Ross Tensta är en av tre gymnasieskolor i Stockholmsområdet som blivit särskilt utvalt att delta i Övningsskoleprojektet tillsammans med Stockholms Universitet. Projektet är en försöksverksamhet med särskilt utvalda VFU-förskolor, -skolor och -gymnasier. Pilotprojektet inleddes för två år sedan och ska avslutas 2017. Det övergripande målet är att höja kvaliteten i lärarutbildningarna och stärka studenternas professionsutveckling genom ett närmare samarbete mellan universitet och verksamheten. Det sker inledningsvis med att alla handledare genomgår en poängsatt handledarutbildning om 7,5 hp som genomförs på plats i verksamheten. Efter avslutad handledarutbildning skapas ett handledararbetslag på respektive verksamhet, där samverkan mellan lärosätet och skolorna sker bl.a. genom uppföljande seminarier med handledare, professionsutvecklande seminarier med studenter samt att universitetets VFU-lärare regelbundet finns på plats för att stödja handledarna i deras arbete med studenterna. Projektet ska även på sikt bidra till att fler ämnesdidaktiska forskningsprojekt genomförs i skolan.

750 elever med 60 olika nationaliteter

När representanter från Malmös gymnasieförvaltning och Malmö högskola besökte Ross Tensta gymnasium torsdagen den 20 mars, inledde rektor Runar Krantz med att presentera skolan. Enligt Kantz är eleverna till 99 procent första eller andra generationens invandrare med omkring

Malmös gymnasieförvaltning besökte Ross Tensta gymnasium torsdagen den 20 mars. Här är mötesdeltagarna samlade.
Malmös gymnasieförvaltning besökte Ross Tensta gymnasium torsdagen den 20 mars. Här är mötesdeltagarna samlade.

60 olika nationaliteter. Personalstyrkan består av 80 personer, varav 60 personer är lärare. Skolan arbetar enligt Rosskonceptet, ett pedagogiskt koncept som bland annat innebär ämnesintegration och en hög användning av IT - att alla elever har tillgång till bärbara datorer som används i undervisningen.

VFU-ansvarig och spindeln i nätet på skolan

Runar Krantz menar att Ross Tensta har en lång tradition av att ta emot lärarstudenter så det kändes enligt honom naturligt och självklart att delta i projektet när de blev tillfrågade. Idag tar skolan emot cirka 40 lärarstudenter per år och det brukar vara cirka 6-15 studenter på skolan samtidigt. En av lärarna, Ingrid Haus, har under projekttiden ersättning från utbildningsförvaltningen för att jobba till 20 procent som VFU-ansvarig på skolan. Det innebär att hon är spindeln i nätet i och med sina kontakter med både lärarstudenter, skolledning, Stockholms universitet, lärarna på skolan och utbildningsförvaltningen. Bland annat samordnar hon lärarstudenterna och matchar dem i rätt ämnen och med en VFU-handledare, hon håller i introduktionen för nya studenter och anordnar två seminarier för dem under terminen som utgår från deras förväntade studieresultat. Hon arbetar med att inspirera skolans lärare att vilja gå handledarutbildningen på 7,5 hp som Stockholm universitet ger och som är navet i projektet. Nu har omkring 35 av de uppemot 60 lärarna gått utbildningen. Målet är att alla ska ha gått utbildningen 2016, berättar Ingrid.

Fördelarna med projektet

Fördelarna med projektet som skolans VFU-handledare ser, är framförallt att strukturen och arbetet med VFU-studenterna har blivit tydligare för alla inblandade. Alla (studenter, VFU-handledare, skolledning med flera) vet vilka kontaktpersonerna är på respektive verksamhet och det är blivit lättare att bedöma lärarstudenterna och ha handledarsamtal med dem eftersom man nu tydligare vet vad universitetet förväntar sig. Man har också fått fler verktyg att använda sig av genom handledarutbildning som nämnts ovan (och som bland annat innehåller bedömning)  och genom det nära samarbetet skolan har idag med universitetet.

Främjar det kollegiala lärandet

Skolledningen anser att projektet stärker lärarkompetensen och att det kommer att trygga rekryteringsbasen för yrket.  De ser också att det främjar det kollegiala lärandet och det pågår numera hela tiden ett gemensamt samtal kring den erfarenhetsbaserade

Det är öppna ytor och mycket grönt i Ross Tensta gymnasiums lokaler.
Det är öppna ytor och mycket grönt i Ross Tensta gymnasiums lokaler.

praktiska yrkesteorin bland kollegorna. Man ser också på långt sikt en möjlighet med lokala forskningsprojekt – att koppla ämnesdidaktisk forskning till skolans utvecklingsbehov, i samverkan med Stockholms universitet. Lärarstudenter, skolan och universitetet hittar gemensamt passande forskningsområden vars slutresultat sedan kommer att gynna både skolan och universitetet.

