Vid underkännande av VFU efter avslutad VFU-kurs/period gäller följande:

 • Examinator/studierektor kallar dig till samtal vid Stockholms universitet. I kallelsen informeras du om möjligheten att kontakta Stockholms universitets studentkår (SUS), för att få hjälp av kårens studentombud. 
   
 • Vid samtalet delges du grunderna för underkännande, vilka sammanfattas i ett protokoll. Du informeras om din rätt till ytterligare examination. VFU-plats för omexamination diskuteras. Utifrån samtalet upprättas en individuell handlingsplan inför din kommande omexamination där eventuella stödinsatser framgår. Handlingsplanen bifogas protokollet.
   
 • Protokoll och handlingsplan undertecknas av båda parter och diarieförs av kursansvarig institution. Examinator ansvarar för att dokumentationen tillställs kursadministrationen så att den finns tillgänglig inför din omexamination.
   
 • Kursansvarig institution har uppföljningsansvar vid omexamination. I detta ingår samverkan med mottagande VFU-handledare. Institutionen ansvarar också för att din VFU-skola samt VFU-samordnaren resp. kontaktperson i kommunen underrättas angående din omexamination av VFU alternativt studieavbrott.
   
 • Regler för examination framgår i kursplanerna.

Avbruten VFU

Du har endast två tillfällen att bli godkänd på en VFU-kurs till skillnad från övriga universitetskurser. Detta innebär att om du inte slutför en påbörjad VFU-kurs eller blir underkänd så har du förbrukat ett av dessa två tillfällen. Mer information finns i VFU-kursplanen.