MBWs julfest  Mer än 130 av 170 personer kom till institutionens julfest förra onsdagen. Det bjöds på traditionellt svenskt julbord och dans till sent på kvällen. Prefekt Per Ljungdahl tog tillfället att tacka alla medarbetare och studenter för allas insatser och det hårda arbete och som har gjorts under MBWs första år som en gemensam institution.

Gemensamt postrum Inredningen till institutionens nya, gemensamma postrum (rum F341) har blivit försenad och postrummet kommer tyvärr inte att kunna invigas före jul som ambitionen var. Ny tidplan är att postrummet ska vara klart i februari.

Ny medlem i institutionsstyrelsen Birgitta Carlén Larsson, som arbetar som djurtekniker, har blivit vald till ny ledamot i IS. Birgitta representerar T/A personalen och ersätter Eva Eyton som slutade tidigare i höstas.

Rumsbokning Sedan den 9 december sker bokning av seminarierum, F502 och Runnströmsrummet (E501) genom Outlook. Instruktioner för hur man gör finns på SUs hemsida, under Support IT, länk här. Om du har några frågor kan du vända dig till Björn Palmgren or Elin Eriksson.

Doktorand Kick-off I slutet av november var MBWs doktorander och postdoks på en lyckad och mycket uppskattad kick-off på Bosön. Målet med kick-offen var att förstärka den vetenskapliga och sociala gemenskapen mellan våra yngre forskare. För att uppnå detta var varje representerad forskargrupp ombedd att hålla en kort introduktion av sina vetenskapliga intressen och expertkunskaper. Fyra inbjudna talare, bland dem Gerhart Wagner och Lilian Wikström, delade också med sig av sina erfarenheter efter doktorsexamen och från sina karriärer inom akademin eller industrin. Dagen avslutades med aktiviteten ”Måla din forskning”. Deltagarna delades in i grupper med uppdrag att göra en målning som innehöll den gruppens samlade forskningsområden. Målningarna visades sedan upp och en vinnande grupp korades, målningen "Scientific environment" vann. Förhoppningsvis kommer vi att kunna ställa ut målningarna för resten av institutionen också!

/ Per & Lina

______________________________________________________

MBW newsletter – week 50 English version 

MBW Christmas Party More than 130 persons out of 170 attended the MBW Christmas Party last Wednesday. Traditional Swedish “julbord” was served and there was dancing until late. Prefekt Per Ljungdahl took the opportunity to thank all the staff and students for a successful year and the hard work that has been done during MBW’s first year as a united department.

Common mail room Unfortunately, the delivery of the furniture has been delayed and the mail room will not be opening before Christmas, as the ambition was. New schedule is that it will open in February.

New member of the Department Board Birgitta Carlén Larsson, working at the Experimental Core Facility, has been voted for new member of the Department Board. Birgitta is representing the T/A staff and is replacing Eva Eyton.

Booking of rooms Starting from December 9, all bookings of seminar rooms, F502 and the Runnström room (E501) shall be made via Outlook. Instructions can be found on the SU website support IT here If you have any questions or need assistance, please contact Björn Palmgren or Elin Eriksson.

PhD Kick-off In late November the PhD students and Post docs of MBW gathered for a successful and very appreciated kick-off at Bosön. The goal of the kick-off was to strengthen the scientific and social community among the junior staff. To facilitate this, each of the represented research groups was asked to have a brief introduction to their scientific interests and expertise. Four invited speakers, among them Gerhart Wagner and Lilian Wikström, also shared their experiences after the PhD and their career working in academia or industry. The day concluded with an activity called "Paint your science", where participants divided into groups got the task to paint a painting containing the group´s collected research areas. After a display of the paintings, a winning group was crown and they named their painting "Scientific environment". Hopefully the paintings will be able to be displayed for the rest of the department!

/ Per & Lina