Rutin för doktorandernas resestipendium IS beslutade nyligen att från och med i år kommer alla doktorander har rätt till ett stipendium för en resa till en konferens, kurs eller liknande. Beloppet är maximalt 20 000 kr som kan tas ut vid ett tillfälle.om För att göra anspråk på stipendiet ska du fylla i en blankett. Blanketten ska skrivas under av din handledare samt av prefekten.

Nya multiskrivare De nya multiskrivarna kommer snart att installeras. När det är klart kommer alla på institutionen kunna skriva ut på alla skrivare, oavsett i vilken korridor de står. Tidplan för installationen är som följer:

25 mars: F5-korridoren, postrummet och Experimental Core Facility

1 april: E3 södra korridoren och F3 norra korridoren

8 april: F4 södra korridoren and F4 norra korridoren

Korridorerna E4 and E5 kommer att behålla sina nuvarande skrivare.

Välkommen, Heinrich von Fircks! Äntligen har MBWs lab manager Heinrich von Fircks börjat sin anställning i måndags. Heinrich uppdrag är att samordna det tekniska stödet till labben, ansvara för säkerhetsfrågor inklusive brandskydd, samordna lokalfrågor – med mera. Heinrich har själv en bakgrund som forskare och tidigare arbetat på bland Södersjukhuset och, närmast, Länssjukhuset i Kalmar. Heinrich sitter i rum E551 och nås på telefon 08-16 29 13 eller mejl heinrich.vonfircks@su.se

Personalnytt MBW har antagit två nya doktorander nyligen: Roshan Vaid förstärker grupp Mannervik och Fitz Gerald Silao från Filippinerna har anslutit till grupp Ljungdahl den här veckan. Varmt välkomna!

Bygge av det nya sekretariatet Nästa vecka börjar hantverkarna arbeta med det som ska bli sekretariat på F3, södra korridoren. Arbetet kommer att hålla på till i början av juni. Mellan vecka 13 och vecka 17 kommer man inte att kunna passera genom korridoren (man stänger igen för att inte damm och skräp ska sprida sig till labben). Om bygget visar sig störa din verksamhet mycket kan du kontakta Elin Eriksson.

Postrummet Det nya postrummet i F341 är nu invigt. All utgående och inkommande post går nu via postrummet. Här finns också ett förråd av kontorsmaterial för hela institutionen, t.ex. pennor block och liknande.

MBW fika tisdagar kl. 15.00 i E5s lunchrum Glöm inte bort att komma förbi E5 på tisdagar, ta en kopp kaffe och träffa kollegor.

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 12 English version 

Routines for the PhD travel grant The board of department recently decided that starting from 2014, each PhD student will receive support up to 20 000 SEK to attend a meeting/conference. To claim the grant a form shall be filled in, signed by the supervisor and the head of department. The form for the travel grant is to be find on the Intranet, under “Doktorander”. Here is a link.

New multiprinters/copy machines The new multiprinters will be installed soon. After installation, all of us will be able to print on all multiprinters at the department. The timetable for installation is as follows:

25 March: F5 corridor, the mailroom and Experimental Core Facility

1 April: E3 south corridor and F3 north corridor

8 April: F4 south corridor and F4 north corridor

The E4 and E5 corridors will keep their present printers.

Welcome, Heinrich von Fircks! Finally, the MBW lab manager Heinrich von Fircks has started his position last Monday. Heinrich’s assignment is to coordinate the technical support to the labs; be responsible for security matters including fire protection and coordinate matters concerning housing facilities – among other things. Heinrich has a research background himself and previously had positions at Södersjukhuset and, most recently, at the Kalmar hospital. You will find Heinrich in room E551, on phone 08-16 29 13 or via mail: heinrich.vonfircks@su.se

Personell news MBW has accepted two new PhD students recently; Roshan Vaid has joined group Mannervik and Fitz Gerald Silao from the Philippines just joined group Ljungdahl this week. Warmly welcome!

Construction of the new secretariat Starting from next week until the beginning of June, there will be a construction site at the F3 south corridor. From week 13 through week 17, passage through the corridor will not be possible. Please contact Elin Eriksson in case the construction disturbing your activities.

The mailroom The new mailroom at F341 room is now open. All incoming and outgoing mail is distributed via the mailroom. There is also a stock of basic stationary; pens, notepads etc. that is for the whole department.

 

MBW “fika” (coffee) Tuesdays at 3 pm in E5 lunchroom Don’t forget to come by the E5 lunchroom on Tuesday for a cup of coffee and a chat.

 / Per & Lina