Samtalet bör ha prägel av ett formativt utvecklingssamtal med följande syften:

  • att stödja din utveckling till lärare genom att diskutera dina styrkor och utvecklingsområden och möjliga vägar framåt. 
  • att bedöma dina utsikter att nå de förväntade studieresultaten för VFU-kursen.

Förberedelse

En förutsättning för ett bra samtal är att alla parter är väl inlästa på din självvärdering, kursens förväntade studieresultat, professionsutvecklingsmatrisen samt, för er grund- och ämneslärarstudenter, er lektionsplanering.

Din programansvariga institution ansvarar för att du och din VFU-handledare är informerade om trepartssamtalets syfte, innehåll och struktur i god tid inför samtalet. Lärare från din programansvariga institution kontaktar dig och kommer överens om tid och plats för besöket. I samtalet, som beräknas ta cirka en timme, deltar du, din VFU-handledare och lärare. Det är viktigt att samtalet sker ostört och, för grund- och ämneslärarstudenter, i direkt anslutning till genomförd lektion.

Självvärdering och lektionsplanering – grundlärarstudenter och ämneslärarstudenter

Inför trepartssamtalet skriver du i dialog med VFU-handledaren en självvärdering i form av reflektioner över din utveckling, med utgångspunkt från de individuella målen, kursens förväntade studieresultat och med stöd av matrisen. Självvärderingen skriver du i din VFU-portfölj senast ett dygn innan trepartssamtalet ska äga rum. Samtidigt med självvärderingen skriver du även en lektionsplanering som också läggs in i den digitala VFU-portföljen före trepartssamtalet.

Självvärdering – förskollärarstudenter

Inför trepartssamtalet skriver du i dialog med din VFU-handledaren en självvärdering i form av reflektioner över din utveckling, med utgångspunkt från de individuella målen, kursens förväntade studieresultat och med stöd av matrisen. Självvärderingen läggs i den digitala VFU-portföljen innan samtalet.

Utgångspunkter för samtalet

Utgångspunkter för samtalet är din självvärdering och de förväntade studieresultaten för VFU. Som referenspunkter fungerar också professionsutvecklingsmatrisen samt, för grund- och ämneslärarstudenter, lektionen som du har genomfört. Både styrkor och utvecklingsområden ska fokuseras under samtalet.

Struktur för samtalet

VFU-kursläraren inleder med att klargöra syftet med och ramarna för samtalet samt ansvarar för att dessa efterföljs. Du anger vad du vill ta upp under samtalet. Du ansvar för innehåll och genomförandet ökar från första till sista samtalet under utbildningens gång.

Du, din VFU-handledare och lärare har gemensamt ansvar för att alla tre kommer till tals i samtalet, att samtalet ger en allsidig och problematiserande bild av dina insatser under VFU och att det formativa syftet med samtalet kan uppnås.
I slutet av samtalet ska alla tre parter få möjlighet att ge en sammanfattande bild av vad som framkommit. Om risk för underkännande föreligger, ska skriftliga kommentarer samt förslag på stödåtgärder formuleras och undertecknas av samtliga deltagare i samtalet på en särskild blankett.

Tvåpartssamtal

I vissa VFU-kurser sker ett tvåpartssamtal istället för ett trepartssamtal. I dessa fall genomför handledaren och studenten samtalet. Samtalet bör äga rum i mitten av kursen. Även detta samtal ska utgå från studentens självvärdering och kursens förväntade studieresultat. Om handledaren är osäker på om studenten kommer att uppnå de förväntade studieresultaten vid kursens slut eller vill ha stöd i bedömningen så ska handledaren omgående kontakta VFU-kursläraren. Vid behov kommer VFU-kurslärare till skolan och ett trepartssamtal genomförs.

Här kan du se en kort film om trepartssamtalet.