Lärarstudent samtalar med sin VFU-handledare.

Lärarstudent samtalar med sin VFU-handledare.

Utveckla dig själv och ditt arbetslag genom att vara VFU-handledare 

VFU är mycket viktig och uppskattad av lärarstudenterna. Som VFU-handledare spelar du en mycket central roll för lärarstudenters utbildning. Samtidigt kan handledningen även ge dig en möjlighet att själv utvecklas inom ditt yrke, eftersom lärarstudenterna och kontakten med Stockholms universitet ofta fungerar som en inspirerande resurs för hela skolan, förskolan respektive fritidshemmet. Genom att ta emot lärarstudenter får du och resten av skolans och förskolans personal nära kontakt med lärarutbildningarna och tillgång till aktuell ämnesdidaktisk och pedagogisk forskning vid universitetet.

Som VFU-handledare ska du bland annat

  • vara en reflektionspartner, handleda och stödja lärarstudenten
  • ta del av studentens dokumentation i en digital VFU-portfölj
  • vara väl förtrogen med VFU-kursernas förväntade studieresultat för att tillsammans med den studerande kunna planera VFU-perioden på bästa sätt
  • att vid VFU-kursens slut ansvara för att skriva ett omdöme som underlag för examination utifrån de förväntade studieresultaten

Kompetens och tid är mycket viktigt för uppdraget

En grundförutsättning för en VFU med god kvalitet är att VFU-handledaren som tar emot studenter upplever att hen har den kompetens och tid som krävs för uppdraget. Enligt samverkansavtalet mellan länets lärosäten och kommuner/huvudmän (KSL) är det en förutsättning att:

  • du har relevant examen i rätt inriktning och ämne i relation till lärarstudentens program
  • du går en introduktion i den VFU-bedömningsmodell som universitetet använder sig av
  • du på din arbetsplats ges möjlighet att få gå en poängsatt handledarutbildning (7,5 hp) vid universitetet
  • att du ges förutsättningar av din arbetsgivare för att kunna ta det ansvar som krävs för att handleda en student

Kurser speciellt framtagna för VFU-handledare

Stockholms universitet erbjuder handledarutbildningar, speciellt framtagna för lärare som handleder lärarstudenter. Utbildningarna syftar till att kursdeltagarna, bland annat, ska utveckla förmågan att handleda och bedöma professionsutveckling.

Ett gemensamt uppdrag att samverka kring lärarstudenternas VFU

Universitetet och kommunerna/stadsdelarna har ett gemensamt uppdrag att samverka kring lärarstudenters VFU och att utveckla lärarutbildningarna. Den här samverkan sker med syftet att skapa en ömsesidig utveckling för såväl lärarstudenter och lärarutbildningar som för läraryrket i stort och den pedagogiska verksamheten i skolor, förskolor och fritidshem. Du som handledare är en viktig del i detta långsiktiga arbete.

Intresserad av att bli VFU-handledare?

Vi hoppas att du tycker att det låter intressant och spännande att handleda lärarstudenter i deras professionsutveckling! Intresserad? Kontakta då i första hand den som är VFU-ansvarig på din förskola/skola alternativt VFU-samordnaren i din kommun. Kontaktuppgifter till VFU-samordnarna i kommunerna/stadsdelarna hittar du här.

 

Under Bifogade filer finns den här texten i en PDF för utskrift om så önskas!