(For English see below)

Sjukanmälan

Om du blir sjuk är det viktigt att du följer dessa instruktioner.

 • Kontakta gruppledare eller chef via telefon, e-post eller sms samma dag.
 • Registrera sjukanmälan i Primula snarast möjligt (viktigt för att lönen ska blir rätt). Om du inte har möjlighet att göra det själv kan din gruppledare/chef eller MBWs personalhandläggare göra det åt dig. Här hittar du länk till Primula.
 • Första dagen du är sjuk räknas som karensdag och du får ingen lön. Fr.o.m. andra sjukdagen får du sjuklön från SU.
 • Om du är sjuk mer än 7 dagar måste du ha läkarintyg, fr.o.m. sjukdag 8. Lämna kopia på läkarintyget till din gruppledare/chef och till personalhandläggaren. Originalet behåller du själv.
 • Om du är sjuk mer än 14 dagar ska du anmäla dig på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se logga in med BankID och fyll i sjukanmälan. Från och med sjukdag 15 får du ersättning från Försäkringskassan samt en liten (10%) ersättning från SU. SU’s lönesektion anmäler sjukfrånvaro till Försäkringskassan elektroniskt fr.o.m. dag 15.
 • Skicka in originalet av läkarintyget till Försäkringskassan.
 • Om din sjukskrivning förlängs på nytt ska du lämna in kopia på nytt läkarintyg till din gruppledare/chef och till personalhandläggaren samt skicka in originalet till Försäkringskassan. OBS! Viktigt att du lämnar in läkarintyget så snart som möjligt så att du inte får för mycket lön utbetalt.
 • När du är frisk igen och åter i arbete ska du fylla i en blankett som heter Försäkran i samband med sjukdomsfall och lämna till personalhandläggaren. Blanketten finns här: Försäkran (115 Kb)

Vård av sjukt barn (VAB)

 • Kontakta gruppledare eller chef via telefon, e-post eller sms samma dag när ditt barn har blivit sjuk och du måste stanna hemma.
 • Anmäl vård av barn till Försäkringskassan www.forsakringskassan.se.
 • När barnet är friskt igen, ska du registrera frånvaroperioden i Primula. Här hittar du länk till Primula. Lägg in barnets födelsedatum i Primula under fliken ”Personlig information”.
 • Om ditt barn är sjukt mer än 7 dagar måste du lämna in läkarintyg för barnets sjukdom fr.o.m. sjukdag 8. Lämna kopia på läkarintyget till din gruppledare/chef och till personalhandläggaren. Originalet behåller du själv.

 

Sick leave

If you become ill it is important that you follow the below instructions.

 • Contact your groupleader/supervisor via telephone, email or sms on the same day.
 • Register sick leave in Primula as soon as possible (important so your salary will be correctly paid). If you are unable to make the registration yourself, your groupleader/supervisor or MBW’s personnel administrator can do it for you. Here is a link to Primula.
 • The first day of sick leave is called ”karensdag” and you will not get paid. From the second day you will get sick pay from SU.
 • If you are ill more than 7 days, you a doctor’s certificate is needed from day 8. Give a copy of the certificate to your groupleader and to the personnel administrator. Keep the original to yourself.
 • If you are ill more than 14 days, you need to register sick leave at the webpage of Försäkringskassan www.forsakringskassan.se. Use BankID to log in and register for sick leave payment. Starting from sick day 15, you will get sick pay from Försäkringskassan plus a small payment (10%) from SU.
 • Send the original doctor’s certificate to Försäkringskassan.
 • In case your sick leave period is prolonged you need to give a new doctor’s certificate to your groupleader and to the personnel administrator + send the original to Försäkringskassan. OBS! Important to hand in the certificate as soon as possible in order not to receive the wrong salary.
 • When you are back at work you need to fill in a form to declare that your period of sick leave has ended, the form is called “Försäkran i samband med sjukdomsfall”. Give the form to the personnel administrator. Here you can find the form: Försäkran (115 Kb)

Temporary parental leave (VAB)

If your child becomes ill and you are staying home to take care of it, it is important that you follow the below instructions.

 • Contact your groupleader/supervisor via telephone, email or sms on the same day.
 • Register temporary parental leave (VAB) at the webpage of Försäkringskassan www.forsakringskassan.se.
 • When the child is no longer ill, you shall register the period of leave in Primula. Here is a link to Primula. The birth date of the child has to be registered in Primula under the “Personal data”.
 • If you child is ill more than 7 days, a doctor’s certificate is needed from day 8. Give a copy of the certificate to your groupleader and to the personnel administrator. Keep the original to yourself.