Invigning av postrummet måndagen den 17 mars Mellan kl. 14 och 15 den 17/3 är det öppet hus i MBW’s nya postrum i F341. Från och med den dagen kommer att inkommande och utgående post distribueras via post­rummet. Institutionens förråd av kontorsmaterial, skrivartoner, kuvert etc. kommer att finnas där, samt en kaffemaskin. Välkommen!

Nya mejllistor Från och med nu finns det en mejllista per forskargrupp. Adressen till respektive grupp är ”gr-efternamn.mbw@su.se”, efternamn = gruppledarens efternamn. Exempelvis är adressen till Per Ljungdahls grupp gr-ljungdahl.mbw@su.se  I en del av mejllistorna är examensarbetare inkluderade, och I en del inte, det är upp till gruppledaren.

Ny rutin för ekonomiska utlägg från 1 april Från och med 1 april ska ekonomiska utlägg rapporteras via Primula om du är anställd på SU, och inte via utläggsblankett. Utbetalningen av utlägg kommer att ske i samband med löneutbetalning. Anledningen till förändringen är att SUs revisor kritiserat det sätt som univer­sitetet i dag hanterar utbetalning av ekonomiska utlägg till anställda (via leverantörsregistret).

Daniel Andersson kommer att hjälpa till att lägga in utläggen i Primula i början, och så småningom visa hur du kan göra själv. Kvitton och original ska lämnas till Daniel Andersson. Deadline för att få pengarna samma månad är runt 10-12:e. Registreras utlägget senare än det kommer utbetalningen med nästa månadslön. Detta är tyvärr inget MBW kan påverka.

MBWs forskning uppmärksammad i Sus pressrum Här kan du läsa färska pressnotiser om grupp Jacobssons och grupp Nedergaards forskning.

MBW fika tisdagar kl. 15.00 i E5s lunchrum Första gemensamma MBW-fikat var välbesökt i tisdags. Vi ses där igen!

Gruppledarinternat 19-20 februari samlades MBWs gruppledare på Rosersbergs slott för ett lunch-till-lunchinternat. Diskussionerna handlade bland annat om strategier för att optimera MBW’s forskning och MBW som profil. Många kreativa och givande idéer kom fram som nu strategigruppen kommer att arbeta vidare med. På bilden nedan är alla gruppledare samlade.

/ Per & Lina

____________________________________________________

MBW newsletter – week 10 English version 

MBW mailroom opening 17 March Between 2 pm and 3 pm on 17 March, there will be an open house to inaugurate the MBW mailroom in F341. Starting from that day, all incoming and outgoing (paper-) mail will go via the mailroom. The mailroom will also content a small stock of stationary, printer toner, envelopes etc. And a coffee machine. Welcome!

New mailing lists From now on there is a mailing list for each research group. The address of each group is: gr-surname.mbw@su.se, surname = surname of the group leader. For example Per Ljungdahl group has the mail address: gr-ljungdahl.mbw@su.se . In some of the mailing lists master students are included and in some not, that is up to the group leader.

New routine for expenses from 1 April Starting from 1 April all expenses has to be reported via the Primula system and not via the expense form if you are SU employee. The payments will be done along with the monthly salary. The reason for the change is that the SU accountant has criticized the way the university makes the payments today.

In the beginning, Daniel Andersson will assist registration of expenses in the Primula system, and later he will show you how to do it yourself. To receive the payment the same month, deadline for registration is around the 10-12th. If registered later, payment will be done the next month. There is nothing MBW can do about this, unfortunately.

Recently published at the SU press room: Read the newly published press notes on the research of Jacobsson group and Nedergaard group.  

MBW “fika” (coffee) Tuesdays at 3 pm in E5 lunchroom The first common MBW fika was a success! Hope to see you there again!

Groupleader retreat 19-20 February the MBW groupleaders were gathered at the Rosersbergs slott for a lunch to lunch retreat. Discussions were held on topics such as strategies to optimize the MBW research and MBW as o profile. Many creative and good ideas were raised and complied. The strategy group will now develop these ideas further.

/ Per & Lina