MBW-forskare har det första Horizon 2020-projektet på SU Horizon 2020 heter det nya paketet av EU-bidrag som startar 2015. Professor emerita Carmen Fernández har tillsammans med professor Anna-Lena Spetz fått det allra första Horizon 2020-projektet på hela SU. De kommer att studera hur det medfödda och adaptiva immunsystemet svarar på bakterieran­grepp som orsakar tuberkulos.

MBW-publikationer uppmärksammade PÅ MBW’s hemsida publiceras regelbundet nyheter om publikationer från våra forskargrupper. Det är en bra idé att ta en titt där då och då. Nyheter på MBW

Nyligen har några av MBW’s publikationer fått extra uppmärksamhet. Här är några exempel:

Nature - Grupp Ljungdahl

European Journal of Nutrition - Grupp Jenssen

Journal of Cell Biology - Grupp Bengtsson

Missa inte heller professor Antonio Barragans föreläsning om toxoplasma på SVT Länk till SVT

Boka resor hos BCD Travel Några av er har haft problem att göra onlinebokningar hos BCD Travel. Vi vill påminna om att man först måste aktivera sin profil innan man kan boka online. Alla SU-anställda fick mejl från BCD Travel i slutet av oktober och början av november med länk till sin användarprofil. Om du har några frågor, kontakta Gelana Yadeta.

Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Forskningsassistent Natalie Boulet (grupp Nedergaard)

Ny institutionsstyrelse Val till IS hölls i november. Ledamöterna väljs för tre år, 2015 – 2017, förutom doktorandrepresentanterna som väljs för ett år i taget.

Ordinarie ledamöter: Prefekt Per Ljungdahl, Stf. prefekt Ann-Beth Jonsson; professorer Tore Bengtsson, Christos Samakovlis, Eva Sverremark-Ekström, Ulrich Theopold, Marie Öhman och Roger Karlsson; Lab manager Heinrich von Fircks; doktorander Jessica Olsen, Fredrik Hurtig och Andreas Ring

Suppleanter: Professorer Stefan Åström, Anna-Lena Spetz och Neus Visa; forskningsingenjör Robert Csikasz; doktorander Mattias Engelbrecht, Mikaela Behm och Ditte Rigardt.

 

MBW’s strategigrupp Det har också varit val till strategigruppen för åren 2015 – 2017.

Ordinarie ledamöter: Prefekt Per Ljungdahl, Stf. prefekt Ann-Beth Jonsson; Administrativ chef Lina Berggren; professorer Tore Bengtsson, Mattias Mannervik, Eva Sverremark-Ekström, Anna-Lena Spetz, Neus Visa och Marie Öhman

Suppleanter: Professorer Stefan Åström, Lars Wieslander och Uli Theopold

 

Avslutningsvis önskar vi alla en God jul och ett Gott nytt år! Vi ses igen 2015.

/ Per & Lina 

 

·  MBW researchers awarded the first Horizon 2020 project at SU Horizon 2020 is the name of the new package of research grants from the EU starting 2015. Professor emerita Carmen Fernández together with professor Anna-Lena Spetz have been awarded the very first Horizon 2020 at SU. They will study the innate and adaptive immune response mounted against bacterial causing tuberculosis.

·  MBW publications have received notoriety On MBW’s homepage news on publications are published regularly. It’s a good idea to check it out once in a while. MBW News

Recently, some MBW publications have extra notoriety. For instance

Journal of Cell Biology - Bengtsson group

Nature - Ljungdahl group

European Journal of Nutrition - Jenssen group

And, finally, don’t miss professor Antonio Barragan’s talk on toxoplasma at SVT (in Swedish only) Link to SVT

·  Booking trips with BCD Travel Some of you have had problems making online reservations with BCD Travel. We want to remind you that first of all you have to activate you BCD Travel account, after that you will be able to make online reservations. Every SU employee has received emails form BCD Travel in end of October and beginning of November with links you your user profile. If you have any questions, please contact Gelana Yadeta.

·  New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Research assistant Natalie Boulet (Nedergaard group)

 

·  New department board Elections for department board were held in November. The members are elected for the years 2015 – 2017 except for the PhD student representatives who are elected for one year at a time.

Regular members: Head Per Ljungdahl, Deputy head Ann-Beth Jonsson; Professors Tore Bengtsson, Christos Samakovlis, Eva Sverremark-Ekström, Ulrich Theopold, Marie Öhman and Roger Karlsson; Lab manager Heinrich von Fircks: PhD students Jessica Olsen, Fredrik Hurtig and Andreas Ring

Replacing members: Professors Stefan Åström, Anna-Lena Spetz and Neus Visa; research engineer Robert Csikasz; PhD students Mattias Engelbrecht, Mikaela Behm and Ditte Rigardt.

 

·  MBW strategy group Elections has also been held for the MBW strategy group for the years 2015 – 2017.

Regular members: Head Per Ljungdahl, Deputy head Ann-Beth Jonsson; Head of administration Lina Berggren; Professors Tore Bengtsson, Mattias Mannervik, Eva Sverremark-Ekström, Anna-Lena Spetz, Neus Visa and Marie Öhman

Replacing members: Professors Stefan Åström, Lars Wieslander and Uli Theopold

 

With wishes of a Merry Christmas and a Happy New Year! See you again in 2015.

/ Per & Lina