· Emelie Linderoth vikarierande laboratorietekniker Munira Akhter går på föräldraledighet from 1 juli och Emilie Linderoth kommer att vikariera som laboratorietekniker under tiden. Emilie kommer att arbeta med mediaberedning, framförallt flugmat, och som korridorsstöd till F3 södra och F4 södra. Hon sitter i rum F332, tel.nr. 4139 eller 072-145 82 67.

 

· Nya lokaler för IFSU och ECF MBWs djurfacilitet (ECF) ska byggas om och byggas ut.  Mikroskopfaciliteten IFSU har därför fått nya, permanenta lokaler på G2 (under Hans G. Bomansalen). ECFs verksamhet har flyttats till temporära lokaler i Frescati Backe. Bygget av den nya djurfaciliteten kommer att pågå fram till årsskiftet 2017/18.

 

· F2 blir byggarbetsplats Med anledning av ombyggnationen av ECF kommer hela plan F2 att stängas av från och med 29 juni. Trapphusen kommer att vara öppna, men det kommer inte att vara möjligt att använda hissarna till och från plan 2. Tänk därför på att hänvisa tunga leveranser till en annan adress. Detta gäller tills årsskiftet 2017/18.

 

· Städdag och uppstartsfest 23 aug Vi börjar höstterminen med korridorsgemensam städdag av våra gemensamma ytor och rum (ej labben). Vi börjar städa kl. 13:00 och från kl. 16:00 är det sedan uppstartsfest ute på gräsmattan med dryck, buffé och trevligheter. Registrera dig för uppstartsfesten här:

https://sunet.artologik.net/su/MBW_ party_Aug_23

 

· Test av brandlarm På fredag den 17 juni testar Akademiska Hus brandlarmet på MBW (E- och F-huset) kl. 09:30-10:30.

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Laboratorietekniker: Emilie Linderoth

Doktorander: Mahsa Ebrahimi (grupp Büttner), Sergi Tosal (grupp Büttner), Taraneh Shirazi (grupp Dai)

Studenter: Dunia Zakkor (grupp Karlsson), Muhammad Hamza Bohari (grupp Nedergaard/Cannon) Adriana Mariel Gentile (grupp Nedergaard/Cannon), Juan Guadalupe (grupp Visa), Qazi Muhammad Tauseef (grupp Östlund-Farrants), Sonja Peter (grupp Östlund-Farrants), Masood Aryapoor (grupp Udekwu), Anna Jeppsson (grupp Engström)

Timanställd: Timas Ljungdahl (grupp Udekwu)

 

/Per & Lina

______________________________________________________

 

MBW newsletter – week 24, 2016 English version 

· Emilie Linderoth new laboratory technician Munira Akhter will be on parental leave from July 1st and Emilie Linderoth will replace Munira during this period. Emilie will work with fly media, purchases and support to F3 and F4 south corridors. Room F332, tel.nr. 4139 or 072-145 82 67.

 

· New premises for IFSU and ECF The animal facility ECF will be rebuilt and expanded. During the renovation, the facility has been moved to temporary premises at Frescati Backe. The new ECF facility will be operational by year-end 2017/2018.

IFSU (the imaging facility) has moved to new permanent premises at G2 (underneath the Hans G Boman Hall).

 

· Floor F2 closed due to rebuilding work During the rebuilding of the animal facility the entire F2 will be closed off, from June 29th  to the year-end of 2017/2018. The stairwells will be open, but it will not be possible to use the elevators to or from the second floor. Please keep in mind to refer deliveries to another address.  

 

· End of summer clean-up and fall term blast off On August 23 MBW will organize a clean-up day. Each corridor will co-ordinate cleaning of common areas such as kitchen, corridor and equipment room. Cleaning starts at 1 pm and at 4 pm we all gather on the lawn for a party with a buffet and drinks. Please register for the party here:

https://sunet.artologik.net/su/MBW_ party_Aug_23

 

· Test of the fire alarm At Friday June 17th Akademiska Hus will test the fire alarm at MBW (house E and F) at 09:30-10:30.

 

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Laboratory technician: Emilie Linderoth

PhD students: Mahsa Ebrahimi (Büttner group), Sergi Tosal (Büttner group), Taraneh Shirazi (Dai group)

Students: Dunia Zakkor (Karlsson group), Muhammad Hamza Bohari (Nedergaard/Cannon group) , Adriana Mariel Gentile (Nedergaard/Cannon group), Juan Guadalupe (Visa group), Qazi Muhammad Tauseef (Östlund-Farrants group), Sonja Peter (Östlund-Farrants group), Masood Aryapoor (Udekwu group), Anna Jeppsson (Engström group)

Assistant: Timas Ljungdahl (Udekwu group)

 

/ Per & Lina