· Rekrytering av tre biträdande lektorer Rekryteringen av de tre nya biträdande lektorerna har nu kommit så långt att det är dags för provföreläsningar. Inom de närmaste veckorna kommer toppkandidaterna till respektive tjänst att besöka MBW för att hålla en föreläsning och bli intervjuad av lärarförslagsnämnden. Alla är välkomna att lyssna på deras föreläsningar. Här är datum, plats och tid:

  • 24 september, Värd-patogen interaktioner, rum E306, 8.30 – 11.30
  • 3 oktober, Molekylär cellbiologi, rum E314, förmiddag
  • 17 oktober 17, Integrativ biologi, rum E306, förmiddag

·  Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Vikarie på Experimental Core Facility Nina Petrescu

Doktorander Manuel Mata Forsberg (grupp Sverremark); Fredrik Hurtig (grupp Lindås) och Wenjing Kang (grupp Friedländer).

Postdoktorer Heli Pessa (grupp Öhman); Noemi Sanchez Hernández (grupp Visa); Natalia Kupferschmidt och Anette Öberg (båda grupp Bengtsson) och Alexandros Sountoulidis (grupp Samakovlis).

Studenter Bianca Nussbaum and Ivan Lio (båda grupp Sverremark); Aleksandra Zadora and Huria Mohamednur (båda grupp Samakovlis); Anne Harbig (grupp Andréasson); Linda Holmer (grupp Jonsson) och Dilan Khalili (grupp Theopold).

·  Presentation av biologikurserna På onsdag 24 september kommer det att vara en liten utställning i entréhallen i hus E och F som presenterar våra grundkurser, avancerade kurser och examensarbeten.

· MBW dagarna 19-20 november Vi är glada att kunna meddela att vi blir 145 st. MBWare på MBW dagarna i november. Varje grupp ska nu förbereda en poster och en kort presentation, enligt instruktioner som har skickats ut till varje gruppledare.

/ Per & Lina 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 38 English version 

· Recruitment of three assistant professors The process of recruiting three new assistant professors to MBW is underway. Within the next few weeks the final candidates will visit MBW for public lectures and interviews. Everyone is welcome to listen to the lectures that will take place as follows:

  • September 24, Host pathogen interactions, room E306, 8.30 – 11.30
  • October 3, Molecular cell biology, room E314, morning
  • October 17, Integrative biology, room E306, morning

·  New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Employee at the Experimental Core facility Nina Petrescu

PhD students Manuel Mata Forsberg (Sverremark group); Fredrik Hurtig (Lindås group) and Wenjing Kang (Friedländer group).

Postdocs Heli Pessa (Öhman group); Noemi Sanchez Hernández (Visa group); Natalia Kupferschmidt (Bengtsson group); Anette Öberg (Bengtsson group) and Alexandros Sountoulidis (Samakovlis group).

Students Bianca Nussbaum and Ivan Lio (Sverremark group); Aleksandra Zadora and Huria Mohamednur (Samakovlis group); Anne Harbig (Andréasson group); Linda Holmer (Jonsson group) and Dilan Khalili (Theopold group).

·  Presentation of biology courses Wednesday September 24 there will be a small exhibition in the hallway of Building E and F, presenting out undergraduate courses and exam works.

· MBW retreat 19-20 November We are glad to announce that 145 MBW’ers will take part at the MBW retreat in November. Each group will now prepare a poster and a short presentation according to instructions sent to each group leader.

/ Per & Lina