· Julbemanning inom TA-personalen

  • Dessa dagar finns begränsat administrativt och tekniskt stöd: 21-23 dec, 28-30 dec, 4 -5 jan (den 5:e endast till kl. 12), 7-8 jan. Från och med 11 januari är bemanningen som vanligt igen.
  • Disk- och steriliseringsservice: vissa dagar är bara ett av diskrummen öppet. Se skyltar på dörrarna.
  • Felanmälningar av lokaler och andra tekniska problem: mejla till service.mbw@su.se
  • IT-stöd: Gunnar Jacobsson och Bengt Hall är på MBW 22 dec och är sen åter den 12 jan. Björn Palmgren finns tillgänglig på mejl under hela perioden.
  • På tavlan i sekretariatet finns ett schema med vem av administratörerna som arbetar vilka dagar..

· Nytt doktorandråd 2016 från och med 1 januari 2016 har MBW ett nytt doktorandråd, bestående av:

 

Ordförande – Amanda González Bengtsson (amanda.bengtsson@su.se)

Vice ordförande – Alice Åslund (alice.aslund@su.se)

Kassör/sekreterare – Mikaela Behm (mikaela.behm@su.se)

Ledamot – Mattias Engelbrecht (mattias.engelbrecht@su.se)

Ledamot – Jutta Diessl (jutta.diessl@su.se)

Ledamot – Carlotta Peselj (carlotta.peselj@su.se)

 

· Ny version av Laboratory safety and management Under hösten har Petra Björk och Beatriz Campos i Arbetsmiljö- och miljögruppen arbetat med att ta fram en ny version av dokumentet ”Laboratory safety and management”. Dokumentet har komprimerats från 46 till 10 sidor och innehåller bland annat regler och arbetsrutiner som tillämpas vid institutionen. Dokumentet delas ut till alla nya personer som börjar på MBW, men finns även att ta del av på MBWs intranät, se länk: http://www.su.se/mbw/internal/s%C3%A4kerhet-milj%C3%B6/labs%C3%A4kerhet-p%C3%A5-mbw-pdf

· Nobelpristagare Aziz Sancar besökte SU Den 13 dec organiserade doktorandråden vid MBW och DBB ett event med en av årets nobelpristagare i kemi, professor Aziz Sancar. Eventet startade med luciaframträdande av universitetskören och följdes av en personlig intervju med Aziz Sancar. Professor Sancar höll sedan en presentation och eventet avslutades med en paneldiskussion. Efteråt serverades lunch och besökarna fick då möjlighet att träffa nobelpristagaren och samtala med honom.

· MBWs julmiddag Mer än 135 personer deltog vid institutionens julmiddag på Lantis i onsdags kväll, roligt att se så många av er där! Det bjöds på traditionellt svenskt julbord. Prefekt Per Ljungdahl tog tillfället att tacka alla medarbetare och studenter för allas insatser och det hårda arbete som genomförts under det gångna året.

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Student: Chaoying Lin (grupp Barragan)

Forskare: Sergey Belikov (grupp Wieslander)

 

Avslutningsvis önskar vi alla en God jul och ett Gott nytt år!

 

/ Per & Lina 

 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 51 English version 

· Technical and administrative service during holidays

  • These days there is a limited TA support at MBW: 21-23 Dec, 28-30 Dec, 4 -5 Jan (5 Jan only until 12 noon), 7-8 Jan. The rest of the days the service is closed. From 11 January the service is back to normal.
  • Dishwashing and sterilizing service: some days there will be only one dish room open. See signs on the doors.
  • To report technical problems that need to be handled, send an email to service.mbw@su.se
  • IT support: Gunnar Jacobsson and Bengt Hall is at MBW on 22 Dec and after that 12 Jan. Björn Palmgren is available on email during the whole period.
  • On the board in the secretariat, there is a list of who is working when.

 

· New PhD Council Board 2016 From the 1:st of January 2016 MBW has a new PhD Council Board consisting of:

 

Chairman – Amanda González Bengtsson (amanda.bengtsson@su.se)

Vice chairman – Alice Åslund (alice.aslund@su.se)

Treasurer/Secretary – Mikaela Behm (mikaela.behm@su.se)

Board member – Mattias Engelbrecht (mattias.engelbrecht@su.se)

Board member – Jutta Diessl (jutta.diessl@su.se)

Board member – Carlotta Peselj (carlotta.peselj@su.se)

 

· New version of Laboratory safety and management This autumn Petra Björk and Beatriz Campos in the Work environment and Environment committee has been working with a new version of the document “Laboratory safety and management”. The document has been compressed from 46 to 10 pages and contains rules and working routines at the department. The document will be distributed to all new employees and students starting at MBW, but you can also find it at MBW intranet, see link: http://www.su.se/mbw/internal/s%C3%A4kerhet-milj%C3%B6/labs%C3%A4kerhet-p%C3%A5-mbw-pdf

 

· Nobel laureate Aziz Sancar visited SU December 13th the PhD Student councils of MBW and DBB organized an event with one of the Nobel laureates in Chemistry, Professor Aziz Sancar. The event started with a Lucia performance by Stockholm University’s choir and was followed by a personal interview with Aziz Sancar. Professor Sancar then held a presentation and in the end of the event there was a panel discussion that focused on the groundbreaking implications of his research regarding DNA repair. Afterwards there was a lunch reception were the invited guests could meet and interact with the Nobel laureate.

 

· MBW Christmas Buffet More than 135 persons attended the MBW Christmas Buffet at Lantis, we’re so glad to see so many of you there! Traditional Swedish “julbord” was served. Prefekt Per Ljungdahl took the opportunity to thank all the staff and students for a successful year and the work that has been done during this year.

 

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Students: Chaoying Lin (Barragan group)

Researcher: Sergey Belikov (Wieslander group)

 

With wishes of a Merry Christmas and a Happy New Year!

 

/ Per & Lina