A-Ö om VFU

A till Ö om VFU

A

Avbryta sin utbildning

Om du som student av någon anledning väljer att avbryta din utbildning, ska du omedelbart meddela din programansvariga institution och din VFU-skola om detta så snabbt som möjligt. VFU- portalen uppdateras när programansvariga institution registrerar avbrott i LADOK.

Avbrott på VFU

Du har endast två tillfällen att bli godkänd på en VFU-kurs till skillnad från övriga universitetskurser. Detta innebär att om du inte slutför en påbörjad VFU-kurs eller blir underkänd så har du förbrukat ett av dessa två tillfällen. Mer information finns i VFU-kursplanen.

B

Betyg

Examinationsformer och betyg framgår av kursplanen för respektive kurs. Betygskriterierna finns att läsa i kursbeskrivningen till kursen. Ofta finns en särskild kurshemsida på kursgivande institutions webbplats eller på Mondo. Studenten får mer information om kunskapskontroll och examination av kursen vid kursstart.

Bostadsadress

Det är viktigt att universitetet har rätt postadress och e-postadress till dig. Kontrollera dina uppgifter på: minastudier.su.se så att den är rätt och aktuella. Hänsyn tas till din adress (som står i Ladok) när du VFU-placeras, men program och ämnesinriktning samt platstillgång är alltid överordnade restiden. Läs din e-post ofta, det är via den som institutionen, VFU-platsen och VFU-sekretariatet håller kontakt med dig!

Byte av VFU-handledare

Prata med VFU-ansvarig på förskolan eller skolan där du har din VFU-placering. Om byte av handledare inte är möjligt på förskolan eller skolan kan du kontakta VFU-samordnaren i den kommun där du har din placering (kontaktuppgifter till VFU-samordnare i kommuner och stadsdelar hittar du i VFU-portföljen).

Byte av placering inom kommunen och byte av kommun

Information om vad som gäller vid byte av VFU-placering.

C

Checklista

Under sidan "Inför, under och efter VFU" har vi sammanställt det viktigaste du bör ha koll på inför, under och efter din VFU kurs. VFU-handbok för lärarstudenter och VFU-handledare, uppdaterad november 2019.pdf (1344 Kb)

D

Datorer och internetuppkoppling

Vad gäller kring tillgång till datorer och internetuppkoppling för dig som är student under VFU.

E

E-postadress

Det är viktigt att universitetet har rätt postadress och e-postadress till dig. Kontrollera dina uppgifter på: minastudier.su.se. Läs din e-post ofta, det är via den som institutionen, VFU-platsen och VFU-sekretariatet håller kontakt med dig!

Examination

Slutexaminationen av VFU-kursen görs av examinator vid Stockholms universitet. Läs vidare här.

F

Frånvaro

Närvaro under VFU är obligatorisk och heltid. En tumregel är att du följer din handledares tider, under förutsättning att din handledare arbetar heltid. Annan tid får du annars tillbringa med utsedd ersättare för handledaren. Frånvaro som går att komplettera enligt kursdokumentation ska tas igen inom tre verksamhetsmånader från avslutad VFU-kurs för att du ska kunna få betyg på VFU:n.

Funktionsnedsättning/funktionsvaration

Studenter med ett medicinskt intyg eller intyg från samordnarna för studenter med funktionsnedsättning på Studentavdelningen kan tas i särskilt beaktande vid VFU-placering. Intyg som styrker något av ovanstående skäl skickas till VFU-sekretariatet senast två veckor efter terminsstart den termin du ska ha din första VFU. Adress: VFU sekretariatet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Det går också bra att scanna intyget och mejla det till e-post: vfu@su.se.

Förkunskapskrav

Alla VFU-kurser har förkunskapskrav som ska vara uppfyllda senast fyra veckor innan kursstart. Vilka förkunskapskrav som gäller står i VFU-kursens kursplan. Om förkunskapskravet inte är uppfyllt får studenten inte göra sin VFU.

Försäkring vid skada under VFU

Som studerande vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid, under resan till och från universitetet och när du gör VFU på en arbetsplats godkänd av universitetet. Försäkringen är gratis. Läs vidare här.

