· Ny biträdande lektor på MBW 1 januari började Qi Dai på MBW som biträdande lektor inom integrativ biologi. Qi Dai kommer närmast från Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Developmental Biology Program, New York. Qi kommer att starta upp sin verksamhet under våren och finnas på plats här på MBW från och med mars.

· Nya bildskärmar i entrén MBW har nu tre digitala bildskärmar i entrén Svante Arrhenius väg 20 C. Tanken med skärmarna är dels att visa upp den spännande forskningen som bedrivs i de olika forskargrupperna vid institutionen, men också annonsera kommande seminarier och evenemang. Har ni bilder eller annat material som ni gärna vill se på skärmarna, kontakta Elin Eriksson, elin.eriksson@su.se.

· Gemensam spikningsplats GLK har beslutat att MBWs officiella gemensamma spikningsplats från och med nu ska vara i entrén Svante Arrhenius väg 20 C, bredvid institutionens bildskärmar. Från och med nu ska alla avhandlingar spikas där.

· Introduktionsmöte för nya anställda på MBW 11 feb För dig som är ny på SU och MBW håller administrativa enheten ett introduktionsmöte 11/2 kl. 10-11. På agendan står bland annat personalsystemet Primula, information om löneutbetalningar, utlägg, semester, sjukdom, svenska socialförsäkringssystemet med mera. Det finns också möjlighet att ställa frågor. Anmäl dig till daniel.gustafsson@su.se.

· Posterskrivaren flyttad till E5 MBWs posterskrivare har nu flyttats till E5, rum E529. Varje utskrift tar minst 30 minuter, så se till att ha god framförhållning när ni förbereder en poster. Kontakta Gelana Yadeta för att få hjälp med skrivaren gelana.yadeta@su.se, tel. 4180.

· Doktorandrepresentanter i MBWs institutionsstyrelse 2016

Ordinarie:                                                Suppleanter:

Amanda Gonzalez Bengtsson                   Ditte Rigardt

Stefanie Bauer                                         Fredrik Hurtig

Mattias Engelbrecht                                Alice Sollazzo

· Seminarium om forskningskommunikation för doktorander och forskare

Naturvetenskapliga fakulteten organiserar seminariet ”Hur formar museum och vetenskapscentrum den allmänna debatten kring vetenskap och forskning?” Är du intresserad av forskningskommunikation? Anslut dig till universitetets nätverk för forskningskommunikation som organiserar dessa seminarier, kom och träffa kollegor och diskutera intressanta ämnen. Läs mer om seminariet och anmäl dig här.  

 

· Arbetsmiljö- och miljögruppen informerar

Stockholms universitets miljöarbete har förstärkts, bland annat ställs krav på att varje institution ska ha en lokal miljöhandlingsplan och det finns diskussioner om att SU ska divestera.  Divestera betyder att universitetet inför i sin placeringspolicy att SU inte ska investera i företag som tjänar pengar på fossila bränslen. Rektor Astrid Söderberg Widding är positiv till divestering och kommer att rekommendera det innan nästa styrelsemöte i februari.

All information om universitetets miljöarbete samlat på Miljöwebben - www.su.se/miljo. På sidan finns nu uppdaterat kalendarium med information om årets internutbildningar och aktiviteter inom miljöarbetet.

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Studenter: Anna Schönbichler (Grupp Sverremark-Ekström), Thomas Tymciw (Grupp Cannon/Nedergaard), Maximilian Kmen (Grupp Lindås), Stefanie Ende (Grupp Friedländer), Kate Mitchell (Grupp Jonsson)

Doktorand: Alexis Dziedziech (Grupp Udekwu) Evegenia Synolaki (Grupp Samakovlis)

Postdoktor: Jaclyn Quin (Grupp Östlund-Farrants) Johan Seijsing (Grupp Nilsson)

Laboratorieassistent: Bo Carlsson (Grupp Cannon/Nedergaard)

Djurtekniker: Pia Andersson (ECF)

Gruppledare: Qi Dai 

/ Per & Lina 

 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 3, 2016 English version 

· New Assistant Professor at MBW January 1th, Qi Dai started her position as Assistant Professor in Integrative biology. Qi Dai has been recruited from her current position at Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Developmental Biology Program, New York. Qi Dai will start her laboratory work during this spring.

· New digital screens in the entrance MBW has set up three digital screens in the entrance of Svante Arrhenius väg 20 C. The idea behind these screens is partly to exhibit the exiting work being carried out by the MBW research groups and partly to advertise upcoming seminars and events. If you have pictures or other material that you would be suitable fir the screens, please contact Elin Eriksson, elin.eriksson@su.se.

· Common place for thesis nailing GLK have decided that MBW’s official thesis nailing spot will be in the entrance of Svante Arrhenius väg 20 C, next to the new MBW interactive screens. From now on, all theses shall be nailed there.

· Introduction to new employees at MBW Feb 11 New MBW employees are invited to an introduction session on Feb 11, 10-11 am. The introduction will focus on administrative processes and routines such as the Primula system, salary payments, expenses, vacation, illness and insurances. Please register to Daniel Gustafsson, daniel.gustafsson@su.se.

· Poster printer moved to E5 The MBW poster printer has been moved to E5, room E529. Each printout takes at least 30 minutes, so have some foresight when preparing a poster. Contact Gelana Yadeta for assistance. gelana.yadeta@su.se, phone 4180.

 

· MBW Departmental Board representatives 2016

Regular memeber:                                  Deputy:

Amanda Gonzalez Bengtsson                   Ditte Rigardt

Stefanie Bauer                                         Fredrik Hurtig

Mattias Engelbrecht                                Alice Sollazzo

· Seminar about Research Communication for PhD students and researchers The faculty of Science organize a seminar “How are museums shaping public discourse on science and research?” 

Interested in or working with research communication? Join colleagues for a lively discussion and connect to Stockholm University’s research communication community. Read more and sign up here.

· Work environment and environment group informs Stockholm University’s environmental work has been enhanced. Among other things, it is required that each department should have a local environmental action plan; and there are discussions on SU will stopping investments in companies making money from fossil fuel. Vice-chancellor Astrid Söderberg Widding is in favour of this and it will be discussed at the next University Board meeting in February.

You can find the information about the University´s environmental work at Sustainable Campus’s website – www.su.se/sustainablecampus.

 

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Students: Anna Schönbichler (Sverremark-Ekström group), Thomas Tymciw (Cannon/Nedergaard group), Maximilian Kmen (Lindås group), Stefanie Ende (Friedländer group), Kate Mitchell (Jonsson group)

PhD student: Alexis Dziedziech (Udekwu group), Evegenia Synolaki (Samakovlis group)

Post doc: Jaclyn Quin (Östlund-Farrants group), Johan Seijsing (Nilsson group)

Laboratory assistant: Bo Carlsson (Cannon/Nedergaard group)

Animal technician: Pia Andersson (ECF)

Group leader: Qi Dai 

 

/ Per & Lina