Nya passerkort Delar av passersystemet byts ut och därför behöver gamla passerkort bytas ut till kort som även innehåller ett chip. En del MBWare har redan sådana kort, men majoriteten kommer att få nya kort. Detta kommer att genomföras i februari. Detaljerad information kommer senare.

· Introduktionsträff för nya anställda Administrativa enheten kommer att bjuda in till en introduktionsträff den 5 februari kl. 10-11. Vi kommer att informera om olika administrativa processer som man berörs av som anställd, såsom löneutbetalning, Primula, Ladok, utlägg och reseräkningar m.m. Inbjudan skickas ut till nyanställda.

Om introduktionsträffen blir uppskattad planerar vi att hålla dem varje månad.

· Kylrummen stängda fredagen 30 januari Kl. 6-10 på morgonen stängs strömmen av i kylrummen i F-huset på grund av el-arbeten. Därför stängs kylrummen under den tiden och dörrarna får inte öppnas tills strömmen är tillbaka.

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktorer Shiva Seyedoleslami Esfahani (grupp Engström); Callum Cooper (grupp Nilsson)

Studenter Claudia Ctortecka (grupp Samakovlis); Isabella Mayer (grupp Sverremark); Jana Hurychova (grupp Theopold); Josefine Klein-Dahlgren och Alice Åslund (grupp Bengtsson); Kajsa Fritzell (grupp Öhman); Marcus Ström (grupp Karlsson)

Gästforskare Yi Wan (grupp Sjölinder)

 

/ Per & Lina 

 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 4 English version 

·  New access cards Due to change of access system the cards will be replaced by cards containing a chip. Some MBW members already have the new card, but the majority will get new cards. This will be done during February. More information will follow.

·  Introduction to new employees The administrative unit will invite new MBW employees to a short introduction session on February 5, 10-11 pm. The introduction will focus on administrative processes and routines such as salary payments, the Primula system, Ladok and reimbursements. An invitation will be sent out to new employees.

If the introduction session turns out to be appreciated, we intend to have introduction sessions once a month.

·  Cold room closes Friday January 30 On the morning between 6 am and 10 am; the cold rooms in the F building will be closed. Electricity will be cut of because of electric work and therefore the doors must not be opened until the electricity is back.

·  New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Postdocs Shiva Seyedoleslami Esfahani (Engström group); Callum Cooper (Nilsson group)

Students Claudia Ctortecka (Samakovlis group); Isabella Mayer (Sverremark group); Jana Hurychova (Theopold group); Josefine Klein-Dahlgren and Alice Åslund (Bengtsson group); Kajsa Fritzell (Öhman group); Marcus Ström (Karlsson group)

Guest researcher Yi Wan (Sjölinder group)

/ Per & Lina