Samordningsgruppen har det högsta ansvaret

Det högsta ansvaret för lärarutbildningarna, inklusive VFU, har Samordningsgruppen. Samordningsgruppen ska besluta i fakultetsövergripande lärarutbildningsfrågor och följa upp verksamheten. Läs mer om Samordningsgruppen.

Samverkansberedningen ska underlätta samverkan mellan universitetet och regionens kommuner när det gäller VFU

De tre utskott som tidigare ansvarat för samverkansfrågor, VFU-utskottet, Utskottet för samverkan kring forskning samt Kompetensförsörjningsutskottet har upplösts och Samverkansberedningen har bildats. Samverkansberedningen ska underlätta samverkan mellan universitetet och regionens kommuner när det gäller verksamhetsförlagd utbildning (VFU), forskning och kompetensförsörjning. Läs mer.

Här ser du vilka personer som sitter i samverkansberedningen.

Programansvariga institutioner har huvudansvaret för- och samordnar VFU

Ansvaret för ett lärarprogram – eller inriktning – ligger vid en programansvarig institution och som i sin tur ingår i en fakultet. Institutionen ansvarar för innehåll, planering, utveckling och övergripande uppföljning av lärarutbildningarna.

VFU-ansvarig/VFU-koordinator har en samordnande funktion

Vid varje programansvarig institution finns en VFU-ansvarig eller en VFU-koordinator, som har en samordnande funktion. De bildar en arbetsgrupp för gemensamt övergripande planeringsarbete av VFU. Utöver den interna koordineringen av VFU har de ansvar för samverkan med kommuner i frågor som rör VFU och kompentensutveckling för VFU-handledare. 

VFU-kurslärare

På institutionerna finns VFU-kurslärare som, inom sitt ämnesdidaktiska område, arbetar med VFU-kurser och samarbetar med VFU-handledare på förskolor, skolor och fritidshem.

Lärarutbildningarnas programansvariga institutioner

Se vilka de programansvariga institutioner för lärarutbildningarna är.

Regioner och VFU-ansvariga

För mer övergripande kommunkontakter på högre nivå är kommunerna indelade i fem geografiska regioner inom Stockholms län. De VFU-ansvariga/VFU-koordinatorerna ansvarar för en region vardera.

Se vilken VFU-ansvarig som ansvarar för vilken region.