Felanmälningar Vid problem i våra lokaler, t.ex. att något inte fungerar, är trasigt, glödlampor behöver bytas eller liknande, kan Gelana Yadeta hjälpa till att göra en felanmälan och följa upp att den blir åtgärdad. Kontakta Gelana på ank. 4180 eller mejl gelana.yadeta@su.se.

Lediga klädskåp Om du behöver ett klädskåp kontakta Glana Yadeta.

MBW’s intranät På MBW’s intranät  http://www.su.se/mbw/sve/internt kan du hitta logotyper, brevmallar, gamla nyhetsbrev, protokoll från institutionsstyrelsen; blankett för utlägg, MBW’s labsäkerhetsdokument, blankett för ansökan till doktorandstudier, blankett för Ladok-registrering och mycket mer. Målet är att tillhandahålla viktig information och material som ska underlätta för alla på MBW.

Om du har förslag på information som skulle kunna läggas till på intranätet kontakta gärna Elin Eriksson, elin.eriksson@su.se.

Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Postdoktorer Pilar Lloris-Garcerá (grupp Jonsson); Gábor Merényi (grupp Sjölinder)

Gästforskare Halina Lisowska (grupp Wojcik)

Studenter Maria Salvany Celades (grupp Sverremark); Linda Holmer (grupp Jonsson)

Val till institutionsstyrelsen Var tredje år väljs en ny styrelse för institutionen. MBW’s styrelse består av 6 lärare/forskare, 1 representant för T/A-personal, 3 doktorander samt suppleanter.

Alla som är anställda på MBW mer än två år har rätt att rösta för styrelsen. Lärare/forskare och T/A-personal röstar varje grupp för sig.

Val till styrelse för åren 2015-2017 kommer att hållas i början av november. Röstningen kommer att ske elektroniskt och alla röstberättigade kommer att få ett mejl när det är dags.

Doktoranderna väljer sina representanter genom Doktorandrådet och omfattas inte av detta val.

/ Per & Lina 

_____________________________________________________

MBW newsletter – week 40 English version 

Deviation reports For problems at our facilities, such as that something is not working or broken, light bulbs need to be replaced or the like, Gelana Yadeta may help to make a deviation report and follow up that it will be fixed. Contact Gelana on ph. 4180 or email gelana.yadeta@su.se.

Lockers available Do you need a locker? Please contact Gelana Yadeta.

MBW intranet On the MBW intranet on http://www.su.se/mbw/sve/internt you may find logotypes; letterhead templates; previous newsletters; protocols from department board meetings; form for reimbursement; the MBW lab safety documents; application form for PhD students; forms for Ladok-registration and much more. The aim is to provide important information and material to make things easier for everyone at MBW.

If you have suggestions on information to add to the intranet, do not hesitate to contact Elin Eriksson, elin.eriksson@su.se.

New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Postdocs Pilar Lloris-Garcerá (Jonsson group); Gábor Merényi (Sjölinder group)

Guest researcher Halina Lisowska (Wojcik group)

Students Maria Salvany Celades (Sverremark group); Linda Holmer (Jonsson group)

Election for the department board Every third year, a new department board is elected. MBW department board consists of 6 teachers/researchers, 1 representative of the technical/administrative staff and 3 PhD students, plus deputy members.

All MBW employees who are employed for more than two years are eligible to vote for the board, teachers/researches and technical/administrative staff respectively. The election for the 2015-2017 department board will be held in the beginning of November. Voting will be done electronically and an email will be sent out to all voting persons.

PhD students select their representatives through the PhD council, and will not be subject for this election.

/ Per & Lina