Arbetstid för lärare

Arbetstid för forskare och postdoktor

Arbetstid för teknisk och administrativ personal

Arbetstid för lärare

Fr.o.m. den 1 januari 1999 är årsarbetstiden för lärare:

 • 1700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar
 • 1732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar och
 • 1756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar.

Samtliga förekommande arbetsuppgifter för en lärare ska rymmas inom årsarbetstiden. Detta gäller även för lärare som har uppdrag. Fördelning av arbetstiden görs enligt respektive institutions tillämpning.

För schemalagd undervisningstimme som till minst hälften fullgörs under vardagar efter kl. 18.00 samt under lördagar, söndagar och helgdagar, utgår ett lönetillägg med 145 kronor. Beloppet inkluderar semesterlön enligt semesterlagen.

Övertid utöver den totala årsarbetstiden ska i normalfallet inte förekomma. Finns särskilda skäl, är en lärare skyldig att arbeta på mertid/övertid med högst 175 respektive 150 klocktimmar per kalenderår

OBS! Övertidsersättning utgår inte till den som har anställning som professor.
 

Arbetstid för forskare och postdoktor

Arbetstagare anställda som forskare eller postdoktor har förtroendearbetstid och har inte rätt till övertidsersättning.

Arbetstagare med förtroendearbetstid disponerar arbetstiden inom ramen för verksamhetens krav.

Ledigheter såsom sjukledighet, föräldraledighet, semester, etc. rapporteras som frånvaro enligt gällande rutin.
 

Arbetstid för teknisk och administrativ personal

Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstidens längd vid heltidsarbete är:

 • 8 timmar helgfri måndagfredag
  (kl. 8.0016.30 med 30 minuter lunchrast)

Den ordinarie arbetstiden är 4 timmar och 30 minuter (kl. 8.0012.30) för:

 • trettondagsafton som infaller på en måndag–fredag
 • den 30 april som infaller på en måndag–fredag
 • dagen före alla helgons dag
 • den 23 december som infaller på en fredag.

Arbetsfria dagar är lördagar, söndagar, helgdagar samt skärtorsdagen, mid­sommarafton, julafton och nyårsafton.

Arbetstiden inkluderar inarbetning av klämdagar, vilket innebär att klämdagar är arbetsfria. Med klämdag avses en helgfri måndag–fredag som infaller mellan två arbetsfria dagar. En arbetstagare kan beordras att arbeta på klämdag med hänsyn till myndighetens krav på öppethållande och service. Arbetstagaren befrias i sådana fall från arbete vid ett senare tillfälle under lika lång tid samt har rätt till ett lönetillägg om 50 kronor för varje arbetad timme.

De år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag erhåller varje anställd en extra ledig dag som kan tas ut innevarande kalenderår efter samråd med närmsta chef. Rätten till den lediga dagen förfaller om den inte tas ut under aktuellt år. Ledigheten kan endast tas ut som hel dag.
Arbetstider 2023 (112 Kb)
Arbetstider 2024 (220 Kb)

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid tillämpas vid Stockholms universitet.

Med flexibel arbetstid avses reglering av den ordinarie arbetstiden som ger arbetstagare möjlighet att inom givna tidsramar och utifrån verksamhetens krav själv bestämma arbetstidens förlägg­ning. Flexibel arbetstid får tillämpas när arbetet så medger.

Med beaktande av den fasta tiden och övriga krav på tillgänglighet disponerar arbetstagaren arbetstiden inom flexramen vardagar kl. 06.00–20.00.

Den fasta tiden är tiden kl. 09.0015.00. För sådana dagar i anslutning till helger då den ordinarie arbetstiden är 4 timmar 30 minuter är den fasta tiden kl. 09.0012.00.

Lunchflex är tiden kl. 11.00–14.00. Lunchrast ska tas ut med minst 30 minuter, så att en sammanhängande tjänstgöring om mer än 6 timmar inte uppkommer.

För en deltidsarbetande arbetstagare fastställs vilken tid som är fast tid, flextid och flexram genom enskild överenskommelse mellan arbets­givaren och arbetstagaren. Om ingen överenskommelse träffas fastställer arbetsgivaren tiderna.

Arbetstagaren ska registrera sin arbetstid enligt arbetsgivarens anvisning. Om inget annat överenskommits görs en avstämning månatligen.

Flextidssaldot får uppgå till högst:

 • 40 timmar plustid
 • 20 timmar minustid.

Flextidssaldot överförs till närmast följande kalendermånad.

Plustid kan användas för uttag av ledighet. Ledighet en hel dag eller del av dag kan beviljas av chef när verksamheten så medger. Om arbetstagare önskar använda plustid till ledighet vid religiösa högtider, med hänsyn tagen till religiösa skäl eller annan trosuppfattning, bör det beviljas om det är möjligt med hänsyn till verksamhetens krav.