Stor fördel med många lärarstudenter ute på VFU i samma skola

Lärarstudenterna vittnar om att de känner sig välkomnade, de får en bra introduktion vid kursstart och de känner sig trygga på skolan. De tycker det är en stor fördel att det finns flera lärarstudenter ute på VFU i samma skola. Då kan de ta hjälp av varandra, inspireras, samarbeta och det sker ett erfarenhetsutbyte. Studenterna blir också fina förebilder för skolans gymnasieelever som förhoppningsvis inspireras till högre studier.

Eventuell risk av ”utnötning” av eleverna

Det enda som skulle kunna vara negativt med projektet, som skolan ser det, skulle kunna vara en eventuell ”utnötning” av eleverna, med för många lärarstudenter som passerar revy i klassrummen. Dock finns detta med i bakhuvudet hos Ingrid som ser till att sprida ut studenterna så smidigt som bara möjligt inom de olika arbetslagen.

Nytorgets förskoleenhet lika positiva till övningsskoleprojektet som Ross Tensta

Fredagen den 21 mars tog Nytorgets förskoleenhet på Södermalm emot fyra personer från Malmö stads förskoleförvaltning. Enhetens representanter vid mötet var

 Malmö stads förskoleförvaltning för att berätta om sina erfarenheter av Övningskolprojektet.
Fredagen den 21 mars tog Nytorgets förskoleenhet på Södermalm emot fyra personer från Malmö stads förskoleförvaltning för att berätta om sina erfarenheter av Övningskolprojektet.

förskolechefen, den pedagogiskt ansvarige, två VFU-handledare, en VFU-kurslärare från Stockholms universitet och två lärarstudenter.

Förskolechefen Ragnhild Haglund inledde med att beskriva stadsdelen Södermalm och man fann direkt många likheter med Malmö stad, där det också bor många förskolebarn i den tätbebyggda centrala stadskärnan och där förskolorna är placerade i bostadshus med utelek på innergårdarna.

En av tre förskoleenheter som deltar i projektet

Nytorgets förskoleenhet består av fyra förskoleenheter med 230 barn och 50 medarbetare. Enheten kom med i övningsskoleprojektet hösten 2012 då de började med att orientera sig i projektet. Det faktiska arbetet drogs sedan igång under våren 2013. De är en av tre förskoleenheter i Stockholm (Råcksta, Nytorgets och Karlavagnens förskola) som deltar i projektet och enheterna har samarbetat mycket med varandra. Förskoleenheten har till exempel haft gemensamma handledarutbildningar med Råcksta förskoleenhet vilket har bidragit till givande diskussioner och utbyte av erfarenheter.

Man utvecklas tillsammans

Precis som på Ross Tensta gymnasiet är man mycket glad och positiv till vad projektet gett förskoleenheten. Främst har handledarutbildningen bidragit till en ökad kompetens, liksom seminarierna och fortbildningarna som universitetet bjuder in alla studenter och pedagoger till. Teorikunskaperna har nu blivit en gemensam sak, något som kanske ibland har känts som ens eget ansvar tidigare. Man känner att man utvecklas tillsammans, det finns plats och tid för att bolla tankar och idéer tillsammans. De diskuterar och reflekterar idag mycket mera kring sitt förhållningssätt, barnsyn och kunskapssyn. Att ta emot studenter hjälper till att hålla dessa diskussioner levande

Förskolan Bondens gård mitt bland bostadshusen på Södermalm.Förskolan är en del av Nytorgets förskoleenhet.
Förskolan Bondens gård mitt bland bostadshusen på Södermalm. Förskolan är en del av Nytorgets förskoleenhet.

förklarade de. Alla växer i denna process och studenternas uppgifter och kursinriktningar bidrar och ger inspiration till utforskande och fördjupning inom de olika ämnesdidaktiska målen. Övrig personal blir också inspirerade som ringar på vattnet.

Bra beredskap för att ta emot studenterna

De två studenter som var med vid mötet berättar om den öppenhet de har mötts av på förskoleenheten och den ömsesidiga viljan att utbyta kunskap och erfarenhet med varandra. De berättar att det är skönt att komma till en VFU-placering där alla vet vad som gäller – att de är studenter under utbildning – och att det finns en bra struktur, planering och nyfiket engagemang för att ta emot dem och vägleda dem genom sina VFU-kurser.

Börjat fundera över ”sprida-vidare” uppdraget

De hinder som förskoleenheten mötts av under projektarbetets gång är att det går åt mycket tid för projektdokumentation och möten. Några pedagoger känner sig ovana vid universitetsstudier och skriftliga examina när de går handledarutbildningen, och det kan vara tufft att både studera och jobba samtidigt. Men detta vägs upp av allt positivt som projektet hittills gett. Nu när strukturen i arbetet är skapad finns det en möjlighet att gå ner på djupet i teorin. Förskoleenheten har också börjat fundera över det ”sprida-vidare”-uppdrag som finns som ett önskemål inom projektet från Utbildningsdepartementet. Till att börja med kommer de att bjuda in pedagoger och en lärarstudent från en annan utomhusförskolegrupp till ett seminarium som förskoleenheten kommer att anordna.