Undervisning vid Matematiska institutionen under VT21

All undervisning under VT21 kommer att bedrivas online. De flesta kurser kommer att ha onlineexamination till och med augusti, för enstaka kurser kommer besked om examination vid ett senare tillfälle.

Vi uppmanar alla studenter att följa myndigheternas rekommendationer kring att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant och att den som känner sig det minsta sjuk stannar hemma. Se även su.se/corona.

Här nedan hittar du information om undervisning och examination under våren.


Undervisning

Webbaserad undervisning sker främst med hjälp av e-mötestjänsten Zoom. Mer detaljerad information om respektive kurs hittar du inför terminsstart på kurshemsidan.

Kom igång med Zoom
Våra kurshemsidor på kurser.math.su.se
Tips till dig som studerar hemifrån

Kurser på Avdelning Matematik har webbaserad undervisning under hela vårterminen.

Observera dock att annat kan gälla för kurser som undervisas på KTH, och angående dessa kurser hänvisar vi till information på KTH:s hemsida. Det gäller kurserna MM8014 Kaotiska dynamiska system, MM8022 Differentialgeometri, och hälften av MM8039 Avancerad reell analys II.

Undervisning vid KTH VT21

Kurser på Avdelning Matematisk statistik har webbaserad undervisning under hela vårterminen.

Kurser på Avdelning Beräkningsmatematik har webbaserad undervisning under hela vårterminen.

Observera dock att annat kan gälla för kurser som undervisas på KTH, och angående dessa kurser hänvisar vi till information på KTH:s hemsida. Det gäller kursen DA3019 Programsystemkonstruktion med C++, och de flesta kurserna på avancerad nivå.

Undervisning vid KTH VT21

Examination

För följande kurser kommer beslut om hur examinationen kommer att se ut under maj, juni och augusti att fattas vid ett senare tillfälle (givet det rådande läget är det dock troligt att examinationen kommer att ske på distans, åtminstone i maj och juni):

  • Matematik I (MM2001)
  • Matematik II-kurserna (MM5010, MM5011, MM5012, MM5013)
  • Matematik för naturvetenskaper I och II (MM2002, MM4001)
  • Förberedande kurs i matematik (MM1003)

För följande kurser kommer beslut om hur examinationen kommer att se ut under augusti att fattas vid ett senare tillfälle, men examination i maj och juni kommer att vara online:

  • Datalogi för matematiker (DA3018)
  • Introduktion till maskininlärning (DA4004)
  • Numerisk analys I (MM5016)

Beslut om examination på dessa kurser publiceras på denna sida senast 30 april.

Alla andra kurser kommer att ha onlineexamination till och med augusti.

Kontakt

Studentexpeditionen
Studievägledning matematik och matematisk statistik
Studievägledning datalogi och beräkningsteknik
På denna sida