· Nya medarbetare inom TA-personalen

Karin Häggbom Sandberg är ny administratör på MBW. Karin kommer att arbeta med forskarutbildnings- och doktorandadministration samt med ekonomiuppföljning för vissa av våra forskargrupper. Karin kommer även att sköta institutionens arkiv och diarium samt vara sekreterare för GLK och Lokalgruppen. Karin har arbetat länge på SU, på bl.a. f.d. Molbio och senast på MMK. Karin har nyligen återvänt till Sverige efter tre år i Skottland. Karin sitter i sekretariatet och kan kontaktas på tel. 4161 eller på karin.haggbom.sandberg@su.se.

Munira Akhter är ny laboratorietekniker på MBW och ersätter Britta Tumlin som har gått i pension. Munira kommer att arbeta med media- och flugmatsberedning samt som korridorsstöd till F3-F4 södra. Munira är utbildad molekylärbiolog här på SU och har redan vikarierat på MBW till och från i åtta månader. Munira har sitt arbetsrum i sekretariatet och kan kontaktas på 072-145 82 67 eller munira.akhter@su.se.

· Symposium, mingel och middag 23 sept Den 23 sept kommer MBW att organisera ett mini-symposium med titeln ”Protein Trafficking in Eukaryotic Cells” med hedersdoktor professor Sandra Schmid och professor William Balch. Symposiet startar kl. 15.00 i Hans G Bomansalen (G-salen) och följs sedan av mingel utanför lokalen. Kl. 18.30 serveras middag på Lantis för att fira Professor Schmids hedersdoktorat (all MBW-personal är välkommen). Anmäl er senast den 17 september genom denna länk: https://sunet.artologik.net/su/MBW_dinner_sept23

· Personalfoton för MBW’s hemsida På MBW’s hemsida har vi bilder på anställda gruppmedlemmar och annan personal. I november kommer det två nya tillfällen att bli fotograferad, för dig som är nyanställd eller har missat tidigare tillfällen. Datum och tid:

 

Torsdag 24 september 13.00 – 15.00

Tisdag 29 september 10.00 – 12.00

Boka den tid som passar dig på bokningslistor som sitter på whiteboard-tavlan utanför postrummet (F341). Observera att det är frivilligt att förekomma med bild på hemsidan.

· Begränsad teknisk och administrativ service 10-11 september

TA-personalen (inkl. ECF) är på internat torsdag- fredag nästa vecka. Disk- och sterilisering kommer att vara öppen, bemannad med vikarier. Övrig teknisk och administrativ service kommer att vara stängd. Vid akuta frågor hänvisas till prefekt Per Ljungdahl.

· Påminnelse till doktorander om förlängning av studietid vid sjukdom

Om du är sjuk eller hemma för att vårda sjukt barn ger det rätt till förlängd studiestödstid. Därför det viktigt att anmäla det i Primula från första dagen. Om du är osäker på hur man gör eller behöver hjälp kan du kontakta personalhandläggare Daniel Gustafsson daniel.gustafsson@su.se.

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Gästforskare: Yongping Liu (grupp Haghdoost), Johan Hamrin (grupp Spetz), Halina Lisowska (grupp Wojcik), Benjamin Pelcman (grupp Bengtsson)

Postdoktor: Sebastian Mackowiak (grupp Friedländer), Amanda Field (grupp Mannervik), Magnus Hansson (grupp Visa)

Studenter: Stefanie Ende (grupp Öhman), Erik Lindsund (grupp Nedergaard), Natalia Orlowicz (grupp Spetz), Saima Satakzai (grupp Nilsson), Kim Jannink (grupp Nedergaard)

 

/ Per & Lina 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 36 English version 

 

Karin Häggbom Sandberg is new administrator at MBW. Karin will work with administration of PhD studies and economic follow-ups for some research groups. Karin will also handle the department's archives and be the secretary of the GLK and Lokalgruppen. Karin has worked a long time at SU, on former Molbio and later at MMK. Karin has recently returned to Sweden after three years in Scotland. Karin is sitting in the Secretariat and can be contacted at phone 4161 or karin.haggbom.sandberg@su.se .

Munira Akhter is new laboratory technician at MBW and replaces Britta Tumlin who has retired. Munira will work with the media preparation and fly food as well as corridor support to F3-F4 south. Munira is a molecular biologist and has already been working at MBW as substitute during eight months. Munira has her office in the Secretariat and can be contacted at 072-1458267 or munira.akhter@su.se.

· Symposium, mingle and dinner Sept 23 At September 23, MBW will organize a mini-symposium entitled “Protein Trafficking in Eukaryotic Cells” with Honorary doctor Professor Sandra Schmid and Professor William Balch .The symposium starts at 3 pm in the Hans G Boman hall (G-salen) and a reception will follow. At 6.30 pm a dinner will be served at Lantis to celebrate Professor Schmid is being awarded an Honorary Doctorate (all MBW personnel are welcome). Please RSVP by September 17 by following the link: https://sunet.artologik.net/su/MBW_dinner_sept23

· Staff photos for the MBW website On the MBW website, photos of employed group members and other staff is published. In September, there will be two new occasions to take your photo. For new staff and for those who missed previous occasions. The dates and times:

Thursday September 24th 1 – 3 pm

Tuesday September 29th 10 – 12 am

Book your time on booking sheets posted on the whiteboard outside in the mailroom (F341).

Please note that it is voluntarily to appear on photo on the MBW website.

· Limited technical and administrative services September 10-11

Technical and administrative staff (incl. ECF) will have a conference during Thursday and Friday next week. Autoclaving and dish-service will be running us usual. Other technical and administrative services will be closed. For urgent matters please contact prefect Per Ljungdahl.

· Reminder to PhD students about prolongation when sick

If you are sick or at home to care for a sick child you have the right to prolonged study time. Therefore, it is important to register in Primula from the first day you stay at home. If you are unsure how to do or need assistance, please contact the Human Resources Officer Daniel Gustafsson, daniel.gustafsson@su.se.

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Guest Researchers: Yongping Liu (grupp Haghdoost), Johan Hamrin (grupp Spetz), Halina Lisowska (grupp Wojcik), Benjamin Pelcman (grupp Bengtsson)

Post docs:  Sebastian Mackowiak (grupp Friedländer), Amanda Field (grupp Mannervik), Magnus Hansson (grupp Visa)

Students: Stefanie Ende (grupp Öhman), Erik Lindsund (grupp Nedergaard), Natalia Orlowicz (grupp Spetz), Saima Satakzai (grupp Nilsson), Kim Jannink (grupp Nedergaard)

/ Per & Lina