MBW värd för hedersdoktor på SUNyligen utsågs nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet och en av dem har utsetts på förslag av MBW; professor Sandra L. Schmid. L. Schmid är världsledande forskare inom området cellbiologi och verkar vid University of Texas, Southwestern Medical Center, Dallas, USA, som. Läs mer Hedersdoktorer blir personer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning.

· Crosstalks 23 april, kl. 18.00 – Nästa vecka medverkar Professor Marie Öhman i den direktsända akademiska talkshowen, Crosstalks. I showen möts forskare för att diskutera och debattera kring viktiga händelser, spännande fenomen och världsledande forskning. Temat för diskussionen är ”Understanding and mapping the human brain”. Vad vet vi om hjärnan? Och hur arbetar forskare för att lära sig mer om den? Crosstalks är ett samarbete mellan SU och KTH och sänds via crosstalks.tv.

· Introduktionsmöte för nya anställda på MBW 6 maj För dig som är ny på SU och MBW håller administrativa enheten ett introduktionsmöte 6/5 kl. 11-12. På agendan står bland annat personalsystemet Primula, information om löneutbetalningar, utlägg, semester, sjukdom, svenska socialförsäkringssystemet med mera. Det finns också möjlighet att ställa frågor. Anmäl dig till Emma Aldenstam emma.aldenstam@su.se.

· Antalet medarbetare på MBW ökade 2014 Den 31 december 2014 hade MBW 159 medarbetare (studenter och timanställda är inte medräknade). Det är en ökning med 12 personer jämfört med 2013. De största ökningarna är doktoranderna (+6 st), gruppledarna (+ 3 st) och postdoktorer (+ 4 st).

Av våra 159 medarbetare var 100 kvinnor och 59 män, en procentuell fördelning på 63 % - 37 %. I alla yrkesgrupper utom gruppledare var kvinnorna i majoritet, bland gruppledarna dominerar männen dock, med 58 %.

Medelåldern bland alla anställda var 40,5 år, (doktorander 31 år, postdoktorer 34 år och gruppledare 53 år).

 

Antal anställda vid MBW

31/12 2013

31/12 2014

Andel kvinnor 2014

Samtliga doktorander

49

54

57%

Forskningspersonal (forskare, forskningsassistenter, återanställda emeritus)

34

32

59%

Postdoktorer (inkl. stipendiater)

20

24

79%

Gruppledare

23

26

42%

Administrativ personal

8

8

63%

Teknisk personal (inkl. ECF)

13

15

93%

Summa

147

159

63%

 

/ Per & Lina 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 16 English version 

· MBW host of honorary doctor at SU Stockholm University has recently appointed new honorary doctors and one of them was appointed at the suggestion of MBW; professor Sandra L. Schmid. L. Schmid is a world-leading scientist in the field of cell biology at University of Texas, Southwestern Medical Center, Dallas. Read more  A honorary doctor is a person who has contributed in distinctive ways to the University's research and education. 

· Crosstalks On April 23, 6 PM - Next week Professor Öhman will participate in the international academic  talkshow, Crosstalks. On the show, researchers meet to discuss and debate around important events, exciting phenomena and world-leading research. The topic of the show -”Understanding and mapping the human brain”. What do we really know about the human brain? And how are researchers working to learn more? Crosstalks is a cooperation between Stockholm University and KTH Royal Institute of Technology. The show is recorded at the two universities and broadcast at crosstalks.tv.

· Introduction to new employees at MBW New MBW employees are invited to an introduction session on May 6, 11-12 am. The introduction will focus on administrative processes and routines such as the Primula system, salary payments, expenses, vacation, illness and insurances. Please register to Emma Aldenstam, emma.aldenstam@su.se.

· MBW staff increased in 2014  December 31 MBW had 159 employees (undergraduate students not included), which is an increase of 12 people compared to 2013. The largest increases are graduate students (+ 6), group leaders (+ 3) and post docs (+ 4).

Of 159 employees 100 are women and 59 men, which makes a percentage distribution of 63 % - 37%. Women are in the majority in all occupational groups except the groupleader where men dominates by 58%.

The average age of all employees was 40.5 years (graduate students 31 years, post docs 34 years and groupleaders 53 years).

Number of employees at MBW

31/12 2013

31/12 2014

 Percentage of women 2014

PhD students

49

54

57%

Research staff (researchers, research assistants, re-employed emeritus)

34

32

59%

Post docs (including scholarship holders)

20

24

79%

Groupleaders

23

26

42%

Administrative staff

8

8

63%

Technical staff (including ECF)

13

15

93%

Total

147

159

63%

 

/ Per & Lina