Statistiska forskningsgruppen (SFG)

Statistiska forskningsgruppen består av lärare och forskare vid avdelningen för matematisk statistik och tillhandahåller statistisk hjälp och rådgivning åt forskare, företag och myndigheter.

Verksamheten drivs på konsultbasis utan vinstintresse. Den syftar i första hand till att upprätthålla konstruktiva kontakter med statistikämnets tillämpningsområden, men även till att vara ett komplement till utbildningen genom att ge studenter och doktorander möjlighet att under handledning medverka i vissa uppdrag.

 

Uppdrag

SFG åtar sig såväl stora som små uppdrag av statistisk och probabilistisk natur. Uppdragen kan t.ex. avse planering och statistisk analys av undersökningar och experiment eller beräkningar av sannolikheter i olika sammanhang. SFG kan även anordna kurser i statistik, vilka kan anpassas till kundens behov och önskemål. Gruppen åtar sig däremot inte datainsamling, intervjuer o. dyl.

Uppdragen kan omfatta alla slags områden, såsom biostatistik (t.ex. kliniska försök, epidemiologi), kemometri, offentlig statistik (t.ex. urvalsundersökningar), industriell statistik (t.ex. kvalitetskontroll), försäkrings- och finansmatematik samt ekonometri. I statistiskt metodavseende kan uppdragen gälla t.ex. linjär regression, logistisk regression, variansanalys, analys av kontingenstabeller, försöksplanering, sampling, multivariat analys eller analys av livslängdsdata.

 

Konstnadsfritt för doktorander, forskare och masterstudenter vid fakulteten

Statistiska Forskningsgruppens konsultverksamhet är en så kallad core facility vid Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet, vilket innebär att doktorander, forskare och masterstudenter vid fakulteten kan anlita oss kostnadsfritt.

 

Examensarbeten

En viktig målsättning för SFG är att låta studenter delta i verksamheten, bl.a. genom examensarbeten i anslutning till större uppdrag. Studentens arbete i konsultverksamheten, som naturligtvis sker under kvalificerad handledning, ger god introduktion till en framtida yrkesverksamhet.

 

Taxor

För konsultuppdrag tillämpas normalt en fast timtaxa på 1100 kr exkl. moms. Kan uppdraget utföras av en student (under vår handledning) tillämpas en lägre taxa. För kurser träffas vanligen en överenskommelse om ett pris för kursen som helhet. För doktorander och forskare vid SU:s naturvetenskapliga fakultet gäller en särskild taxa.

 

Kontakt

För att anmäla intresse av konsultation, kontakta SFG:s föreståndare.

Statistiska forskningsgruppens (SFG) föreståndare
På denna sida