A-Ö om VFU

A till Ö om VFU

A

Avbryta sin utbildning

Om du som student av någon anledning väljer att avbryta din utbildning, ska du omedelbart meddela din programansvariga institution och din VFU-skola om detta så snabbt som möjligt. VFU- portalen uppdateras när programansvariga institution registrerar avbrott i LADOK.

Avbrott på VFU

Du har endast två tillfällen att bli godkänd på en VFU-kurs till skillnad från övriga universitetskurser. Detta innebär att om du inte slutför en påbörjad VFU-kurs eller blir underkänd så har du förbrukat ett av dessa två tillfällen. Mer information finns i VFU-kursplanen.

B

Bostadsadress

Det är viktigt att universitetet har rätt postadress och e-postadress till dig. Kontrollera dina uppgifter på: minastudier.su.se så att den är rätt och aktuella. Det är nämligen med hänsyn till din bostadsadress/postadress som du får en lämplig VFU-placering (maxgränsen för restid är 90 minuter enkel väg). Läs din e-post ofta, det är via den som institutionen, VFU-platsen och VFU-sekretariatet håller kontakt med dig!

Byte av placering inom kommunen och byte av kommun

För information om vad som gäller vid byte av VFU-placering.

F

Försäkring vid skada under VFU

Som studerande vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid, under resan till och från universitetet och när du gör VFU på en arbetsplats godkänd av universitetet. Försäkringen är gratis. Läs vidare här.

Förväntade studieresultat

För att du som lärarstudent ska uppnå lärarexamen, ska examensordningens mål vara uppfyllda. Målen konkretiserats i ett antal förväntade studieresultat där vissa ingår i VFU-kurserna. Innehållet i VFU styrs av vilka förväntade studieresultat för VFU som gäller för respektive kurs. De förväntade studieresultaten är mål som tillsammans uttrycker vad du förväntas kunna, förstå, förhålla dig till och ha förmåga att utföra vid slutet av en kurs. Du hittar de förväntade studieresultaten i din kursplan och i VFU-rapporten.

N

Närvaro

Beslut kring närvaro och rapportering regleras i utbildningsplaner och kursplaner. Närvaro under VFU är obligatorisk och heltid. En tumregel är att du följer din handledares tider, under förutsättning att din handledare arbetar heltid. Annan tid får du annars tillbringa med utsedd ersättare för handledaren.

Frånvaro som går att komplettera enligt kursdokumentation ska tas igen inom tre verksamhetsmånader från avslutad VFU-kurs för att du ska kunna få betyg på VFU:n.

P

Placering

Läs hur arbetet med VFU-placering går till.

Progressionsutvecklingsmatris

Begreppet progression relaterar till utveckling, framsteg och förbättring. För att kunna beskriva var i utvecklingsprocessen studenten befinner sig, i förhållande till de förväntade studieresultaten, används en professionsutvecklingsmatris. Syftet med att formulera progression i form av matris är att den ska vara ett stöd vid handledningssamtal och vid bedömning. Matrisen ska också synliggöra studentens lärande under utbildningens gång. Matrisen tar sin utgångspunkt i examensordningens mål, samtidigt som den beskriver en professionsutveckling som är vidare än den som sker inom utbildningarnas ram. Progressionsmatriserna.

R

Registerutdrag från Polisen

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför VFU ska genomgå en registerkontroll av Polisen. Denna kontroll görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för olika typer av kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Lämnar du inte in ett registerutdrag kan du inte genomföra VFU och det kan innebära att du inte kan ta ut en lärarexamen, eftersom fullgjord VFU är ett krav för lärarexamen. Läs mer här.

Registrering på VFU-kurs

Normalt sker registreras på terminens VFU-kurs senast tre veckor in på den aktuella terminen, studenten har dock rätt att registrera sig fram till fyra veckor innan kursstart. Vid dessa fall måste studenten kontakta sin handledare och meddela att hen avser att göra sin VFU. Detta sker dock bara om studenten inte har uppfyllt förkunskapskravet vid terminsstart.

S

Sekretess

Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen. De känsliga uppgifter som personal i skolan/förskolan/fritidshemmet tar del av i sitt arbete skyddas av bestämmelser i sekretesslagen SFS 2009:400. Kommunen kan begära att du ska underteckna en sekretessförbindelse. Läs mer här.

Studieuppehåll och återupptagande av studier

Om du har haft studieuppehåll och planerar att återuppta dina studier nästa termin, ska du meddela detta till:

  1. Din programansvariga institution
  2. VFU-sekretariatet
  3. Din handledare på skolan/förskolan och VFU-samordnaren i den kommun du har din VFU-placering

Gör detta i god tid, senast 15 april om du planerar att återuppta dina studier till höstterminen respektive 15 oktober om du planerar att återuppta studierna till vårterminen.

Särskilda skäl att byta VFU-placering

Byte av kommun sker bara vid terminsskifte och beviljas endast om särskilda skäl föreligger. Läs vilka de särskilda skälen för byte är, och vilka handläggningsrutiner som gäller för ansökan om byte av VFU-placering.

T

Trepartssamtal

Läs mer om trepartssamtal här.

Tvåpartssamtal

I vissa VFU-kurser sker ett tvåpartssamtal istället för ett trepartssamtal. I dessa fall genomför handledaren och studenten samtalet. Samtalet bör äga rum i mitten av kursen. Även detta samtal ska utgå från studentens självvärdering och kursens förväntade studieresultat. Om handledaren är osäker på om studenten kommer att uppnå de förväntade studieresultaten vid kursens slut eller vill ha stöd i bedömningen så ska handledaren omgående kontakta VFU-kursläraren. Vid behov kommer VFU-kurslärare till skolan och ett trepartssamtal genomförs.

U

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Kontakten med den svenska skolan är en central del av utbildningen inom ULV. Här kan du som är student eller VFU-handledare/VFU-samordnare läsa mer.

Underkänd VFU

Läs vad som gäller vid underkänd VFU.

V

Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF)

VFF ingår som en obligatorisk del i utbildningen till speciallärare och organiseras av Specialpedagogiska institutionen. Läs mer om VFF här.

VFU-portfölj 

Läs mer om VFU-portföljen och hur du loggar in i den.

Vikariat

Ett vikariat innebär att du är ensam ansvarig för barnens och elevernas undervisning eller den pedagogiska verksamheten i barngruppen. Du kan inte göra din VFU och samtidigt vikariera.

 

VFU utomlands

Det finns flera möjligheter att genomföra VFU i utlandet, beroende på vilken lärarutbildning du går och var du befinner dig i din utbildning. VFU utomlands

 

Bokmärk och dela Tipsa