· Jerker Eriksson - ny tekniker/vaktmästare på MBW

MBW’s tekniska personal har förstärkts med en tekniker/vaktmästare sedan 15 juni. Jerker Eriksson kommer närmast från på geologiska institutionen här på SU där han har arbetat som laboratorieas­sistent. Tidigare har Jerker arbetat på Stockholms idrottsförvaltning, Naturhistoriska riksmuseet/botaniska institutionen och Polarforskningssekretariatet. Genom det senare hade han förmånen att få vara med på en expedition till Nordpolen 2012.

Jerkers uppdrag på MBW är att arbeta med praktisk service av lokaler och inredning samt även ge särskilt stöd till korridoren E5 (kommer att starta upp efter semestrarna). Om du behöver hjälp av Jerker ska du mejla till service.mbw@su.se.

· Seminarium 23 september MBW kommer att arrangera ett seminarium i samband med promoveringen av SU’s nya hedersdoktor Sandra Schmid, som MBW är värd för. Den 23 september kommer hon och hennes make William Balch, som också är forskare, att hålla ett seminarium efterföljt av mingel med buffé för alla deltagare. Boka in datumet redan nu.

· MBW-doktorander får donationsstipendium Naturvetenskapliga fakulteten administrerar ett 10-tal stipendiestiftelser som delar ut stipendier till studenter varje år. För läsåret 2015/16 får fem doktorander från MBW stipendium för att delta i konferenser: Antonio Martins, Badrul Arefin, Mikaela Behm, Michaela Nejedla och Naghmeh Rajaei. Stort grattis!

 

· Nytt förråd för kaffe och te i postrummet När kaffe och te är slut i lunchrummen kan man hämta från ett skåp i postrummet. Skåpet är märkt ”kaffe och te till köken”. Om det är någon speciell tesort som ni saknar så meddela Gelana Yadeta.

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktor: Franziska Bonath (grupp Visa & grupp Friedländer)

Doktorand: Traimate Sangsuwan (grupp Haghdoost), X (grupp X)

Studenter: Evelina Blomberg (grupp Haghdoost), Antonia Brozek (grupp Jonsson), Albin Widmark (grupp Farrants Östlund & grupp Öhman), Nam Vu och Efthymia Kokkinou (grupp Sverremark-Ekström) samt Emily Ross (grupp Barragan)

Grupp Udekwu; Klas Udekwu, gruppledare; Eva Hell, postdoktor och Spyridon Gkotzis, doktorand.

Glad midsommar!

/ Per & Lina 

 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 25 English version 

 

· Jerker Eriksson – new technician/caretaker at MBW

MBW's technical staff has been reinforced by a technician/caretaker since June 15. Jerker Eriksson comes from the geological department here at SU, where he has worked as laboratory assistant. Previously, Jerker worked at the Stockholm Sports Administration, Museum of Natural History / Botanical Department and the Swedish Polar Research Secretariat. By the latter he had the privilege of being on an expedition to the North Pole in 2012.
Jerker’s task at MBW is to work with practical service of rooms and furnishings and also provide special support to the corridor E5 (will start up after the holidays). If you need assistance by Jerker please send an email to service.mbw@su.se .

· Seminar September 23 MBW will arrange a seminar in connection with the ceremony of SU's new Honorary Doctorate Sandra Schmid, who MBW hosts. September 23, she and her husband William Balch, who also is a researcher, will hold a seminar followed by mingling with buffet for all participants. Make sure to book the date!

· Stock of coffee and tea in the mailroom When coffee and tea is finished in the lunchrooms, it may be fetched from a cupboard in the mail room. The cupboard is labeled "coffee and tea for the kitchens." If there is any special sort of tea that you miss, please notify Gelana Yadeta.

 

· PhD students of MBW receive scholarship Faculty of Science administers about 10 foundations that award scholarships to students each year. For the academic year 2015/16, five students from MBW will receive a scholarship to attend conferences: Antonio Martins, Badrul Arefin, Mikaela Behm, Michaela Nejedla and Naghmeh Rajaei. Congratulations!

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Post docs: Franziska Bonath (group Visa & group Friedländer)

PhD student: Traimate Sangsuwan (group Haghdoost)

Students: Evelina Blomberg (group Haghdoost), Antonia Brozek (group Jonsson), Albin Widmark (group Farrants Östlund & group Öhman), Nam Vu and Efthymia Kokkinou (group Sverremark-Ekström) samt Emily Ross (group Barragan)

Group Udekwu; Klas Udekwu, PI; Eva Hell, post doc och Spyridon Gkotzis, PhD student

Glad midsommar!

 

/ Per & Lina