Byte av placering inom kommunen

Om du av särskilda skäl önskar byta förskola/skola/fritidshem bör du i första hand kontakta VFU-ansvarig på förskole- eller skolenheten och därefter VFU-samordnaren som ansvarar för den kommun/stadsdel du är placerad i. Tänk på att om du är placerad inom Stockholms stad, så är det din VFU-samordnare i stadsdelen du är VFU-placerad i som du ska kontakta, om du önskar byta VFU-placering till en annan stadsdel inom Stockholms stad. Kontaktuppgifter till VFU-samordnaren finns i din VFU-portfölj.

Ansökan om byte till annan kommun

Info puff: Se en kort instruktionsfilm (2.22 min) om hur du gör en bytesansökan i VFU-portföljen

Du ansöker om byte till en annan kommun via VFU-portföljen under Min placering. VFU-sekretariatet handlägger ansökningar om byte av kommun. Byte av kommun kan endast göras inför nästkommande termin med VFU och beviljas endast om särskilda skäl föreligger.

Särskilda skäl innebär:

  • en restid som överstiger 90 minuter enkel väg med allmänna kommunikationsmedel. För vårdnadshavare med barn i förskola eller på fritidshem gäller att de ska kunna resa till sin VFU-placeringen i tid efter att ha lämnat barnen. Intyg från barnomsorg/skolbarnomsorg krävs och bifogas ansökan. Observera att restiden är underordnad platstillgång, det är mycket viktigare att du får en adekvat placering än en kort resväg.
     
  •  medicinska skäl (läkarintyg krävs)
     
  • förändringar i din sociala situation

Intyg erfodras och byte sker endast i samband med terminsskifte

Möjligheten att ansöka om byte av kommun sker vid terminsstart och beslut fattas efter sista ansökningsdatum. Sista datum för ansökan om byte av kommun är senast den 15 maj för byte inför höstterminen respektive 15 november för byte inför vårterminen. Byte sker endast i samband med terminsskifte och du kan endast ansöka om byte av kommun inför din nästa VFU-kurs. De intyg som erfodras skickas till adressen: VFU sekretariatet, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm eller scannas och mejlas till: vfu@su.se.

Så tas beslutet

Bytesansökan handläggs av VFU-sekretariatet och behandlas av en särskild granskningsgrupp, som bedömer om särskilda skäl föreligger. I granskningsgruppen ingår ansvarig handläggare från VFU-sekretariatet, gruppchefen för VFU-sekretariatet, en VFU-ansvarig från en institution och en studentrepresentant.

Beviljade byten sker under förutsättning att någon av samverkanskommunerna kan tillhandahålla VFU-placering. VFU-placeringar regleras i särskilt avtal mellan universitetet och kommuner i regionen och det är inte möjligt för studenter att ordna VFU-placering på egen hand eller göra VFU i en kommun som inte ingår i samverkansavtalet.

Följa med din VFU-handledare till ny kommun

Om din VFU-handledare byter kommun kan du, om det är möjligt för alla parter, följa med din VFU-handledare till den nya kommunen. Gör så här:

  1. Börja med att prata med din VFU-handledare, för att få ett godkännande.
  2. Kontakta VFU-sekretariatet på e-post: vfu@su.se.
  3. VFU-sekretariatet kontaktar din nuvarande kommun och den mottagande kommunen. Är båda kommunerna överens om att byte kan genomföras kan du följa med din vfu handledare till den nya kommunen.

Är det inte möjligt att följa med din VFU-handledare till en ny kommun ansvarar din nuvarande kommun för att ordna en ny VFU-handledare inom kommunen.