· Julbemanning inom TA-personalen

 • Dessa dagar finns begränsat administrativt och tekniskt stöd: 23 dec (till kl. 12), 27-30 dec, 2-5 jan (den 5:e till kl. 12).  Fr.o.m 9 januari är det vanlig bemanningen igen.
 • Disk-och sterilisering: Autoklavering sker kl. 10 ock kl.13 (torra produkter) samt kl. 11.15 (vätskor). Det som ska autoklaveras lämnas och hämtas på hyllor utanför rum F545 eller E534. Som vanligt ska alla objekt vara försedda med steriltejp och initialer och rumsnr ska vara märkta med vattenfast penna.
 • Felanmälningar av lokaler och andra tekniska problem: mejla till service.mbw@su.se
 • På tavlan i sekretariatet finns ett schema med vem av administratörerna som arbetar vilka dagar.
 • IT-support – Björn Palmgren har semester 23-27/12. Bengt Hall och Gunnar Jacobson har semester till 10 januari. Vänd dig i första hand till Björn under den tiden. Vid brådskande ärenden går det att sms:a Bengt, 070-789 09 02.

· Nytt doktorandråd 2017

Från och med 1 januari 2017 har MBW ett nytt doktorandråd, bestående av:

 • Ordförande – Carlotta Peselj
 • Vice ordförande – Jutta Diessl
 • Sekreterare – Yuan Guo 
 • Ledamot – Erik Lindsund 
 • Ledamot – Albin Widmark 
 • Ledamot – Alexis Dziedziech

· Nya doktorandrepresentanter i institutionsstyrelsen 2017

Ordinarie representanter: Yuan Guo, Erik Lindsund, Fredrik Seijsing

Suppleanter: Fredrik Hurtig, Ali Pour Khavari, Albin Widmark

 

· Kristina Jonas får utmärkelsen Framtidens forskningsledare Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har utsett sjätte generationens Framtidens Forskningsledare. Biträdande lektor Kristina Jonas på MBW är en av 20 forskare som får ta emot denna utmärkelse. Kristnas forskning fokuserar på ”Nya mekanismer i bakteriers tillväxtreglering”. Varje forskare erhåller 12 miljoner för självständig forskning under en femårsperiod. Programmet syftar till att identifiera och stödja yngre, lovande forskare med ledarskapspotential och ge dem finansiering så att de kan bygga upp egna forskargrupper med internationell slagkraft.

· Arrheniusbiblioteket flyttar Den 23 dec stänger Arrheniusbiblioteket på grund av kommande ombyggnation och placering av mikroskop. Under jan och feb 2017 flyttas därför verksamheten till Frescatibiblioteket. Läs mer här.

· MBW i Universitetsnytt I det senaste numret av Universitetsnytt (Nr 6 2016) kan man bland annat läsa om MBWs miljö- och säkerhetsarbete i samband med den årliga skyddsronden. Det finns även en artikel om Eva Sverremark-Ekström och hennes grupps forskning kring hur tarmfloran påverkar utvecklingen av immunförsvar och allergier. Läs artiklarna här.

· Säkerhet i labben Varje år genomförs en skyddsrond då representanter från SU’s säkerhetsavdelning besöker våra lokaler och laboratorier och säkerhetsrisker granskas. Vid årets skyddsrond i november fick vi beröm för att vi har förbättrat många saker sedan 2015, t.ex. har mängden brännbart material på lab och ovanpå kylskåp har minskat. Men det finns fortfarande många saker som vi måste tänka på för att behålla vår arbetsmiljö så säker som möjligt.

Här är saker som du bör tänka på ditt dagliga arbete:

- Brandfarliga vätskor måste förvaras i gnistsäkra (EX-klassade skåp) kylskåp eller i ventilerade kemikalieskåp.

- Flytande kemikalier i flaskor ska förvaras stående i kylskåp.

- Förvara inte syror och baser i samma skåp.

- Förvara syror och baser på hyllplan under axelhöjd.

- Om du använder skydd/underläggspapper, så byt detta regelbundet. Lägg inte papper under apparater.