Förväntade studieresultat

För att du som lärarstudent ska uppnå lärarexamen, ska examensordningens mål vara uppfyllda. Målen konkretiserats i ett antal förväntade studieresultat där vissa ingår i VFU-kurserna. Innehållet i VFU styrs av vilka förväntade studieresultat för VFU som gäller för respektive kurs. De förväntade studieresultaten är mål som tillsammans uttrycker vad du förväntas kunna, förstå, förhålla dig till och ha förmåga att utföra vid slutet av en kurs. Du hittar de förväntade studieresultaten i din kursplan och i VFU-rapporten.

H

Handbok (VFU-handbok)

I VFU-handboken återfinns viktig information om VFU och du kommer att behöva läsa den flera gånger under din utbildning. Läs den här: VFU-handbok för lärarstudenter och VFU-handledare, uppdaterad november 2019.pdf (1344 Kb)

Handledarens roll

  • planerar VFU-perioden tillsammans med studenten utifrån VFU-kursens förväntade studieresultat och studentens dokumentation i VFU-portföljen
  • fungerar som studentens stöd och reflektionspartner under VFU-perioden
  • ger vid VFU-periodens slut sin bedömning av om studenten har uppnått VFU-kursens förväntade studieresultat eller inte i en VFU-rapport

I

Intyg för särskilda skäl vid VFU-placering

  • Studenter med ett medicinskt intyg eller intyg från samordnarna för studenter med funktionsnedsättning på Studentavdelningen kan tas i särskilt beaktande vid VFU-placering. 
  • Om du har barn i förskola eller på fritidshem långt från din bostadsadress (din aktuella adress i Ladok) ska du ändå ha möjlighet att hinna till VFU-skolan i tid efter att ha lämnat barnet. Vi kan då beräkna din restid från förskolan/fritidshemmet istället för från bostaden. Intyg från barn-/skolbarnomsorg som visar att barnet har en placering krävs. Ifyllbar PDF finns här (under rubriken "Särskilda skäl vid VFU-placering").

Intyg som styrker något av ovanstående skäl skickas till VFU-sekretariatet senast två veckor efter terminsstart den termin du ska ha din första VFU.

  • Adress: VFU sekretariatet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.
  • E-postadress: Det går också bra att scanna intyget och mejla det till e-post: vfu@su.se.

K

Klädsel under VFU

Eftersom VFU utförs på en arbetsplats utanför universitetet är det arbetsgivarens regler som gäller. Kontakta den kommun som du fått VFU-placering i om du vill dubbelkolla vad som gäller.

Kunskapskontroll och examination

Examinationsformer och betyg framgår av kursplanen för respektive kurs. Betygskriterierna finns att läsa i kursbeskrivningen till kursen. Ofta finns en särskild kurshemsida på kursgivande institutions webbplats eller på Mondo. Du får mer information om kunskapskontroll och examination av kursen vid kursstart.

L

Lunch under VFU

Lunch ingår normalt inte, men många skolor och förskolor erbjuder lunch till rabatterat pris eller kostnadsfri lunch i samband med pedagogisk måltid.

N

Närvaro

Beslut kring närvaro och rapportering regleras i utbildningsplaner och kursplaner. Närvaro under VFU är obligatorisk och heltid. En tumregel är att du följer din handledares tider, under förutsättning att din handledare arbetar heltid. Annan tid får du annars tillbringa med utsedd ersättare för handledaren.

Frånvaro som går att komplettera enligt kursdokumentation ska tas igen inom tre verksamhetsmånader från avslutad VFU-kurs för att du ska kunna få betyg på VFU:n.

P

Placering

Läs hur du får din VFU-placering. Observera att du kommer att ha samma VFU-placering under hela din utbildning om det inte finns särskilda skäl finns för ett byte.

Professionsmatris

Begreppet progression relaterar till utveckling, framsteg och förbättring. För att kunna beskriva var i utvecklingsprocessen studenten befinner sig, i förhållande till de förväntade studieresultaten, används en professionsutvecklingsmatris. Syftet med att formulera progression i form av matris är att den ska vara ett stöd vid handledningssamtal och vid bedömning. Matrisen ska också synliggöra studentens lärande under utbildningens gång. Matrisen tar sin utgångspunkt i examensordningens mål, samtidigt som den beskriver en professionsutveckling som är vidare än den som sker inom utbildningarnas ram. Professionsmatris.

