(for English version see below)

· Städdag och sommarfest 15 juni Den 15 juni kommer det att vara korridorsgemensam städdag av våra gemensamma ytor (ej labben). Korridorstöden kommer att mejla ut mer ingående information om hur städningen kommer att organiseras. Vi börjar städa kl. 13:00 och från kl. 16:30 blir det sommarfest ute på gräsmattan med mingel, buffé och trevligheter.

· MBW-dag 7 november Den 7 nov är det åter dags för MBW-retreat. I år kommer det att vara en heldagskonferens med avslutande middag i centrala Stockholm. Denna gång är det profilområdet integrativbiologi som planerar dagen. Markera datumet i era kalendrar, mer info kommer snart!

· Fördelningen av arbetsuppgifter inom administrationen MBWs kommunikatör och administratör Elin Eriksson kommer att sluta på MBW den 12 maj. En ersättare kommer att rekryteras, men beräknas inte vara på plats förrän i höst. Fram till dess kommer många av Elins arbetsuppgifter att fördelas mellan andra administratörer. På MBWs intranät finns en detaljerad lista över fördelningen av arbetsuppgifter inom hela administrationen, se länk.

· Engelsk introduktionsdag för nya medarbetare Som nyanställd vid Stockholms universitet inbjuds du till en engelsk introduktionsdag (både engelsk- och svensktalande anställda är välkomna). Dagen innehåller en introduktion av SUs organisation, universitetets utbildningar och forskning. Du får även en inblick i universitetets arbete kring arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Den 30 maj kl. 09.00–16.30 i Nordenskiöldsalen, hus U, plan 3, i Geovetenskapens hus, Frescati. Sista anmälningsdag 19 maj, läs mer och anmäl dig här.

· Framsteg i universitetets miljöarbete Stockholms universitet är miljöcertifierat och arbetar systematiskt med miljöfrågor. Målet är att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Negativ påverkan uppstår när vi exempelvis reser i tjänsten eller inte tar miljöhänsyn vid inköp. Den positiva är när vi utbildar eller sprider kunskap i frågor inom miljö och hållbar utveckling.

Inom universitet arbetar man med olika projekt och åtgärder som får betydelse för hela universitetets miljöarbete. T ex arbetar Inköpssektionen med miljökrav inom upphandlingar och kommunikationsavdelningen miljöanpassar universitetets profilprodukter.

Universitet har minskat sin energianvändning och användning av kopieringspapper samt förbättrat sin källsortering. Vidare har universitetets minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flygresor och därmed brutit en trend som pågått de senaste 10 åren.

· MBW-fika På tisdag den 25 april är det MBW-fika, kl. 15.00 i lunchrummet på E5. Det kommer att serveras kaffe och bakverk.

· MBW Pub På fredag den 21 april är det MBW Pub! Ta chansen och kom och mingla med gamla och nya kollegor. Det serveras dryck och snacks. (Glöm inte att ta med kontanter.) Från kl. 17:00 i lunchrummet på E5.

Nya personer på MBW

Postdoktorer: Zuo Fanglei (grupp Jonsson), Hong Phuong Nguyen (grupp Samakovlis), Caroline Zanchi (grupp Theopold)

Forskningsassistent: Mubasher Mohammed (grupp Ankarklev)

Koordinator: Niklas Henriksson (grupp Ankarklev)

Gästforskare: Joel Vega-Rodriquez (grupp Ankarklev)

Gästdoktorand: Joana Rossell Rusiñol (grupp Ljungdahl/grupp Udekwu)

Studenter: Victor Karlström (grupp Öhman), Vincent Martens (grupp Andréasson), Maja Svetlicic (grupp Wojcik), Anders Törnblom (grupp Wojcik)

/Per & Lina

 

MBW newsletter – week 16, 2017

· Clean-up day and Summer party June 15 On June 15 MBW will organize a clean-up day. Each corridor will co-ordinate cleaning of common areas such as kitchen, corridor and equipment room. Cleaning starts at 1 pm and at 4.30 pm we all gather on the lawn for a summer party with mingle, a buffet and drinks.

· MBW day November 7 On Nov 7th it is time for the MBW retreat, but this year it will be a one day event in the central parts of Stockholm. The turn has come to the profile area of Integrative biology to be planning the event. Please save the date, more info will follow!

· List of distribution of administrative tasks MBWs communication officer and administrator Elin Eriksson will leave MBW may 12. A replacement will be recruited, but will not be here until the fall. Until then, some of Elin’s tasks will be distributed between the administrative staff. On the MBW Internal site you will find a detailed list of the distribution of all administrative tasks, see link.

· Introduction day for new employees Stockholm University invites new employees to an English introduction day. You will be introduced to the organisation and support systems. In addition, you will learn what working at Stockholm University entails, a bit about the University´s education and research, what Intercultural Communication means, as well as gain insight into our working environment, safety and security, and the environment.

May 30 at 09:00–16:30 in Nordenskiöldsalen, house U, floor 3, in Geovetenskapens hus, Frescati. Report your interest as soon as possible, but no later than May 19. Read more and register here.

· Environmental work at SU SU is environmentally certified and works systematically with environmental issues. The University aims to reduce the negative environmental impact and increase the positive impact. Negative impact occurs if we, as for example, travel on duty and do not show concern for the environment when planning our trip. Positive impact is when we educate and disseminate knowledge concerning issues related to the environment and sustainable development.

Various projects and measures are carried out at the University which is important for the entire university's environmental work. For example the Purchasing Division has highly emphasized that environmental issues should be included in all relevant aspects of the procurement process and the Communications office is working to replace all profile products to eco-friendly products.

We have also become better in saving energy, saving water and sort waste. In addition, since 2016 we have reduced our air travel shorter than 500 kilometers.

 

· MBW fika Tuesday April 25 it’s time for MBW-fika. Coffee and some bakery will be served. You are welcome to E5 lunch room at 3 pm.

· MBW Pub Friday April 21 there will MBW Pub in E5 lunch room at 5 pm. Take the chance to come and mingle with old and new colleagues. It will be served drinks and snacks (please remember to bring cash).

New persons at MBW

Post docs: Zuo Fanglei (Jonsson group), Hong Phuong Nguyen (Samakovlis group), Caroline Zanchi (Theopoldgroup)

Research assistant: Mubasher Mohammed (Ankarklev group)

Coordinator: Niklas Henriksson (Ankarklevgroup)

Research associate: Joel Vega-Rodriquez (Ankarklev group )

Visiting PhD student: Joana Rossell Rusiñol (Ljungdahl group / Udekwu group)

Students: Victor Karlström (Öhman group), Vincent Martens (Andréasson group), Maja Svetlicic (Wojcik group), Anders Törnblom (Wojcik group)

/Per & Lina