 

·  MBWs julmiddag 120 personer deltog vid institutionens julmiddag på Lantis igår kväll. Roligt att se så många av er där! Det bjöds på traditionellt svenskt julbord. Prefekt Per Ljungdahl tog tillfället att tacka alla medarbetare och studenter för allas insatser och det hårda arbete som genomförts under det gångna året.

 

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Forskningsassistent: Paulina Pastuszek (grupp Udekwu)

 

Avslutningsvis önskar vi alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

/ Per & Lina

 

__________________________________________________________

MBW newsletter – week 51, 2016 English version

· Technical and administrative service during the holiday season

 • These days there is a limited TA support at MBW: Dec 23 (only until 12 noon), Dec 27-30, Jan 2-5 (Jan 5 only until 12 noon). From 9 Jan the service is back to normal.
 • Dishwashing and sterilizing: Autoclaving is scheduled at 10 am and 1 pm (dry items) and 11.15 am (liquids). Leave and pick up all items to be autoclaved on shelves located at E534 and F545. As usual, all items have to be provided with sterile tape and marked with initials and room number. (with water-resistant pen).
 • To report technical problems that need to be handled, send an email to service.mbw@su.se   
 • On the board in the secretariat, there is a list of who is working when.
 • IT-Support: Björn Palmgren is on vacation Dec 23-27. Bengt Hall & Gunnar Jacobson is on vacation until January 10. Turn to Björn in the first hand during this period. In case there is urgent matter you may send a text message to Bengt on 070-789 09 02.

· New PhD Council Board 2017

From the 1st of Jan 2017 MBW has a new PhD Council Board consisting of:

 • Chairman – Jutta Diessl
 • Vice chairman – Carlotta Peselj
 • Secretary – Yuan Guo 
 • Board member – Erik Lindsund 
 • Board member – Albin Widmark 
 • Board member – Alexis Dziedziech 

· MBW Departmental Board representatives 2017

Ordinary representatives:  Yuan Guo, Erik Lindsund, Fredrik Seijsing

Alternate representatives: Fredrik Hurtig, Ali Pour Khavari, Albin Widmark

· Kristina Jonas receives grant for future research leaders For the sixth time the Swedish Foundation for Strategic Research, SSF, has selected 20 researchers into the future research leaders programme. The aim of this programme is to support and promote young scientists who have the potential and the ambition to become future leaders of academic and/or industrial research in Sweden. Each future research leader receives 12 million SEK for five years. Among this year's recipients is Kristina Jonas, Assistant Professor at MBW and SciLifeLab Fellow. Her work focuses on molecular mechanisms underlying bacterial proliferation.

· The Arrhenius Library moves The Arrhenius Library in the B-house will be closed from December 23rd. During January and February 2017 all books will be moved to the Frescati Library. Read more

· Lab safety Every year, a safety inspection is made in order to increase and secure safety in our daily laboratory work. Representatives from the SU Security department carry out the inspection by visiting our labs and checking on potential risks. At the 2016 inspection MBW got credit for many improvements since 2015; the amount of flammable material in the lab and on top of refrigerators has decreased to mention one. However, there are still many things to continuously keep in mind in order to keep our work environment as safe as possible.

Keep in mind the following things in your daily work:

- Flammable liquids must be stored in spark-safe (EX-certified) refrigerators or in ventilated chemical cabinets.

- Liquid chemicals in bottles should be stored upright in the refrigerator.

- Do not store acids and bases in the same cabinet.

- Store acids and bases on the shelves below shoulder height.

- If you use paper as spill guard, replace it regularly. Do not place paper under equipment.

 

· MBW Christmas Buffet 120 persons attended the MBW Christmas Buffet at Lantis last night. We were so glad to see so many of you there! Traditional Swedish “julbord” was served. Prefekt Per Ljungdahl took the opportunity to thank all the staff and students for a successful year and the work that has been done during this year.

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Research assistant: Paulina Pastuszek (Udekwu group)

 

With wishes of a Merry Christmas and a Happy New Year!

/ Per & Lina