Sekretess

Du får inte föra in sekretessbelagda uppgifter i VFU-portföljen. I din dokumentation bör du avidentifiera uppgifter om elever. Det ska alltså inte gå att härleda uppgifterna till enskilda elever direkt eller indirekt, inte ens genom s.k. bakvägesidentifikation. Man ska alltså inte, om man begär ut uppgifterna från Stockholms universitet, kunna gå till skolan och på något sätt kunna koppla uppgifterna till individer.

Fotografering, ljudupptagning och filmning

Vid fotografering, ljudupptagning och filmning måste den som publicerar materialet se till att materialet inte har ett kränkande innehåll och att de personer som lever med skyddade personuppgifter inte finns med. Du ska också inhämta  Medgivande (31 Kb) av dem du dokumenterar (av vårdnadshavare om eleverna är under 15 år) och informeras om hur materialet kommer att användas samt att dokumentationen i VFU-portföljer faller under offentlighetsprincipen (allmän handling). Det är också viktigt att du samråder med din handledare/elevernas lärare.

Syfte

Foto, film och ljudupptagningar av den egna undervisningen är viktiga underlag för att synliggöra sin professionsutveckling och kunna utvärdera sina förmågor. Genom systematisk dokumentation och reflektion över sina styrkor och utvecklingsbehov kan man styra sitt eget lärande. I VFU-portföljen har du din dokumentation samlad och kan gå tillbaka och se din utveckling över tid. Genom din dokumentation kan också andra följa din utveckling. Det är inte tillåtet att använda dokumentationen i annat syfte eller sprida den i andra sammanhang. När du filmar ska du kunna motivera varför du filmar en särskild situation.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder, eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar. En allmän handling kan vara en offentlig handling vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av den. En allmän handling kan upphöra att vara offentlig om den innehåller uppgifter som sekretessbelagts enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer: