Under besökets första förmiddagspass fick den finska gruppen ta del av några forskningsrön från Stockholms universitet. Bland annat presenterade BethAnne Yoxsimer Paulsrud, Institutionen för svenska och flerspråkighet, sin

Alla mötesdeltagare samlade för en gemensam bild.
Alla mötesdeltagare samlade utanför Bäckahagens skola.

studie av nationella läroplaner avseende mångspråkighet och interkulturalitet mellan Sverige och Finland. Aina Bigestans, projektledare, berättade om verksamheten som Nationellt centrum för svenska som andraspråk bedriver och hon talade också om de utmaningar som den svenska skolan står inför med det stora antalet nyanlända barn och elever.

Presentation av båda ländernas övningsskoleprojekt

Gun Jakobsson, ledande rektor vid Vasa övningsskola i Finland, presenterade sedan hur övningsskole- och praktiksystemet fungerar i Finland. Hon nämnde bland annat att hennes övningsskola tar emot praktiserande lärare från Europa.

Sedan gav Lena Thelander och Inger Backström, båda från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, en inblick i Stockholms universitets övningsskoleprojekt och hur det fungerar i praktiken.

Vidare under eftermiddagen presenterade Anna-Mia Bergkvist, Områdeskansliet för humanvetenskap, sitt arbete med ett utvecklingsprojekt kring samverkan om övningsskolor tillsammans med professor Inger Eriksson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik samt SLTS, Stockholm Teaching and Learning Studies.

Därefter tog Susanna Malm, Områdeskansliet för humanvetenskap, vid och berättade om sitt och hennes kollegors arbete med projektet utländska lärares vidareutbildning, ULV, för lärare med utländsk lärarutbildning.

Sista presentationen för dagen höll Per Båvner från Lärarförbundet. Han rundade av med omvärldsbevakning och utblickar kring den svenska lärarutbildningen framöver.

Besök på övningsskolan Bäckahagens skola

Mötets andra dag ägde rum på en av Stockholms universitets övningsskolor, Bäckahagens skola. Skolan är en grundskola som ligger mellan Bandhagen och Högdalen i södra Stockholm. Skolan omfattar förskoleklasser, skolår 1-9, särskola och fritidshem. Drygt hälften av eleverna på skolan har ett utländskt ursprung och 35-40 språk talas av eleverna.

Ingegerd Edendahl, Stockholm universitetets VFU-lärare och Vicki Ljung, VFU-ansvarig på Bäckahagensskolan har erfarenhet av fem års samverkan inom övningsskoleprojektet.
Ingegerd Ekendahl, Stockholm universitetets VFU-lärare och Vicki Ljung, VFU-ansvarig på Bäckahagensskolan, har erfarenhet av fem års samverkan inom övningsskoleprojektet.

Vicki Ljung, VFU-ansvarig på skolan, och Ingegerd Ekendahl, universitetets VFU-lärare, höll en presentation om sina erfarenheter från fem års samverkan inom övningsskoleprojektet. De belyste bland annat vikten av att bygga verksamheten underifrån.

Finska besökarna imponerade

De finska besökarna fick också träffa en klass med nyanlända elever där läraren varit VFU-student på skolan så sent som för två år sedan. Efter dagens rundvisning och presentation av Bäckahagens skolas arbete sade sig de finska besökarna vara imponerade av skolans arbete med nyanlända elever, skolans språkpolicy samt det språkutvecklande arbetssättet. Arbetet med att främja integrationen gjorde också intryck på besökarna, och det faktum att lärarstudenterna får ta del av detta arbete.

Alla inblandade tycket det var ett värdefullt och uppskattat möte länderna emellan.