Grupp Barragan flyttar in Vi är glada att kunna välkomna professor Antonio Barragan till MBW’s lokaler. Antonio och hans gruppmedlemmar postdoktorer Jessica Weidner och Linda Westermark samt doktorander Jonas Fuks, Sachie Kanatani och Einar Olafsson flyttar in på F5 södra korridoren denna vecka. Varmt välkomna!

Larm – viktigt! Om du råkar utlösa ett larm, eller befinner dig I närheten när ett larm går är det viktigt att du…

1) ringer SU’s säkerhetsavdelning SU 08-16 22 16.

2) stannar på platsen tills säkerhetsvakterna kommer.

Om du inte stannar tills vakterna kommer måste de söka igenom hela korridoren och de kommer sedan att skicka en faktura till MBW för det. Det är onödiga kostnader som vi kan försöka undvika.

Administrativa enheten flyttar till sekretariatet Från och med den 17 juni kommer den administrativa personalen och lab managern att ha sina arbetsplatser i det nybyggda sekretariatet på F3 södra korridoren. Telefonnumren kommer att vara samma som tidigare. Vi kommer att bjuda in till en liten inflyttningsfest i augusti. Men du är välkommen redan nu om du har ett ärende eller bara vill se hur vi har det.

Kunglig medalj till Barbara Cannon Den 11 juni tilldelades MBW’s professor emerita Barbara Cannon en medalj från Kung Carl XVI Gustaf. Medaljen heter ”12:e storleken i Serafimerordens band” och gavs till Cannon för ”För framstående insatser inom fysiologin samt för svenskt akademiväsende”.

MBW’ sommarfest Trots ett kort duggregn just när buffén serverades blev sommarfesten återigen en succé. Mer än 100 personer deltog, det spelades spel på gräsmattan och tipsrundan gav oss en svår utmaning.

Björn Brodin vann förstapriset i tipsrundan med 11 rätt av 12 möjliga. Dessutom gissade Björn nästan rätt på antalet glaskulor, endast en kula ifrån det rätta svaret 267. Mattias Spiess och Kicki Ryman tog andraplatsen och Ali Pour Khavari kom trea. Alla tre fick 10 rätt.

Prefekt Per Ljungdahl tog också tillfället i akt att tacka av Margareta Sahlin, som har arbetat länge på MolBio/MBW och numera arbetar på DBB.

 

Glad midsommar!

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 25 English version 

Group Barragan moves in We are glad to, finally, welcome professor Antonio Barragan and his group to move in with MBW. Antonio and his group members post doctors Jessica Weidner and Linda Westermark and PhD students Jonas Fuks, Sachie Kanatani and Einar Olafsson will move in to the F5 south corridor this week. Warmly welcome!

Alarm – important! If you happen to release an alarm or be present when an alarm goes off this is important:

1) call the Security Centre of SU 08-16 22 16.

2) stay on the spot until the security guards arrive.

If you do not stay until the guards arrive, they will have to search the whole corridor and later send a bill to MBW. That is an unnecessary cost that we should try to avoid.

Administrative unit moves to new secretariat From June 17, the administrative staff and the lab manager will be housed in the newly built secretariat in F3 south corridor. Telephone numbers will still be the same as before. In August you will all be invited to a small house-warming party. You are welcome to come by if you need our help or if you just want to see our new place.

Royal medal to Barbara Cannon On June 11, MBW professor emerita Barbara Cannon received a medal from the Swedish king Carl XVI Gustaf. The medal is called “12th size with the ribbon of the Order of the Seraphim” and was awarded to Cannon for “For outstanding contributions within physiology and for Swedish academia”.

MBW Summer party Despite a short drizzle just at the time for the buffet, the MBW Summer party was once again a great success! More than 100 department members joined the party, games were played on the lawn, and the “tipsrunda” gave us a tuff challenge.

Björn Brodin won first price of the “tipsrunda”. Björn scored 11 out of 12. Additionally, Björn had the best guess on the marbles only one number from the right answer 267. Mattias Spiess and Kicki Ryman took the second place and Ali Pour Khavari was third. They all scored 10 out of 12.

The head of department Per Ljungdahl took the opportunity to thank Margareta Sahlin, who has been with MolBio/MBW for quite a while and now works at DBB.

Happy midsummer!

/ Per & Lina