Råcksta förskolor i Vällingby

En grupp besökte Råcksta förskolor som berättade om sin process som övningsförskola inom projektet, från då till nu. Råcksta har varit övningsförskola sen 2012. Förskolan ansvarar för ca 30 studenter. De berättade bland annat om den gemensamma introduktionen för hela personalen ”introduktion i VFU-bedömningsmodellen” som hade en avgörande betydelse för hur Råcksta förskolor kunnat arbeta för att bli en övningsförskola med VFU-kultur.

Förskolan har erbjudit en mängd professionsutvecklande seminarier. De workshops som ateljéristorna erbjudit har varit de som studenterna uppskattat mest. Man uppfattar att det praktisk-estetiska inslaget är något som studenterna får för lite av i utbildningen och vill därför erbjuda sådana inslag i VFU:n.

Helenelundsskolan F-9 skola i Sollentuna

En annan grupp besökte Helenelundsskolan, en F-9 skola i Sollentuna, övningsskola sen 2016. Skolan ansvarar för ca 35 studenter. De berättade om hur man i samarbete, skola – lärosäte, bygger en VFU-kultur i framkant. Handledarutbildningarna lokalt på skolan, har lyft hela kollegiet och dynamiken på skolan. Personalen pratar gott om att vara övningsskola och fler vill bli handledare, ett uppdrag som man delar med sina kollegor utifrån kompetens. Det är populärt att som student komma till Helenelundsskolan, en skola där de får ta del av hela skolans verksamhet, där rektor tar emot när de kommer på sin första VFU och berättar vilka förväntningar man har på studenterna. Skolan har också en nära samverkan med kommunens VFU-samordnare som hjälper till att sprida skolans erfarenheter till andra skolor som tar emot lärarstudenter.

Fredrika Bremer gymnasiet i Haninge

En tredje grupp besökte Fredrika Bremer gymnasiet i Haninge, övningsskola sen 2016.  Skolan ansvarar för ca 100 lärarstudenter. Här möttes den besökande gruppen av VFU-studenter, handledare och rektor. Rektor berättade om hur övningsskolan blev en framgångsfaktor. En strukturerad kompetensutveckling och kompetenshöjning i och med handledarutbildningarna, att samverkan med Stockholms universitet har utvecklat både skolan och ämnet ”Med lärarstudenter i ”rummet” vet man, professionellt, vad som krävs av en lärare”. Skolan tycker att det är både utmanande och roligt att kunna ge studenterna vad de efterfrågar och bidra med det som skolan är bra på, bidra med samtal, inte bara med handledaren utan med andra lärare och arbetslag, bidra med bredden på skolan – samverkan över årskurser, program och ämnen och bidra till att studenten, redan tidigt i utbildningen, får en ”känsla” för yrkets komplexitet. ”Att vara en övningsskola är ingen dagsslända, man måste tänka  långsiktigt. Det är något att leva upp till, kompetenta handledare, ansvariga på olika nivåer, kontinuerlig uppföljning internt och extern”. Starkt engagemang för övningsskolan från Haninge kommun har ökat framgångsfaktorn.

Studiebesöket avslutades vid Stockholms universitet för en övergripande presentation av projektet och för att höra gruppernas reflektioner från besöken, samtala och utbyta erfarenheter kring VFU och samverkan.
En mycket positiv, givande och inspirerande dag som uppmuntrar till fortsatt samverkan.

Text: Cecilia Netje