2013 års nobelpristagare i fysiologi/medicin kommer till MBW 14 december kl. 10.00 – 13.00 Randy Schekman har bekräftat att han kommer till MBW och förhoppningsvis kommer även Thomas Südhof. Pristagarna har ombetts att var och en reflektera kring de överväganden / förutsättningar som ligger till grund för utformningen av ett kritiskt experiment. Tanken är att belysa den kreativa aspekten av att forska. Vi hoppas att det blir en lärorik diskussion för såväl studenter som forskare på alla nivåer. Det blir också mottagning med förfriskningar Mer information kommer. Vi hoppas så många som möjligt tar chansen att delta!

Deadline för friskvårdsbidrag 2013 Den 6 december är sista dag att lämna in kvitto för friskvårdutlägg. Kvitton som kommer in senare kommer att räknas till 2014 års friskvårdsersättning. Lämna kvitton till Eva Pettersson. Observera att kvitton inte får vara äldre än 3 månader. Här kan du läsa mer om reglerna kring friskvård.

Efterlysning! Bilder till MBWs hemsida Vi vill att MBWs hemsida ska spegla variationen och kvalitén av den forskning som utförs här. För att kunna göra det behöver vi bilder som illustrerar verksamheten. Alltså behöver vi DINA bilder. Lämna in bilder till Elin Eriksson elin.eriksson@su.se Alla bilder är av intresse.

Genomgång av funktioner i Outlook Det kommer att finnas två tillfällen för genomgång och demonstration av hur man använder rumsbokningen och kalenderfunktioner. Informationen är samma vid båda tillfällena:

29 nov, kl. 10.30 – 11.00 Rum E210

3 dec, kl. 15.00 – 15.30 Rum E314

Om du har en bärbar dator är ett tips att ta med dig datorn.

Resebokningar genom Via Egencia och SJ Upphandlingen av ny resebyrå för SU måste göras om, så vi ska fortsätta använda Via Egencia tills vidare. Om du inte redan har en användarprofil mejlar du till su@viatravel.se Uppge namn, mobilnummer, e-postadress och institution 465. När du har en profil kan du boka online här. Det går även att ringa till Via Egencia 08-555 237 81. Mer information finns på medarbetarwebben.

För bokningar med tåg kan du antingen boka genom Via Egencia eller direkt hos SJ. När du bokar hos SJ behöver du uppge MBWs kundnummer 912736. Här finns information om hur du går till väga för att boka SJ-biljetter.

Om du har problem med resebokningar eller behöver hjälp kan du vända dig till Gelana Yadeta, gelana.yadeta@su.se.

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 46 English version 

Nobel Laureates in Physiololgy or Medicine will visit MBW on December 14, 10:00-13:00. Randy Schekman has confirmed to come to MBW and take part in an informal scientific discussion on the theme ”Setting the stage for discovery”.  Hopefully Thomas Südhof will come as well. The laureates have been asked to take turns and reflect on the considerations/ requisites that underlie the design of a critical experiment (a past favorite or ongoing – its their choice). In other words, the idea is that they highlight the creative aspect of doing research.  This should provide a great learning experience for our students, and for that matter, for all levels of researchers. The hope is that this will facilitate active discussions with ample audience participation. A reception with refreshments will follow. More information is to come.

Deadline reimbursement for Friskvård 2013 December 6 is the last day to hand in receipts for Friskvård 2013. Receipts handed in later will be counted on 2014’s Friskvårds allowance. Please give the receipt to Eva Pettersson. Please note that the receipt must not be older than 3 months. Read more about the rules for Friskvård here.

Wanted! Photos to the MBW home page We want the MBW home page to display the variety and the quality of the research that is being performed here. To do that, we need a variety of photos to illustrate our work. Thus, we need YOUR photos. Please hand over photos to Elin Eriksson elin.eriksson@su.se All photos are of interest.

Demonstration of Outlook There will be two occasions for demonstration of how to use Outlook for reservation of meeting rooms and calendar functions. The information will be the same at both occasions.

Nov 29, 10.30 – 11.00 Room E210

Dec 3, 15.00 – 15.30 Room E314

If you have a laptop, bring your computer to the demonstration.

Travel bookings via Via Egencia and SJ  Via Egencia is the travel agency that we use for booking of air tickets and hotels. If you do not already have an account with Via Egencia you shall send an email to su@viatravel.se The email shall contain your name, mobile number, email address and name and number of department (number is 465). When you have an account you may book online here. You may also call Via Egencia 08-555 237 81. More information is to be found on medarbetarwebben.

Train tickets can be booked either through Via Egencia or with SJ directly. When booking with SJ, you need the MBW account number, 912736. Here is more information on how to book train tickets.

If you encounter problems with travel bookings or need help, you may contact Gelana Yadeta, gelana.yadeta@su.se.

/ Per & Lina