Avtalet gäller för T/A personal vid Stockholms universitet, med undantag för forskare och doktorander.

Avtalet om flexibel arbetstid innebär att du som anställd inom vissa ramar förfogar över när du börjar och avslutar arbetsdagen beroende på verksamheten och dina egna behov.

Normtiden för heltidsanställd är 8 timmar och 10 minuter under vintertid och 7 timmar och 30 minuter sommartid. Flextiden är på morgon mellan kl. 06.00 och 09.00 och på eftermiddagen mellan kl. 15.00 och 20.00. Lunchflex är mellan kl. 11.00 och 14.00. Lunchrasten är alltid minst 30 minuter.

När flextidsaldot är positivt kan du beviljas ledighet en hel eller del av en arbetsdag. Plustiden får, vid den årliga avstämningen som görs vid institutionen/motsv. efter augusti månad, inte överstiga 40 timmar. Minustid får inte överstiga 20 timmar vid respektive månadsskifte.

Av avtalet följer att du som arbetstagare ska registrera din arbetstid.

För att underlätta för dig som anställd att hålla reda på ditt flexsaldo har Personalavdelningen och IT-avdelningen tillsammans utvecklat ett webbaserat verktyg för registrering när du börjar och avslutar arbetsdagen, Flex, utifrån reglerna i det lokala kollektivavtalet.

Inga uppgifter från flexsystemet kan överföras till något annat system. Det är enbart du själv som kan registrera och ta fram dina egna uppgifter.

Avtalet om flexibel arbetstid, information om när du ska och inte ska registrera, personliga inställningar exempelvis vid deltidsarbete, samt hur du tar fram rapporter finns under länken "Hjälp" överst på sidan i Flextidsregistreringen.

När din närmsta chef vill ta del av ditt flexsaldo, till exempel då du önskar vara flexledig, kan enbart du själv ta fram saldorapporten.

Länk till Flextidsregistreringen finns här intill, till höger. Inloggning sker med ditt personliga SU-konto.

Frågor om universitetskonto görs till IT-avdelningen, tfn 16 19 99, helpdesk@su.se.

I Flextidsregistreringen, i vänsterspalten, under ”Kontakter” finns information om vem du kan kontakta vid Personalavdelningen för mer information och frågor.