R

Registerutdrag från Polisen

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför VFU ska genomgå en registerkontroll av Polisen. Denna kontroll görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för olika typer av kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Lämnar du inte in ett registerutdrag kan du inte genomföra VFU och det kan innebära att du inte kan ta ut en lärarexamen, eftersom fullgjord VFU är ett krav för lärarexamen. Läs mer här.

Registrering på VFU-kurs

Normalt sker registreras på terminens VFU-kurs senast tre veckor in på den aktuella terminen, studenten har dock rätt att registrera sig fram till fyra veckor innan kursstart. Vid dessa fall måste studenten kontakta sin handledare och meddela att hen avser att göra sin VFU. Detta sker dock bara om studenten inte har uppfyllt förkunskapskravet vid terminsstart.

S

Sekretess

Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen. De känsliga uppgifter som personal i skolan/förskolan/fritidshemmet tar del av i sitt arbete skyddas av bestämmelser i sekretesslagen SFS 2009:400. Kommunen kan begära att du ska underteckna en sekretessförbindelse. Läs mer här.

Självvärdering

Inför trepartssamtalet eller tvåpartssamtalet skriver studenten en självvärdering i form av reflektioner över sin utveckling med utgångspunkt från de individuella målen, kursens förväntade studieresultat och vid behov professionsutvecklingsmatrisen.

Skada under VFU

Du är försäkrad när du gör VFU på en arbetsplats godkänd av universitetet. Läs vidare här.

Studieuppehåll och återupptagande av studier

Om du har haft studieuppehåll och planerar att återuppta dina studier nästa termin, ska du meddela detta till:

  1. Din programansvariga institution
  2. VFU-sekretariatet
  3. Din handledare på skolan/förskolan och VFU-samordnaren i den kommun du har din VFU-placering

Gör detta i god tid, senast 15 april om du planerar att återuppta dina studier till höstterminen respektive 15 oktober om du planerar att återuppta studierna till vårterminen.

Särskilda skäl att byta VFU-placering

Byte av kommun sker bara vid terminsskifte och beviljas endast om särskilda skäl föreligger. Läs vilka de särskilda skälen för byte är, och vilka handläggningsrutiner som gäller för ansökan om byte av VFU-placering.

T

Trepartssamtal

Läs mer om trepartssamtal här.

Tvåpartssamtal

I vissa VFU-kurser sker ett tvåpartssamtal istället för ett trepartssamtal. I dessa fall genomför handledaren och studenten samtalet. Samtalet bör äga rum i mitten av kursen. Även detta samtal ska utgå från studentens självvärdering och kursens förväntade studieresultat. Om handledaren är osäker på om studenten kommer att uppnå de förväntade studieresultaten vid kursens slut eller vill ha stöd i bedömningen så ska handledaren omgående kontakta VFU-kursläraren. Vid behov kommer VFU-kurslärare till skolan och ett trepartssamtal genomförs.

U

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Kontakten med den svenska skolan är en central del av utbildningen inom ULV. Här kan du som är student eller VFU-handledare/VFU-samordnare läsa mer.

Underkänd VFU

Läs vad som gäller vid underkänd VFU.

V

Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF)

VFF ingår som en obligatorisk del i utbildningen till speciallärare och organiseras av Specialpedagogiska institutionen. Läs mer om VFF här.

VFU-portfölj 

Läs mer om VFU-portföljen och hur du loggar in i den.

VFU-sekretariatet

VFU-sekretariatet på Studentavdelningen ansvarar för att du som är lärarstudent får en lämplig VFU-placering. Detta sker i nära samarbete med de samverkande kommunerna och stadsdelarna i Stockholms län. VFU-sekretariatet ansvarar också för VFU-portalen. Se VFU-sekretariatets kontaktuppgifter här.

Vikariat

Ett vikariat innebär att du är ensam ansvarig för barnens och elevernas undervisning eller den pedagogiska verksamheten i barngruppen. Du kan inte göra din VFU och samtidigt vikariera.

 

VFU utomlands

Det finns flera möjligheter att genomföra VFU i utlandet, beroende på vilken lärarutbildning du går och var du befinner dig i din utbildning. VFU utomlands

 

Bokmärk och dela Tipsa