Golvvård Vecka 29 och 30 är det dags för den årliga golvvården. I år ska både labben, korridorerna och kontoren rengöras.

Vecka 29 (14-18 juli):  E3, E5 och E4 norra korridoren. (E4 södra städas ej)

Vecka 30 (21-25 juli): F5, F4 och F3

Exakt dag då varje korridor städas anslås på dörrarna cirka en vecka i förväg. Städarna kommer emellertid att börja på plan 5 varje vecka, och sedan arbeta nedåt i huset.

Om du är på plats den aktuella veckan får du gärna plocka undan saker från golvet så städningen blir enkel. Om du inte är här kommer teknisk personal att plocka undan så att golvet går att göra rent.

Om det är något rum som inte ska ha golvvård – kontakta Heinrich von Fircks. heinrich.vonfircks@su.se, tel. 08-16 29 13.

Fakturaadress och referensnummer – påminnelse Alltför många av MBW’s inkommande fakturor har fel fakturaadress eller saknar referensnummer. I början av juni räknade vi antalet fakturor och så många som 32% var felaktiga. Fel adresser och referensnummer ger merarbete till administrationen och fakturor riskerar komma bort.

Så här kommer en påminnelse för hur fakturaadressen ska se ut. Samma adress gäller för både svenska och utländska leverantörer.

Stockholms universitet

Postbox 50741

202 70 Malmö

Referens: 465/gruppledarens namn eller ditt namn

Notera att MBW’s namn inte ska finnas med i fakturaadressen. Referensnumret 465 ersätter det och gör att fakturan kanaliseras rätt i det digitala systemet. Referens 465 är alltså väldigt viktig.

Nästa gång du gör en beställning, var noga att kolla att företaget har rätt fakturaadress. Tillsammans kan vi se till att andelen felaktiga fakturor sjunker.

Ansvarig prefekt under sommaren Under prefekt Per Ljungdahls frånvaro ersätts huvudansvaret för institutionen enligt följande:

14-18 juli: Lina Berggren

28 juli–6 augusti: Ann-Beth Jonsson

7-15 augusti: Lina Berggren

Teknisk service under sommaren Diskrummen och autoklaveringen är i gång som vanligt hela sommaren.

Mottagningen för riskavfall utanför SU-butiken är stängd fram till 18 augusti. Under sommaren ska allt riskavfall placeras i återvinningsrummet E437. Teknisk personal kommer att hämta det där och ta det till SU-butiken den 9 juli resp. 6 augusti.  Om du har några frågor om riskavfall kan du vända dig till Beatriz Campos ank. 4930 eller Heinrich von Fircks ank. 2923.

Administrativ service under sommaren Det kommer att finnas minst två personer i tjänst i administrationen hela sommaren.  En lista på vem som gör vad i vilka veckor kan du hitta på tavlan i postrummet samt på MBW’s intranät.

Överblivna möbler Det finns lite överblivna möbler som den som vill kan hämta och ha på sitt kontor. Det är bland annat kontorsstolar, bord, klädskåp, en soffa, två höj- och sänkbara skrivbord – se bilden ovan. Kontakta Elin Eriksson, ank. 4144 om du är intresserad. Först till kvarn….

Med förhoppning om en skön och avslappnande sommar! Vi ses i augusti.

 

/ Per & Lina

 

Floor cleaning The yearly cleaning of the floors will be during week 29 and 30 respectively. The labs, the corridors and the offices will all be cleaned this year.

Week 29 (14-18 July): in E3, E5 and E4 north corridor. (E4 south is excluded)

Week 30 (21-25 July): F5, F4 and F3

Exact date for each corridor will be posted one week prior to the cleaning. The start will however be on floor 5 each week.

If you are here the particular week, please clear up your room and remove so it is easy for the cleaning staff to do their job. If you are not here, the technical staff will help clearing the room.

If there is any space that should not have the floor cleaned – please contact Heinrich von Fircks, heinrich.vonfircks@su.se, ph 08-16 29 13.

Invoicing address and reference - reminder Too many of MBW’s incoming invoices have wrong invoicing address or wrong reference number. We counted the invoices during two weeks in beginning of June – as many as 32 % were not correct. Wrong addresses and reference number gives the administration extra job and invoices risk to disappear.

So here is a reminder of how the invoicing address should be – both for Swedish and foreign companies.

Stockholms universitet

Postbox 50741

202 70 Malmö

Reference: 465/group leader name or your name

Please not that the MBW name should not be in the invoicing address. The reference number 465 replaces it. The reference 465 makes the invoice go directly to MBW within the digital system, and is thus very important.

Next time you place an order, make sure that the company has the right invoicing address. Together we might cut the percentage of wrong invoices.

Head of department during the summer period  During the absence of head of department Per Ljungdahl, the head responsibility for the department will be as follows:

14-18 July: Lina Berggren

28 July–6 August: Ann-Beth Jonsson

7-15 August: Lina Berggren

Technical service during the summer period The dish rooms and autoclaving will be working as usual all summer.

The spot for hazardous waste outside SU-butiken will be closed until August 18. Meanwhile all hazardous waste shall be placed in the recycling station at E437. Technical staff will collect it and take it to SU-butiken on July 9 and August 6. For questions, contact Beatriz Campos at 4930 or Heinrich von Fircks at 2923.

Administrative service during the summer period There will be at least two persons working in the administrative unit during all summer. You may find a list of who is working each week in the mailroom and on the MBW Intranet.

Surplus furniture There are some surplus furniture that is available for anyone to use in one’s office. There are office chairs, closets, shelves, one sofa, one adjustable writing table and more – se the photo above. Contact Elin Eriksson, ph 4144 if you are interested. First come, first serve…