· Ny medarbetare I administrationen Beata Gillving är ny ekonomiadministratör på MBW och kommer att arbeta med fakturahantering och utlägg. Beata har arbetat på KTH det senaste 12 åren. Hon sitter i sekretariatet (rum F335a) och kan kontaktas på tel. 4161 eller på beata.gillving@su.se.

· Personalfoto för MBW’s hemsida På MBW’s hemsida har vi bilder på alla anställda och studenter på institutionen. Nu kommer två nya tillfällen att bli fotograferad, för dig som ny, har missat tidigare tillfällen eller vill ta en ny bild.

Datum och tid:           

Torsdag 25 februari kl. 10.00 – 12.00 eller tisdag 1 mars kl. 10.00 – 12.00

Boka den tid som passar dig på bokningslistor som sitter på whiteboard-tavlan utanför postrummet (F341).

· Porttelefonerna försvinner I samband med att SU byter telefonväxel kommer porttelefonerna utanför korridorerna att försvinna. Istället kommer besökare att få använda sina mobiltelefoner för att ringa till den de ska besöka.

· Omorganisation inom teknisk personal på MBW Från 1 mars delas den tekniska gruppen i två delar; Lokal och säkerhetsfrågor resp. Labb- och forskningsservice.

Lokal och säkerhetsgruppen består av Heinrich von Fircks och Jerker Eriksson. De kommer att arbeta med lokalfrågor, ombyggnationer, brandsäkerhet, fysisk säkerhet, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Heinrich von Fircks kommer att byta roll till intendent.

Labb- och forskningsservicegruppen består av Monika Björk, Munira Akther, Ingela Ekstrand, Irina Sabanova, Kicki Ryman (50%) och Bo Carlsson (30%) samt Beatriz Campos som kommer att få rollen som chef och lab manager. Gruppens uppdrag kommer att vara mediabered­ning, disk och sterilisering, laboratoriesäkerhet, kemikalieregister, inköp och underhåll av laboratorieapparatur, hantering av riskavfall, korridorstöd med mera.

 

· Påminnelse - Anmälan till MBW-dagarna 12-13 maj En påminnelse om att anmäla sig till MBW-dagarna senast den 1 mars. Vi ser fram emot att alla på hela MBW kommer att delta. Anmälningsformuläret hittar du här: https://sunet.artologik.net/su/MBW_Retreat_2016

· MBW Pub 19 feb Imorgon är det dags för MBW Pub med Karnevaltema! Ta chansen och kom och mingla med gamla och nya kollegor. Det serveras dryck och snacks (glöm inte att ta med kontanter). Från kl. 17:00 i lunchrummet på E5.

· Nya ansikten på MBW MBW är en dynamisk institution och vi får nya studenter, postdoktorer och anställda varje vecka. Den här veckan välkomnar vi:

Studenter: Maren Schrölkamp (grupp Cannon/Nedergaard), Ahsan Habib (grupp Büttner)

Doktorand: Ana Pinheiro (grupp Samakovlis)

 

/Per & Lina

 

______________________________________________________

MBW newsletter – week 7, 2016 English version 

· New administrative staff Beata Gillving is a new member of the administrative staff and she will work with invoices and reimbursements. Beata has been working at KTH for the last twelve years. She is sitting in F335a in the Secretariat and can be reached by phone 4161 or beata.gillving@su.se.

 

· Staff photos for the MBW website On the MBW website we have photos of all staff and students. Now there will be two new occasions to take your photo. For new staff, for those who missed previous occasions or want to take a new picture.

Date and time:

Thursday February 25, 10:00-12:00 or Tuesday March 1, 10:00-12:00

Book your time on booking sheets posted on the whiteboard outside in the mail room (F341).

· Entry phones will be removed Due to SU changing its telephone exchange, the entry phones by the corridor doors will be removed. Instead, visitors will have to use their mobile phones to call their host.

· Technical staff at MBW will be re-organised Starting from March 1, the group of technical staff will be divided in two; Premises and Security group and Lab and Research Service group.

The Premises and Security group will consist of Heinrich von Fircks and Jerker Eriksson. They will work with matters regarding the premises, re-building projects, fire protection, physical security, environment and work environment issues. Heinrich von Fircks will change his title to intendant.

The Lab and Research Service group will consist of Monika Björk, Munira Akther, Ingela Ekstrand, Irina Sabanova, Kicki Ryman (50%), Bo Carlsson (30%) and Beatriz Campos who will have the role of head and lab manager. The task of the group will be preparing of media, dishwashing and sterilisations, lab safety, registration of chemicals, purchases and service of lab equipmen, hazardous waste and support to the corridors.

· Reminder - Registration for MBW Retreat May 12-13 A reminder to register for the MBW retreat on March 1st the latest. We look forward to have every MBW member participating. Registration form will be found here: https://sunet.artologik.net/su/MBW_Retreat_2016

· MBW Pub Feb 19 Tomorrow it’s time for MBW Pub with Carnival theme! Take the chance to mingle with new and old colleagues. It will be served drinks, snacks and some food (please remember to bring cash). From 5 pm in E5 lunchroom, welcome!

· New faces at MBW MBW is a dynamic institute and new students, postdoc and employees join us every week. This week we welcome:

Students: Maren Schrölkamp (Cannon/Nedergaard group), Ahsan Habib (Büttner group)

PhD student: Ana Pinheiro (Samakovlis group)

 

/Per & Lina