För pedagoger inom förskola

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan 7,5 hp.

I kursen, som ges på kvartsfart, behandlas handledaruppdraget för förskollärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning med syfte att utveckla deltagarnas handledarkompetens. Undervisningen sker i sex lärarledda obligatoriska seminarier (ca 1/mån). Mer information om kursen.

För grundlärare i årskurs F-6

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, årskurs F-6, 7,5 hp

Kursen vänder sig till grundskolelärare i årskurs F-6 och behandlar vad handledning av verksamhetsförlagd utbildning innebär i just dessa årskurser, med stöd i aktuell didaktisk forskning. Kursen ges på kvartsfart. Mer information ges av VFU-studierektor Veronica Flodin.

För grundlärare F-6 samt ämneslärare 7-9 och gymnasiet

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7,5 hp

Kursen är en fristående kurs om 7,5 högskolepoäng inom området utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik. Kursen ges på kvartsfart, är upplagd på 6 eftermiddagsseminarier och riktar sig till grundskolelärare F-6 samt ämneslärare 7-9 och gymnasiet. Mer information om kursen.

Fördjupningskurs i handledning i lärarprofessionen, 15 hp

Kursen vänder sig dels till lärare som fungerar som handledare för lärarstudenter, dels till lärare med uppdrag och ansvar att leda utvecklingsarbete i skolan. Behörighetskrav är kursen Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen (7,5 hp) eller motsvarande. Kursen ger en fördjupning av teorier och metoder avseende handledning i professionsutveckling och består av två delkurser. Delkurs 1 behandlar ämnesdidaktiska och bedömningsteoretiska perspektiv och delkurs 2 behandlar didaktiska perspektiv med inriktning mot handledningens relationella villkor och möjligheter. Mer information om kursen här.

För grundlärare med inriktning mot fritidshem

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7.5 hp

Kursen är en fristående kurs i fritidspedagogik på avancerad nivå. Mer information om kursen.

För yrkeslärare

Handledning för yrkeslärare, 7.5 hp

Detta är en kurs för dig som arbetar som yrkeslärare och som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper om handledning i syfte att utveckla dig i din egen yrkesroll. Mer information om kursen. 

Fler möjligheter till kompetensutveckling vid Stockholms universitet

Mentorskap i förskola och skola, 7,5 hp

Funderar du på hur du ska kunna stödja och utveckla nyutbildade lärare under deras första tid i yrket, eller vad det är för skillnad mellan att vara mentor och handledare? Kursen vänder sig till utbildade lärare/förskollärare som är, eller ska bli, mentorer för nyutbildade lärare under introduktionsperioden. Mer information om kursen.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare - kurser och program på grundnivå och avancerad nivå.

Förutom ovanstående kurser så har vi på Stockholms universitet flera kurser och program att välja mellan för dig som jobbar på skola och är intresserad av att kompetensutveckla dig. Här kan du se ett urval.

Vill ni att en handledarkurs ska ges lokalt i kommun eller på skola?

Är du VFU-samordnare eller rektor och vill att en handledarkurs ska ges lokalt i kommun eller på skola, kontakta VFU-koordinator Cecilia Netje.