Under din VFU kommer du i nära kontakt med barn, elever och vuxna som har rätt till skydd av sin personliga integritet. Offentlighets- och sekretesslagens uppgift är att tillgodose detta skydd. Sekretessen gäller utåt, mot till exempel privatpersoner, medier och andra myndigheter. 

Tystnadsplikt under VFU och resten av livet

Tystnadsplikten gäller hela livet och måste iakttas såväl på offentliga som privata platser. Exempelvis är det inte tillåtet att prata om det som hänt på skolan/förskolan/fritidshemmet eller om barn, elever och personal, varken på offentliga platser, i det egna hemmet eller vid återkomsten till universitetet.

Uppgifterna ska avidentifieras

När du, i undervisningen på universitetet, delger andra dina erfarenheter från VFU, ska uppgifterna avidentifieras så att ingen kan peka ut barnet/eleven eller dennes nära anhöriga eller enskilda personer i personalen på skolan/förskolan/fritidshemmet.

Viktigt att ta reda på vad som gäller på din enhet

Det är viktigt att du tidigt under din VFU tar reda på vad som gäller kring sekretess inom den enhet som du är placerad på. Kommunen där du genomför sin VFU kan begära att en sekretessförbindelse skrivs under.

Dagsböter eller fängelse i högst ett år

Straffet för brott mot tystnadsplikten är dagsböter eller fängelse i högst ett år, ofta kombinerat med skadestånd.