För att underlätta för dig som anställd att hålla reda på ditt flexsaldo finns ett webbaserat verktyg för registrering när du börjar och avslutar arbetsdagen, Flex.

Övertid för arbetstagare med flextid

Om en arbetstagare enligt beslut av arbetsgivaren under en arbetsdag tjänstgör på tid utöver den ordinarie arbetstidens längd, är denna tid övertid. Om en arbetstagare enligt beslut av arbetsgivaren tjänstgör på tid som ligger utom flexramen, är tiden för denna tjänstgöring övertid.

Övertidsersättning för teknisk och administrativ personal

Om du beordras att arbeta övertid, ersätts den antingen med kompensationsledighet eller övertidsersättning. Mertidstillägg gäller för den som arbetar deltid.

Övertid får under fyra veckor uppgå till högst 48 timmar och under en kalendermånad till högst 50 timmar. Under ett kalenderår får övertiden inte överstiga 150 timmar.

Övertidstjänstgöringen är antingen enkel eller kvalificerad övertid.

Med kvalificerad övertid avses övertidstjänstgöring:

 • mellan kl. 19.00 på fredag och kl. 07.00 måndag
 • mellan kl. 19.00 på dag före trettondedag jul, långfredag, första maj
 • Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och kl. 07.00 närmast följande vardag
 • i övrigt mellan kl. 22.00 och kl. 06.00.

All annan övertidstjänstgöring är enkel övertid.

Kompensationsledighet är vid

 • enkel övertid: 1,5 gånger så lång
 • kvalificerad övertid: 2 gånger så lång.

Kontant ersättning (övertidsersättning) gäller:

 • enkel övertid: den individuella lönen per månad dividerad med 94
 • kvalificerad övertid: den individuella lönen per månad dividerad med 72.

Du kan i allmänhet själv välja ersättningsform.

Mertidstillägg för teknisk och administrativ personal

Har du deltidsanställning och arbetar mer än deltiden, får du först mertidstillägg för tiden mellan deltiden och den ordinarie arbetstiden för motsvarande heltidstjänstgöring räknat varje dag för sig. Först därefter får du övertidsersättning enligt ovan.

Ersättning för mertid ges i:
kompensationsledighet, ledig tid lika lång tid som mertiden
kontant ersättning med 1/142 av månadslönen för motsvarande heltidstjänstgöring.

Du får arbeta mertid högst 175 timmar per år och mertid tillsammans med övertid får inte överstiga 200 timmar per år.

Beredskap

Med beredskap avses tid då arbetstagaren på tjänstgöringsfri tid står till arbetsgivarens förfogande och är skyldig att vara anträffbar för att efter kallelse infinna sig på arbetsplatsen eller efter besked på annat sätt via telefon eller dator åtgärda sådana problem som kan åtgärdas på distans. En arbetstagare som är partiellt sjukskriven eller partiellt föräldraledig ska inte vara skyldig att fullgöra beredskap.

Den som har beredskap ska, om annat inte överenskommits, inställa sig på arbetsplatsen eller annan av arbetsgivaren angiven plats inom två timmar från kallelsen. Om arbetstagaren måste inställa sig på arbetsplatsen utgår övertid. Övertid räknas från den tid då meddelandet erhölls till dess att den anställde återvänt till hemmet. Vid behov av inställelse ersätts minst två timmar.

För andra händelser som kräver arbete men inte inställelse, utgår övertidsersättning.

Beredskapstillägget  
Måndag kl. 07.00 till fredag kl. 19.00 30 kr/timme
Fredag kl. 19.00 till måndag kl. 07.00 60 kr/timme
Mellan kl. 19.00 dagen före trettondedag jul,
dagen före första maj, dagen före nationaldagen,
dagen före Kristi himmelfärdsdag och
kl. 07.00 närmast följande vardag.
60 kr/timme
Mellan kl. 19.00 dagen före skärtorsdagen,
dagen före julafton, dagen före midsommarafton,
dagen före nyårsafton och
kl. 07.00 närmast följande vardag.
120 kr/timme


Beloppen inkluderar semesterlön enligt semesterlagen.

Beredskapsschema ska upprättas efter samråd med arbetstagaren minst tre veckor innan det börjar gälla.

Om arbetstagare som fullgör beredskap behöver infinna sig till tjänstgöring som inleds eller avslutas mellan kl. 01.00 och 05.00 ska arbetstagaren vara befriad från tjänstgöring fram till tidigast kl. 12.00 samma dag. Om schemaläggning av beredskap inte kan göras utan att det strider mot bestämmelser om vecko- och dygnsvila, måste särskilt lokalt avtal slutas mellan parterna innan beredskapsschema tas i bruk.