilia Netje.
 • VFU-studierektorerna.

 • Extern/kommunrepresentant Karin Soffiantini-Yildiz, processledare vid Storsthlm.

 • Studentrepresentant Karin Bohman, studiebevakare för lärarutbildning vid Stockholms universitets studentkår.